všetky novinkyNovinkyNahlasovanie údajov v energetike

•    Nahlasovanie údajov podľa nariadenia REMIT
•    Nahlasovanie údajov podľa Zákona o energetike a Pravidiel trhu

Nahlasovanie údajov podľa nariadenia REMIT


REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) je skratka pre Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou. REMIT ukladá účastníkom trhu povinnosť poskytovať Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ďalej len ACER) informácie o transakciách na veľkoobchodných trhoch s energiou vrátane pokynov na obchodovanie. REMIT zakazuje zneužívanie dôverných informácií v obchodnom styku a manipuláciu s veľkoobchodným trhom. Za účelom odhalenia takýchto praktík zriadil ACER celoeurópsky monitorovací systém trhu, ktorý je doplnený vyšetrovacími právomocami členských štátov.

Vykonávacie nariadenie Európskej komisie č. 1348/2014 dopĺňa samotný REMIT a určuje, ktoré informácie o transakciách na veľkoobchodných energetických trhoch s elektrinou a plynom majú byť nahlasované do ACER.

Účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a plynom v zmysle REMIT je každá osoba, ktorá vykonáva transakcie na jednom alebo viacerých veľkoobchodných trhoch vrátane zadávania pokynov na obchodovanie:

Termíny na oznamovanie transakcií:

Ponuka služieb:

Nahlasovanie údajov podľa Zákona o energetike a Pravidiel trhu

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, ukladajú, okrem iného, povinnosť nahlasovať vybrané údaje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy (PPS) a prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav (RDS).

Účastníci trhu, ktorých sa týkajú povinnosti nahlasovania:

Údaje sú nahlasované:

Automatizované odovzdávanie určených údajov od výrobcu elektriny do OKTE, a.s. 

Služba automatizovaného elektronického odovzdávanie údajov je poskytovaná v súlade s Prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s.

Kľúčové funkcionality služby:

I. Zber dát z elektromerov

Zber nameraných dát

 - v určených časových intervaloch s možnosťou opakovania

Podporované typy elektromerov:

 Podporené typy komunikačných protokolov:

Dozber dát

Pri výpadku spojenia alebo po prvom spojení s novým meradlom, systém po obnovení spojenia zrealizuje dodatočný zber uložených dát elektromera. Dozber za zvolené obdobie je možné spustiť aj manuálne.

Notifikácie

Výrobcovi elektriny v celom procese (od zberu po odovzdanie údajov) neprislúchajú žiadne povinnosti.

Výrobca je o úspešnom alebo neúspešnom odovzdaní dát za jednotlivé výrobne a generátory (meracie body) informovaný automatizovanými e-mailovými notifikáciami s prílohami formátu .xls

II. Komunikácia s operátorom trhu

Export dát do informačného systému operátora krátkodobého trhu s elektrinou, spoločnosti OKTE, a.s., (OKTE) prebieha v súlade s legislatívnymi požiadavkami zákona o energetike

č. 251/2012 Z. z. a vyhlášky ÚRSO č. 24/2013, ktorou sa stanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou.

Frekvencia a termín exportu údajov a časové obdobie a obsah údajov odosielaných do OKTE závisí od typu výrobcu špecifikovaného prevádzkovaným elektroenergetickým zariadením.


Ponuka ďalších služieb:


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®