všetky novinkyNovinkyKartografia

Digitálne spracovanie tematickej mapy Verwaltungsgliederung Mittel- und Südosteuropa

Dodávka digitálneho spracovania tematickej mapy, ktorá obsahuje aktuálne správne členenie jednotlivých krajín strednej a juhovýchodnej Európy. Mierka 1:3 000 000
Odberateľ: Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien, 2007

Digitálne spracovanie mapy Ethnisches Bewusstsein in Mittel- und Südosteuropa

Dodávka komplexného digitálneho spracovania tematickej mapy, ktorá zobrazuje aktuálne národnostné zloženie obyvateľstva územia strednej a juhovýchodnej Európy podľa rôznych typov územných celkov v jednotlivých krajinách.
Odberateľ: Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien, 2006

Digitálne spracovanie mapy Transformation of Agriculture in Central and Southeast Europe

V štyroch tematických mapách zobrazujúcich územie strednej a juhovýchodnej Európy je graficky zobrazený vývoj v jednotlivých štátoch (vyšších územných celkoch) v rokoch 1990-2000 - v rastlinnej a živočíšnej produkcii, vlastníctve a využívaní pôdy ako aj vývoj zamestnanosti v poľnohospodárstve.
Mierka 1 : 6 000 000
Odberateľ: Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien, 2004

Administratívna mapa Českej republiky - VÚSC

Nástenná administratívna mapa Českej republiky s prejazdovou mapkou Prahy, mapkou vyšších územných správnych celkov, štatistikou a vzdialenostnou tabuľkou.
Mierka 1 : 400 000
Odberateľ: STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava, 2000

Digitálne spracovanie mapy "Soil and Water Quality in the Ukraine"

V dvoch ekologických mapách zobrazujúcich územie Ukrajiny sú graficky zobrazené kvalitatívne údaje o vode a pôde daného územia.
Mierka 1 : 3 000 000
Odberateľ: Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien, 2000

Digitálne spracovanie mapy "Development of Ethnic Structure in the Banat 1890 - 1992"

Tématické mapy - vývoj osídlenia oblasti Banátu podľa národnostného zloženia spracované v štyroch historických obdobiach, a to 1890, 1930, 1950, 1992.
Mierka 1 : 400 000
Odberateľ: Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien, 1999

Digitálne spracovanie mapy

Tématická mapa - antropogénne zmeny reliéfu v oblasti horného Sliezska, mestské a priemyselné zóny, chránené oblasti.
Mierka 1 : 200 000
Odberateľ: Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien, 1999

Digitálne spracovanie nástennej mapy

Na obojstrannej tématickej mape (1945 - 1970, po roku 1970) sú zachytené udalosti, ktoré mali zásadný vplyv na vývoj politickej situácie v Európe. Mapa bola spracovaná v českej a maďarskej mutácii.
Mierka 1 : 3 000 000
Odberateľ: STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava, 1999

Mapa "Do sedla"

Mapa jazdeckých stredísk Slovenska, 1.časť, mierka 1 : 300 000, je určená všetkým milovníkom koní ako aj aktivít spojených s týmito ušľachtilými zvieratami. Informácie o jazdeckých oddieloch, chovateľoch koní, veterinároch, sedlároch, kováčoch, predajniach s jazdeckými potrebami, to všetko je v mape.
Vydavateľ: sféra, a.s., Bratislava 1, 1999

Digitálne spracovanie cestnej siete Rakúska

Mierka 1 : 500 000
Odberateľ: Vydavateľstvo Ed. Hölzel GmbH, Wien, 1999

Digitálne spracovanie mapy "The Elections of 1994 - 1997 in Central and Southeastern Europe"

Tematická mapa o účasti obyvateľov na voľbách v rokoch 1994 - 1997 a výsledkoch volieb vo volebných obvodoch štátov strednej a juhovýchodnej Európy.
Mierka 1 : 3 000 000
Odberateľ: Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien, 1998

Digitálne spracovanie nástennej mapy "Geologická mapa Českej republiky"

Mierka 1 : 320 000
Odberateľ: STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava, 1998

Digitálne spracovanie mapy "International Tourism Attractions in Central and Southeastern Europe"

Tématická mapa strednej a juhovýchodnej Euŕópy - druhy zaujímavostí členené podľa historického obdobia (antika, stredovek, barok, moderna), kúpele, horské strediská, lyžiarske strediská, kultúrne a iné zaujímavosti.
Mierka 1 : 3 000 000
Odberateľ: Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien, 1998

Digitálne spracovanie nástennej mapy "Stredné Slovensko"

Nástenná administratívna mapa regiónu stredného Slovenska s prejazdovými mapkami krajských miest, erbami miest, štatistikou a vzdialenostnou tabuľkou.
Mierka 1 : 200 000
Odberateľ: STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava, 1998

Digitálne spracovanie cestnej siete Rakúska s multimediálnou aplikáciou

Mierka 1 : 150 000
Odberateľ: Vydavateľstvo Ed. Hölzel GmbH, Wien, 1998

Digitálne spracovanie nástennej mapy "Východné Slovensko"

Nástenná administratívna mapa regiónu východného Slovenska s prejazdovými mapkami krajských miest, erbami miest, štatistikou a vzdialenostnou tabuľkou.
Mierka 1 : 200 000
Odberateľ: STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava, 1998

Digitálne spracovanie nástennej mapy "1. svetová vojna"

Obojstranná nástenná mapa (1914-1916, 1917-1918) bola spracovaná v českej, nemeckej a slovinskej mutácii.
Mierka 1 : 4 500 000
Odberateľ: STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava, 1998

Digitálne spracovanie mapy "Central Place Systems in Central and Eastern Europe"

Tématická mapa strednej a juhovýchodnej Európy - dopravné tepny (cestné, železničné, vodné), strediská kategorizované od regionálneho až po medzinárodný význam, letiská a prístavy medzinárodného významu.
Mierka 1 : 3 000 000
Odberateľ: Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien, 1997

Digitálne spracovanie tématického atlasu sveta "Resources and Environmental World Atlas"

V dvoch dieloch atlasu čitateľ nájde tématické mapy z oblasti geografie, kartografie, geológie, mineralógie, pôdoznalectva, meteorológie, klimatológie, hydrológie, ekológie, biológie, antropológie, medicíny, botaniky a demografie.
Od skenovania a digitalizácie podkladov, grafické spracovanie až po filmy na osvit.
Odberateľ: Vydavateľstvo Ed. Hölzel GmbH, Wien, 1997

Digitálne spracovanie podrobného plánu mesta Graz

Mierka 1 : 15 000
Odberateľ: Vydavateľstvo Ed. Hölzel GmbH, Wien, 1997

Digitálne spracovanie nástennej mapy "Administratívne a správne členenie Českej republiky"

Mierka 1 : 400 000
Odberateľ: STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava, 1997

Digitálne spracovanie nástennej mapy "Západné Slovensko"

Nástenná administratívna mapa regiónu západného Slovenska s prejazdovými mapkami krajských miest, erbami miest, štatistikou a vzdialenostnou tabuľkou.
Mierka 1 : 200 000
Odberateľ: STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava, 1997

Digitálne spracovanie tématického atlasu sveta "Resources and Environmental World Atlas"

V dvoch dieloch atlasu čitateľ nájde tématické mapy z oblasti geografie, kartografie, geológie, mineralógie, pôdoznalectva, meteorológie, klimatológie, hydrológie, ekológie, biológie, antropológie, medicíny, botaniky a demografie.
Od skenovania a digitalizácie podkladov, grafické spracovanie až po filmy na osvit.
Odberateľ: Vydavateľstvo Ed. Hölzel GmbH, Wien, 1996

Digitálne spracovanie podrobného plánu mesta Linz

Mierka 1 : 15 000
Odberateľ: Vydavateľstvo Ed. Hölzel GmbH, Wien, 1996

Digitálne spracovanie mapy "Ecology and Land Use in Central Europe"

Dve tématické mapy strednej a juhovýchodnej Európy:
A: Typy krajiny (pohoria, pahorkatiny, nížiny, údolia) a druhy porastov (typy lesov a pod.)
B : Využitie krajiny - osídlenie, poľnohospodárstvo ( produkcia rastlinná a živočíšna), lesné hospodárstvo, národné parky, chránené krajinné oblasti a pod.
Mierka 1 : 1 500 000
Odberateľ: Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien, 1996

Digitálne spracovanie tématického atlasu sveta "Resources and Environmental World Atlas"

V dvoch dieloch atlasu čitateľ nájde tématické mapy z oblasti geografie, kartografie, geológie, mineralógie, pôdoznalectva, meteorológie, klimatológie, hydrológie, ekológie, biológie, antropológie, medicíny, botaniky a demografie.
Od skenovania a digitalizácie podkladov, grafické spracovanie až po filmy na osvit.
Odberateľ: Vydavateľstvo Ed. Hölzel GmbH, Wien, 1995

Návrh a vytvorenie grafickej databázy máp pre školské atlasy

Odberateľ: Vydavateľstvo Ed. Hölzel GmbH, Wien, 1993

Digitalizácia mestských plánov 50 európskych miest pre navigačný systém

Odberateľ: CIS GmbH, Würzburg, 1992


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®