všetky novinkyNovinkyOchrana osobných údajov

SFÉRA, a.s., spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

SFÉRA, a.s., spracúva o používateľoch tejto webovej stránky nasledovné údaje: adresa, identifikačné údaje, príp. ďalšie osobné údaje (napr. lokalizačné údaje), ktoré používateľ webovej stránky uvedie za účelom sprístupnenia alebo poskytnutia služby prostredníctvom tejto webovej stránky.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne SFÉRA, a.s., alebo ním poverené osoby. Osobné údaje uchováva SFÉRA, a.s., len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka č. 1979/B („spoločnosť“) je prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

SFÉRA, a.s., spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Spoločnosť spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

Dotknutá osoba má v zmysle zákona o ochrane osobných údajov právo vyžadovať od spoločnosti na základe žiadosti podanej v listinnej alebo elektronickej podobe:

Ak o informácie požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

SFÉRA, a.s., je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany OÚ, ak takéto porušenie ochrany OÚ môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Pri podozrení z porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov dotknutá osoba má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba je fyzicky alebo právne nespôsobilá, jej práva v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 

Informácie o používaní cookie

Zásady používania súborov cookie

Táto stránka obsahuje informácie o tom, ako spoločnosť SFÉRA, a.s., využíva súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookie“).

Webové portály a stránky prevádzkované SFÉRA, a.s., používajú súbory cookie. Tieto súbory uložené v koncovom zariadení (ďalej len „prehliadač“) návštevníka webových stránok (ďalej len „používateľ“) nám pomáhajú poskytovať lepšie služby a relevantnejší obsah.

Používaním stránok prevádzkovaných SFÉRA, a.s., vyjadrujete súhlas s použitím cookie podľa nastavenia v prehliadači používateľa.

Ak navštívite naše webové stránky a vo vašom prehliadači máte povolené používanie cookie, považujeme to za súhlas s používaním súborov cookie ako aj našich zásad používania súborov cookie.

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané a ukladané pri návšteve webových stránok do koncového zariadenia používateľa. Súbory cookie sa ukladajú do priečinka určeného na tento účel, ktorý si môžete nastaviť v nastaveniach vášho prehliadača. Cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, dátum a čas ukončenia platnosti súboru a samotný obsah, v ktorom si webové stránky ukladajú potrebné informácie. Pri ďalšej návšteve používateľa na stránke odošle webový prehliadač informácie zo súboru cookie na server prevádzkovateľa, na základe ktorých vám vieme zobraziť relevantnejšie informácie a ponuky. Tieto súbory nepoškodzujú vaše koncové zariadenie. Prehliadač má za úlohu zabezpečiť informácie uložené v cookie súbore pred ich zneužitím a zamedziť k ním prístup iných webových stránok, ako tých, ktoré cookie súbor vytvorili. Používateľ je zodpovedný za výber a používanie takého internetového prehliadača, ktorý uchová údaje v súbore cookie v bezpečí.

Prečo používame cookie?

Cookie používame za účelom zlepšovania našich služieb, zobrazovania relevantných informácií a ponúk, ako aj prispôsobovania sa vašim požiadavkám. Na stránkach prevádzkovaných SFÉRA, a.s., môžu byť využívané dočasné a/alebo trvalé cookie súbory. Dočasné súbory cookie sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým ste prítomní na našich stránkach. Trvalé cookie zostávajú vo vašom zariadení uložené do uplynutia ich platnosti alebo do manuálneho vymazania. Doba, počas ktorej ostávajú súbory cookie uložené vo vašom prehliadači závisí od typu súborov cookie ako aj od nastavenia vášho prehliadača.

Na webových stránkach SFÉRA, a.s., používame niekoľko typov súborov cookie:

Základné súbory cookie

Tieto súbory sú základným predpokladom pre prevádzku našich webových stránok. Bez týchto cookie negarantujeme správne a bezproblémové fungovanie webových portálov a stránok SFÉRA, a.s. V týchto súboroch si ukladáme napríklad identifikátor relácie, ktorú návštevník na našej stránke vytvoril (reťazec náhodných znakov a čísel bez výpovednej hodnoty), a pod.

Štatistické súbory cookie

Pomocou štatistických súborov cookie zbierame informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Vďaka týmto informáciám máme prehľad o používaní našich stránok, o tom ktoré stránky si prezrelo koľko návštevníkov, a pod. Vďaka týmto informáciám môžeme optimalizovať naše stránky tak, aby čo najlepšie reagovali na požiadavky našich návštevníkov.

Prevádzkové súbory cookie

Tieto súbory cookie nie sú nevyhnutné. Vďaka týmto súborom vylepšujeme funkčnosť našich stránok. V tomto prípade sa jedná napríklad o zapamätanie výberu jazykovej verzie našich stránok, výber vašej lokality, zmeny rozloženia obsahu stránok, tak aby ste si tieto nastavenia nemuseli opäť nastavovať pri ďalšej návšteve na našich stránkach.

Súbory cookie reklamných systémov

Tieto súbory cookie využívame na efektívne zobrazovanie reklamných ponúk na našich stránkach, ako aj na stránkach partnerov zapojených do spolupráce prostredníctvom reklamných systémov a sietí. Súbory slúžia na zhromažďovanie informácií o vašich zvyklostiach pri prezeraní stránok. Vďaka týmto súborom vieme efektívne cieliť zobrazovanie reklám a zobrazovať vám relevantné ponuky nielen na našich stránkach, ale aj v sieti internetu. Tieto súbory nám taktiež pomáhajú vyhodnocovať naše reklamné aktivity.

Súbory cookie tretích strán

Na webových stránkach a portáloch SFÉRA, a.s., môže byť integrovaný obsah našich partnerov – tretích strán. Je v našom maximálnom záujme uistiť sa, že v našich stránkach je vložených obsah len od dôveryhodných a preverených partnerov. Vďaka obsahu tretích strán vkladanému do našich stránok si môžu aj tieto partnerské stránky počas návštevy používateľa na našich stránkach uložiť súbory cookies do prehliadača na koncovom zariadení používateľa. Tieto súbory nepodliehajú priamej kontrole SFÉRA, a.s. Jedná sa napríklad o nástroje spoločnosti Google, využívané na meranie návštevnosti našich stránok, vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít, či zber údajov potrebných na efektívnu marketingovú komunikáciu SFÉRA, a.s. Nástroje od partnerov ako napr. Facebook, Twitter, YouTube a pod., SFÉRA, a.s., ako prevádzkovateľ nemá pod kontrolou a nemá kontrolu nad údajmi ukladanými v súboroch cookies tretích strán. Ak chcete vedieť, ako naši partneri – tretie strany používajú súbory cookies, oboznámte sa, prosím, so zásadami používania súborov cookie a zásadami ochrany súkromia na stránkach našich partnerov.

Nastavenia používania cookie môžete zmeniť vo vašom prehliadači

Spôsob používania súborov cookie si môžete zmeniť v nastaveniach vášho prehliadača resp. koncového zariadenia. Na trhu je dostupných veľké množstvo rôznych internetových prehliadačov, ktoré sa v čase menia a zdokonaľujú. Nie je preto v našich možnostiach skontrolovať spôsob fungovania každého z nich. Prehliadače sú spravidla nastavené tak, že povoľujú internetovým stránkam používanie súborov cookie. Toto nastavenie si môže používateľ zmeniť tak, že používanie súborov cookie v prehliadači zakáže pre všetky stránky, alebo len pre vybrané stránky. Taktiež si používateľ môže nastaviť, aby ho prehliadač pri pokuse o vytvorenie súboru cookie upozornil a vyzval na povolenie tejto aktivity.

Inštrukcie na zmenu nastavenia v používaní súborov cookie nájdete v sekcii „Pomocník“ každého prehliadača. Tieto nastavenie je potrebné nastaviť v každom prehliadači a zariadení, ktoré používate k prístupu na internet.

Vaše nastavenie o nepoužívaní súborov cookies vo vašom prehliadači rešpektujeme. V takomto prípade však negarantujeme správnu funkčnosť webových portálov a stránok SFÉRA, a.s.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®