všetky novinkyNovinkyProdukty

XMatik_logo

XMatik®/EAM

Technická správa majetku
Údržba zariadení technologických celkov

XMatik®/EAM (Enterprise Asset Management) je najnovšou verziou nástroja na budovanie technických informačných systémov v oblasti správy a údržby majetku v podnikoch. Je nasledovníkom úspešného technického informačného systému XMatik®.NET (predtým XMatik® NT).

XMatik®/ISOM

XMatik®/ISOM (Informačný systém obchodných meraní) je určený prevádzkovateľom prenosových sústav, regionálnych distribučných sústav, miestnych distribučných sústav, výrobcov energií a odberateľov energií.
Zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnotenie meraných údajov, výpočet predikcií, archiváciu a poskytovanie údajov ďalším oprávneným subjektom.

XMatik®/WMS

XMatik®/WMS (Wagon Monitoring System) je informačný systém na monitoring vozňov.

Je určený pre dopravcov a vlastníkov vozňov. Na základe informácií poskytovaných systémom je možné optimalizovať procesy tak, aby bola efektívne využívaná ložná plocha vozňov a znížili sa náklady na údržbu vozňov.

XMatik®/EMS

XMatik®/EMS spravuje informácie o typoch a technických parametroch lokomotív. Zbiera a vyhodnocuje záznamy merania priamo z inštalovaných elektromerov a GPS zariadení. Zobrazuje online polohu a aktuálne prevádzkové ukazovatele.

XMatik®/FMS

XMatik®/FMS poskytuje informácie o čerpaní, distribúcii a spotrebe paliva na jednotlivých lokomotívach namerané snímačmi v nádržiach. Upozorňuje na podozrivé hodnoty čerpania paliva.

 

XMtrade_logo

XMtrade®

Obchod a hospodárenie s energiami

XMtrade® je multiutilitný systém pre obchod a hospodárenie s energiami - elektrinou, teplom, plynom, vodou, emisiami, odpadmi.
XMtrade® pokrýva široké spektrum funkcií pre rôzne komodity od spracovania nameraných údajov, cez plánovanie odberu a dodávky, rozúčtovanie nákladov, fakturáciu, až po riadenie rizík a technický kontroling.

 

XMpad.NET

Automatizovaný zber a vyhodnotenie údajov pomocou mobilných zariadení

XMpad.NET je aplikácia pre mobilné zariadenia, ktorá automatizuje zber a vyhodnotenie údajov pre procesy v oblasti technickej správy a údržby zariadení a technologických celkov, inventarizácie majetku, odpisoch stavu meračov spotreby energií. Získané dáta sú reálne, dôveryhodné, majú pre zákazníka vyššiu hodnotu, čo v praxi vedie k znižovaniu nákladov na procesy údržby, inventarizácie alebo odpočtov. 

 

MicroGrap/RS®

MicroGrap_logo

Projektovanie rozvodov silnoprúdu
Zber údajov pre GIS

MicroGrap/RS® je nástroj na automatizáciu činností súvisiacich s projektovaním energetických distribučných sietí.
MicroGrap/RS® podporuje inteligentný a kontrolovaný zber dát o objektoch distribučných sietí a ich export do systémov správy dát na báze systémov MicroStation/J a FRAMME s prepojením na databázu Oracle alebo iné RDBMS.

 

 

MicroKataster

MicroKataster_logo

Tvorba a aktualizácia vektorových máp katastrálnych území

MicroKataster je nástroj na zber, interaktívnu údržbu a spracovanie geodetických informácií katastra nehnuteľností v grafickom prostredí MicroStation/J v súlade s Inštrukciou na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra vydaného GKK SR (Bratislava, 1996) a so súvisiacimi predpismi.

 

Madam

Madam_logo

Spracovanie kartografických a mapových diel

Spracovanie kartografických a mapových diel od skenovania, manuálnej digitalizácie a automatickej vektorizácie, tvorby štruktúrovanej kartografickej informácie až po výstup na osvitové jednotky.

 

ArchiFM

ArchiFM

Riešenie pre správu a údržbu budov a ich vybavenia

Softvérové riešenie spoločnosti SFÉRA, a.s., na správu a údržbu budov - s využitím 2D/3D systému ArchiFM od Graphisoftu. Poskytuje nástroje na efektívne a úsporné riadenie činností spojených s prevádzkovaním budov a správou nehnuteľností, riadením nájmov, údržbou, sťahovaním a správou ľudských zdrojov.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®