všetky novinkyNovinkyAnalýza a tvorba dokumentácie utilitných sietí

V areáloch priemyselných podnikov sa neustále uskutočňujú technologické zmeny. Hoci sa na každú z nich vypracuje podrobná technická dokumentácia, časom má prevádzkovateľ zariadení k dispozícii neprehľadné množstvo schém a výkresov, z ktorých každý popisuje parciálnu situáciu v istom časovom okamihu. Získať z nich komplexný prehľad o stave, polohopise a technologickej súčinností jednotlivých zariadení je prakticky nemožné.

Okrem toho historická dokumentácia môže byť v proprietárnych a nekompatibilných dátových formátoch, v CAD a CAM súboroch vyžadujúcich špecializované nákladné softvérové nástroje, v digitalizovaných nevektorových PDF alebo v rastrových formátoch, či dokonca len analógová. Často sa stáva, že časť analógovej dokumentácie chýba alebo je nečitateľná, respektíve neaktuálna a časť je dokonca osobným know - how zamestnancov.

Všetkým prevádzkovateľom priemyselných celkov v sektoroch energetiky, priemyslu a dopravy, ktorí zápasia s vyššie uvedenými problémami, tím špecialistov spoločnosti sféra, a.s., ponúka:

  1. Komplexnú analýzu disponibilnej technickej dokumentácie rôznych formátov a úplnosti pokrytia existujúcej technológie touto dokumentáciou.
  2. Fyzickú obhliadku areálu, identifikáciu a vyznačenie nesúladu existujúcej technológie s disponibilnou dokumentáciou.
  3. Interdisciplinárnu syntézu získaných informácií, návrh štruktúry novej dokumentácie podľa spôsobu použitia, ako sú P&ID (Piping and Instrumentation Diagram), PFD (Process Flow Diagram), územné schémy, generely, zoznamy a databázy zariadení.
  4. Návrh formátov jednotných druhov dokumentov, ako aj štruktúry spracovanej dokumentácie podľa obsahu, jej rozdelenie medzi uzavreté technologické celky, návrh štruktúry vrstiev, návrh zjednodušenia existujúcich dátových formátov, transformáciu formátov z naďalej nepodporovaných alebo nevektorových formátov dokumentov.
  5. Tvorbu nových a transformáciu existujúcich schém s pridanou inteligenciou podľa štandardov XMatik®.NET, a tiež analytické funkcie sieťových vzťahov ako modelovanie toku média, modelovanie havarijných scenárov, vzájomnú integráciu.
  6. Návrh procesného workflow na zabezpečenie aktuálnosti technickej dokumentácie do budúcnosti, zmeny interných riadiacich predpisov a všeobecných zadávacích podmienok budúcim dodávateľom.
  7. Vytvorenie zoznamov zariadení, ich hierarchickej štruktúry a transformáciu zoznamu do formátu určeného na import do informačného systému.
  8. Prípravu podkladov na zavedenie CMMS (Computerized Maintenance Management System) v podniku.

Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®