všetky novinkyNovinkyAnalýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík

Dôležitou súčasťou návrhu plánu údržby zložitých a komplexných technologických celkov, vrátane včasného zabezpečenia ekonomických a logistických vstupov jej realizácie, je objektívne posúdenie stavu každého jedného komponentu takejto sústavy. Jedným z možných prístupov je podpora rozhodovacích procesov na základe posúdenia rizík (Risk Assessment) spojených s prevádzkou a údržbou sledovaných zariadení. V ostatných rokoch sa tento prístup uplatnil predovšetkým v systémoch zameraných na údržbu vysokotlakových potrubných systémov (Pipeline Integrity Management), avšak jeho uplatnenie je v celom širokom spektre sieťových, energetických a dopravných riešení. Osobitné postavenie zaujíma posúdenie rizika v systémoch HQSE zameraných na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia, použitie OOPP a pod.

Tím špecialistov zo spoločnosti sféra, a.s., ponúka:

  1. Detailnú analýzu všetkých sledovaných objektov záujmu prevádzkovateľa vrátane podmienok ich prevádzky a údržby.
  2. Identifikáciu pravdepodobnosti výskytu ohrození (Probability) vyplývajúcich z prevádzky a údržby sledovaných zariadení a posúdenie všetkých dôsledkov (Consequences) zlyhania zariadení na rôznej úrovni s uplatnením poznatkov podľa noriem organizácií ASME (American Society of Mechanical Engineers), NACE International (National Association of Corrosion Engineers), CEN (European Commitee for Standardization) a iných.
  3. Návrh modelu na posúdenie rizika so zohľadnením zvyklostí zaužívaných u prevádzkovateľa sledovaných zariadení, vrátane návrhu matematických vzorcov na výpočet rizika s možnosťou využitia výsledkov v rozhodovacích procesoch.
  4. Vypracovanie návrhu kvantifikácie jednotlivých faktorov ohrozenia a dôsledkov na ich využitie v algoritmoch výpočtu rizika spoločne s odborným tímom prevádzkovateľa zariadení, s využitím vlastných skúseností a v súlade s medzinárodnými normami.
  5. Posúdenie rizík technických zariadení, vyhodnotenie v matici rizík, návrh modelovania nápravných opatrení.
  6. Vypracovanie návrhu na rozdelenie do skupín zariadení s rozdielnym algoritmom posudzovania rizika s cieľom dosiahnuť aj v takomto prípade konzistentný pohľad na celkový stav rizík, a to v prípade nehomogénneho technologického zloženia sledovaných objektov.
  7. Spracovanie zmien v interných smerniciach a pracovných postupoch v spolupráci s odborným tímom prevádzkovateľa zariadení, a to tak, aby sa posudzovanie rizika stalo integrálnou súčasťou rozhodovacích procesov plánovania údržby a prevádzky.

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®