všetky novinkyNovinkyVyhradené technické zariadenia

Riešenie ponúka:

Riešenie je založené na báze produktov:

XMatik_logo

Je určené pre prevádzkovateľov zariadení, aj realizátorov skúšok.

Charakteristiky:

Sleduje všetky technické parametre VTZ, ktorých sledovanie vyplýva z legislatívnych požiadaviek. Okrem technických parametrov spravuje aj zóny prostredia a vonkajšie vplyvy. Podporuje automatické texty, čím znižuje administratívnu záťaž. Posiela notifikácie, ktoré poskytnú okamžitú informáciu zodpovedným osobám. 

Súlad XMatik®.smart|EAM s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (evidencia a plánovanie skúšok VTZ) potvrdzuje certifikát, vydaný Technickou inšpekciou SR.

Automaticky navrhuje a aktualizuje plán skúšok VTZ. Priebežne sleduje jeho plnenie a dohliada na termíny. Plán vzniká v súlade s požiadavkami legislatívy pre jednotlivé typy vašich zariadení.

Zaznamenáva výsledky skúšok a sleduje riešenie identifikovaných nálezov.

Obsahuje prehľadnú evidenciu protokolov z revízií. Protokoly je možné vygenerovať priamo systémom alebo je možné vložiť existujúce dokumenty od externých dodávateľov.

Podporuje externých realizátorov skúšok, kontroluje ich a zjednocuje všetky procesy a výstupy. Poskytuje informácie nevyhnutné k výkonu ako sú prípravné podklady, pracovné postupy, vnútropodnikové inštrukcie atď. Slúži aj na kontrolu a schvaľovanie dodávok.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®