všetky novinkyNovinkyPoradenstvo a analýzy v energetike

Nahlasovanie údajov podľa Zákona o energetike a Pravidiel trhu

Analýza stavu prevádzkovanej infraštruktúry z pohľadu povinností nahlasovania údajov (inštalované zariadenia a vedenia v sústave, výrobné zariadenia, odberné a odovzdávacie miesta, typy meraní atď.). Kontrola nastavení v informačnom systéme operátora meraní XMtrade®/ISOM. Konzultácie pri zavádzaní automatizovanej výmeny dát s XMtrade®/ISOM.
Odberateľ: SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Sereď, 2015

Dokumentácia pre prevádzkovateľa MDS

Vypracovanie dokumentácie pre prevádzkovateľa MDS v rozsahu "Prevádzkový poriadok MDS" a "Technické podmienky prevádzkovateľa MDS" pre oblasť elektroenergetiky. Dokumenty boli vypracované v súlade s platnou legislatívou, hlavne zákonom č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 271/2012 Z.z.
Odberateľ: AUPARK, a.s., Bratislava, 2013

Poskytnutie poradenských služieb

Revízia a zosúladenie znenia Prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s., s platnou legislatívou. Revízia znenia obchodných zmlúv OKTE, a.s. a ich zosúladenie s revidovaným Prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s. a s platnou legislatívou. Súčasťou kontraktu o poradenských službách je aj spracovanie Analýzy problematiky EIC kódov v kontexte práv a povinností spoločnosti OKTE, a.s. a vypracovanie písomných správ.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2013

Spracovanie návrhu procesov zberu nameraných dát a centrálnej fakturácie

Vypracovanie detailného procesného návrhu všetkých procesov pre zber nameraných dát a centrálnu fakturáciu, ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu Informačného systému operátora merania (ISOM) a Informačného systému centrálnej fakturácie (ISCF), ktoré realizuje tiež naša spoločnosť.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2012

Spracovanie návrhov zmien energetickej legislatívy

Vypracovanie kompletných podkladov pre vynútené zmeny súčasne platného legislatívneho rámca SR, a to pre primárnu, sekundárnu i terciárnu energetickú legislatívu s koncepčným návrhom i návrhom paragrafového znenia zmien s komentárom v súvislosti s projektom pre realizáciu funkcií Operátora merania a Centrálnej fakturácie. Súčasťou navrhovaných zmien sú zákony, ktoré podliehajú schvaľovaniu Národnou radou Slovenskej republiky (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v platnom znení), Vládou SR (Nariadenie vlády č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi), Úradom pre reguláciu v sieťových odvetviach (Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá trhu s elektrinou, Vyhláška č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.).
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2012

Úprava Prevádzkového poriadku OKTE, a.s.

Spracovanie návrhu a dodanie diela "Návrh úprav v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou" v súvislosti s rozšírením integrovaného česko-slovenského denného trhu s elektrinou o Maďarsko. Súčasťou dodávky je poskytnutie konzultácií.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2012

Vypracovanie odbornej štúdie

Vypracovanie štúdie "Analýza situačných modelov zúčtovania odchýlky", ktorá popisuje rôzne modely zúčtovania odchýlok.
Odberateľ: OKTE, a.s., Bratislava, 2011

Dodávka analytickej štúdie

Vypracovanie štúdie "Analýza možností pôsobenia na liberalizovanom trhu", ktorej súčasťou je opis liberalizovaného energetického trhu na Slovensku, analýza možností pôsobenia zadávateľa na tomto trhu a návrh príslušnej obchodnej stratégie.
Odberateľ: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Banská Bystrica, 2010

Dodávka odbornej štúdie

Vypracovanie štúdie "Vyhodnotenie odchýlok v podmienkach ES SR", ktorej cieľom je zhodnotiť celkový prehľad súčasného systému vyhodnocovania odchýlky v ES SR a výhľad možného smerovania procesov na najbližších päť rokov. Súčasťou štúdie sú aj očakávané legislatívne a technicko-obchodné úpravy v oblasti zúčtovania odchýlok v roku 2010, porovnania správania sa trhov SR a ČR a možnosť predikcie systémovej odchýlky v podmienkach PS SR v nasledujúcom období.
Odberateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, 2009

Dodávka analytickej štúdie

Dodávka konzultačných činností a štúdie "Analýza aplikácie bez olejových epoxidových transformátorov v podmienkach elektrickej trakcie ŽSR a porovnanie s použitím hermetizovaných olejových transformátorov v podmienkach elektrickej trakcie ŽSR z hľadiska výkonovej preťažiteľnosti".
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 2009

Dodávka analytickej štúdie

Dodávka konzultačných činností a štúdie "Vyhodnotenie odchýlky v prognózovaní, dopracovanie intraday a prepojenie informačného systému ŽSR s OED vrátane zmenového plánu".
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 2009

Dodávka analytickej štúdie

Dodávka konzultačných činností a štúdie "Transpozícia obchodných a procesných podmienok stanovených v PP ŽSR do aplikačnej praxe v rámci procesu obchodovanie s elektrinou, vytvorením nového druhu typových zmlúv a zosúladením s obchodnými podmienkami ustanovenými v PP ŽSR, vytvorením typových diagramov odberu ako hlavného nástroja pri zmene dodávateľa a návrh systému aktualizácie TDO".
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 2009

Dodávka analytickej štúdie

Dodávka konzultačných činností a štúdie "Návrh nariadenia ÚRSO o povinnosti pre dodávateľa elektriny pre ŽSR vyhodnocovať hodnotu okamžitého výkonu ako sumu rezervovaných výkonov na všetkých odberných miestach a to pre každú napäťovú úroveň a u každej distribučnej sústavy samostatne".
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 2009

Dodávka analytickej štúdie

Dodávka konzultačných činností a štúdie "Optimalizácia grafikonu z hľadiska energetickej náročnosti a možný vplyv na energetické hospodárstvo".
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 2009

Vypracovanie cenového rozhodnutia ÚRSO

Vypracovanie návrhu pre nové cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre distribučné poplatky na rok 2010. Návrh pre cenové rozhodnutie sa týka taríf za poskytovanie distribučných služieb pre odberateľov elektriny pripojených na miestnu distribučnú sústavu ŽSR pre šesť napäťových úrovní.
Odberateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. , Bratislava, 2009

Vypracovanie odbornej štúdie

Vypracovanie štúdie "Systém manažmentu energií", ktorej cieľom je podrobne analyzovať a navrhnúť možnosti pôsobenie objednávateľa, v liberalizovanom prostredí s energiami a celkovo definovať jej postavenie v energetickom hospodárstve.
Odberateľ: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Bratislava, 2008

Dodávka odbornej štúdie

Vypracovanie odbornej štúdie pod názvom "Fungovanie trhu s elektrinou v podmienkach SR - potenciál a možnosti využitia v podmienkach Univerzity Komenského". Štúdia podrobne analyzuje možnosti univerzity v oblasti hospodárenia s elektrinou na liberalizovanom trhu.
Odberateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 2008

Dodávka analytickej štúdie

Dodávka konzultačných činností a rozsiahlej analytickej štúdie "Regulácia odberu elektrickej energie operatívnym riadením nákladnej dopravy".
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 2008

Dodávka analytickej štúdie pre ÚRSO

Dodávka odborných prác pri analýze vplyvu limitných cien za dodávku regulačnej elektriny na veľkosť odchýlky sústavy a odchýlky významných účastníkov trhu s elektrinou za obdobie od januára 2005 do júna 2007.
Odberateľ: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bratislava, 2007

Dodávka analytickej štúdie

Vypracovanie štúdie a dodávka odborných prác pri analýze odberových diagramov distribučných spoločností na liberalizovanom trhu s elektrinou.
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 2007

Zapracovanie legislatívnych zmien do Prevádzkového poriadku SEPS, a.s.

Spracovanie dokumentu s popisom vnútrodenného obchodovania ako súčasti komplexnej revízie Prevádzkového poriadku SEPS, a.s., na základe legislatívnych zmien súvisiacich s požiadavkami nových pravidiel fungovania trhu s elektrinou v zmysle Nariadenia vlády SR č. 317/2007.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2007

Vypracovanie návrhu legislatívnych zmien nariadenia vlády SR pre ÚRSO

Dodávka odborných prác a vypracovanie návrhu nariadenia vlády v dôsledku prijatia zákona č. 107/2007 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v oblasti zavedenia vnútrodenného obchodovania s elektrinou v podmienkach SR.
Odberateľ: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bratislava, 2007

Dodávka analytickej štúdie

Vypracovanie štúdie a dodávka odborných prác pri analýze trendu vývoja cien odchýlky na liberalizovanom trhu s elektrinou.
Odberateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 2007

Dodávka štúdie vyhodnotenia odchýlok

Vypracovanie štúdie a dodávka odborných prác pri analýze dopadov 15 minútových odchýlok v rámci procesu zúčtovania odchýlok na trhu s elektrinou.
Odberateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 2007


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®