všetky novinkyNovinkyPoradenstvo a analýzy v energetike

Možnosti využitia liberalizovaného trhu s elektrinou SR

1. Fungovanie trhu s elektrinou v podmienkach SR (ďalej len "komplexná štúdia")

Úlohou komplexnej štúdie je pomôcť zorientovať sa a podrobne popísať možné pôsobenie účastníka na liberalizovanom trhu s elektrinou na Slovensku. Štúdia je realizovaná spôsobom, ktorý účastníkovi umožní plnohodnotne využiť svoj potenciál na trhu s elektrinou pri rešpektovaní platnej legislatívy a technických pravidiel. V neposlednom rade mu pomáha určiť energetickú stratégiu spoločnosti na trhu s elektrinou.

Komplexná štúdia je systematicky členená na šesť základných častí, ktoré navzájom na seba nadväzujú a vzájomne sa dopĺňajú, aby ako celok tvorili čo najucelenejší prehľad o liberalizovanom trhu a tým účastníkovi poskytli komplexné a vyvážené informácie o fungovaní trhu s elektrinou v podmienkach SR.

Štruktúra štúdie - Fungovanie trhu s elektrinou v podmienkach SR - potenciál a možnosti využitia:

1. Charakteristika modelu trhu s elektrinou a jeho účastníci
2. Platná energetické legislatíva, predpisy a nariadenia
3. Režimy zúčtovania odchýlky
4. Možnosti pôsobenia účastníkov na trhu s elektrinou
5. Možnosti obchodovania na liberalizovanom trhu
6. Štatistické údaje a vývoj na trhu s elektrinou

 

Kontaktujte nás

 

Charakteristika modelu trhu s elektrinou a jeho účastníci sa zaoberá vývojom trhu s elektrinou, postupnými krokmi liberalizácie, popisuje účastníkov na trhu, ich kompetencie a funkcie. Na záver definuje služby nevyhnutne spojené s bezpečným fungovaním trhu a ich vzájomné väzby.

Platná energetická legislatíva, predpisy a nariadenia napomáha účastníkovi trhu zorientovať sa v zložitej legislatívnej situácii. Popisuje základné, záväzné právne a legislatívne predpisy obchodovania na trhu s elektrinou, ďalej Nariadenie vlády SR, resp. rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Definuje, čím sa ktorý predpis zaoberá, kto ho vydáva a prípadne komu je primárne určený. Taktiež menuje všetky dôležité inštitúcie, pôsobiace na liberalizovanom trhu s elektrinou, ktoré ho riadia a usmerňujú.

Režimy zúčtovania odchýlky - v tejto kapitole je popísaný režim prenesenej zodpovednosti, režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku. V obidvoch možnostiach sú popísané aké práva a povinnosti vyplývajú účastníkovi trhu z príslušného režimu, aké výhody, resp. nevýhody prinášajú jednotlivé režimy zúčtovania.

Štvrtá časť komplexnej štúdie sa zaoberá Možnosťami pôsobenia účastníkov na trhu s elektrinou konkrétne možnosťami, ako sa stať subjektom s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku a obchodníkom, resp. dodávateľom elektriny. Čo všetko robiť, ako prejsť zo subjektu s prenesenou zodpovednosťou na subjekt s vlastnou zodpovednosťou, čo je k tomu potrebné, aké zmluvy a s kým by mali byť uzatvorené, definovať časovú postupnosť. V prípade obchodníka s elektrinou, čo robiť v takom prípade, potrebné, zmluvy, povolenia. Taktiež potrebné informačné technológie so zameraním na znižovanie odchýlky, optimalizácie hospodárenia s elektrinou.

Možnosti obchodovania na liberalizovanom trhu, nadväzuje na predchádzajúcu časť. Budú v nej podrobne rozpísané a vysvetlené možnosti obchodovania formou Intraday a energetických portálov, resp. búrz napr. SPX, PXE.

Na určenie čo najpresnejšej energetickej stratégie je potrebné poznať a vedieť používať aj štatistické a analytické údaje na zhodnotenie rizík z pohľadu obchodovania na trhu. Práve týmto sa zaoberá šiesta kapitola tejto komplexnej štúdie nazvaná - Štatistické údaje a vývoj na trhu s elektrinou. Analyzuje vývoj cien elektriny, veľkosť odchýlky, cenu za odchýlku a ostatnými špecifickými údajmi, ktoré majú napomáhať účastníkovi vo zvolení si vhodnej energetickej stratégie.

2. Nadväzujúce a rozširujúce štúdie

Následne vieme ponúknuť analýzy a konzultačné služby vychádzajúce zo štúdie Fungovanie trhu s elektrinou v podmienkach SR - potenciál a možnosti využitia. Z toho vyplývajúce rozširujúce štúdie a projekty so špecifikáciou na problematiku liberalizovaného trhu s elektrinou. Cieľom následných štúdií je konkrétnemu subjektu detailne popísať a rozpracovať danú problematiku, navrhnúť konkrétne doporučenia, optimálne riešenia a zohľadniť celkovú ekonomickú efektivitu a prínosy zákazníkovi. Nadväzujúce možnosti v prostredí liberalizovaného trhu:

1. Koordinovať procesy na účely zmeny stavu zodpovednosti za odchýlku
2. Podieľať sa na optimalizácii predikcie spotreby
3. Definovať komplexnú energetickú stratégiu
4. Analyzovať potreby vnútornej legislatívy

3. Realizačné projekty

V tretej fáze ide už o konkrétne projekty a výsledky, ktoré vieme zrealizovať, respektíve podieľať sa a koordinovať realizáciu projektov navrhnutých na základe rozširujúcich štúdií popísaných v druhej fáze. Tak isto vieme zabezpečiť informačno - obchodný systém, aby sa dal v plnej miere považovať za plnohodnotný nástroj, ktorý slúži na obchodovanie. Obsahuje a podporuje nevyhnutné procesy na uľahčenie úloh a operácií spojených priamo s obchodovaním. Ide najmä o tieto projekty:

1. Podpora zmeny stavu zodpovednosti za odchýlku
2. Tvorba vnútornej legislatívy (napr. prevádzkový poriadok)
3. Konfigurácia a nasadenie informačno - obchodného systému
4. Zabezpečenie kompletnej energetickej infraštruktúry pozostávajúcej

4. Skúsenosti a referencie

Účastníkom trhu s elektrinou vieme v oblasti poradenstva a analýz v energetike komplexne zhodnotiť ich aktuálny stav a možnosti pôsobenia na liberalizovanom trhu. Vypracovať a konsolidovať potrebné dokumenty v súlade s platnou energetickou legislatívou. Zabezpečiť štúdie a analýzy z pohľadu dopadov na technické a ekonomické riešenia - stanoviť štúdie realizovateľnosti. Odporučiť potrebné softvérové riešenia.

Medzi klientov spoločnosti sféra, a.s., v oblasti poradenstva a analýz v energetike patria - Železnice Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., OKTE, a.s., a Univerzita Komenského v Bratislave. Svojim klientom sme poskytli analýzy a štúdie týkajúce sa ich možností pôsobenia na liberalizovanom trhu s elektrinou na Slovensku. Tieto štúdie sa zaoberajú aktuálnou zmenou energetickej legislatívy. Následne potrebnými revíziami interných dokumentov, vychádzajúcich zo zmeny v legislatíve a aktívne sa venujú problematike vyhodnotenia odchýlky a možnosti jej regulácie.

 

Kontaktujte nás


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®