všetky novinkyNovinkyPrvoradá má byť efektívna správa majetku

Spoločnosť sféra, a.s., už takmer dve desaťročia úspešne pôsobí v oblasti informačných systémov a riešení. Orientuje sa na problematiku podpory správy, prevádzky a údržby technológie a zariadení. Pre významné spoločnosti realizovala množstvo inovatívnych riešení. Rozhovor nám poskytol Ing. Peter Žittňan, riaditeľ úseku služieb.


Prečo sa vaša spoločnosť venuje problematike správy majetku?

Na začiatku sme počítačovými programami riešili úzko špecifické otázky správy zariadení v oblasti energetiky. Spolupráca s našou firmou sa našim klientom osvedčila natoľko, že časom sa na nás obracali s problémami zo širšieho spektra prevádzky technických zariadení. Na základe úzkej interaktivity s klientelou sa naše riešenia rozširovali o ďalšie softvérové služby a moduly. A prinášali klientom výhody - poriadok, efektívnosť. Okrem nášho riešenia na správu majetku sme dopĺňali o nové možnosti a funkčnosti aj softvérový univerzálny nástroj, ktorý je jeho základom. Môžeme sa pochváliť referenciami a skúsenosťami u zákazníkov, akými sú napr. Slovnaft, SEPS, SE.


V čom je výnimočnosť vášho riešenia, pre koho je určený?

Základom nášho prístupu ku klientovi je snaha, ktorá sa dá zhrnúť do kréda: Nemusíte prispôsobovať svoje potreby našim riešeniam, naše riešenia sa prispôsobia vašim potrebám. To znamená, že vieme riešenie - obrazne - ušiť na mieru, na veľkosti a zložitosti štruktúry majetku nezáleží. Naše riešenie sa vyznačuje vysokou pridanou hodnotou vo viacerých uhloch pohľadu. Ako prvú treba spomenúť jeho komplexnosť. Vieme vytvoriť celistvý technicko-prevádzkový informačný systém na podporu správy majetku. Univerzálnosť nášho systému umožňuje za subjekty dosadiť siete, rozvody, zariadenia, budovy, ich časti atď. Ďalej je to jeho modularita a škálovateľnosť, preto ho možno nasadzovať postupnými krokmi a začať s riešením oblastí, ktoré sú najpálčivejšie. Autonómnosť modulov na druhej strane umožňuje riešiť iba špecifickú časť správy majetku. A čo je skutočne veľmi zaujímavé pre klientov, to je prepojenie grafického a databázového prostredia. Pri podrobnom grafickom znázornení poskytujeme k definovaným objektom databázové informácie priamo v grafickom prostredí a naopak. Zjednodušene sa dá povedať, že naše riešenia sú určené na správu budov, technických zariadení, rozvodov energií, ale i technickej dokumentácie. Sú vhodné aj pre systémy s rozľahlými geograficky rozptýlenými sieťami a subjektmi.


Aké benefity prináša nasadenie tohto systému?

Výhod je viac. Naši zákazníci si napríklad pochvaľujú rýchlosť a jednoduchosť, s akou systém poskytuje informácie, ktoré pred jeho nasadením dohľadávali a vyhodnocovali aj niekoľko dní. Riešenie umožňuje priradenie dokumentácie k subjektu, rýchly prístup k údajom pre široký okruh používateľov, prístup ku grafickým údajom aj bez nutnosti disponovať početnými licenciami drahého grafického softvéru, automatizované riadenie preventívnej údržby a diagnostiky. Umožňuje podporu riadenia prevádzky v nadväznosti na údržbu a náklady, možnosť sledovania a vyhodnotenia zariadenia v jeho životnom cykle, vyhodnocovanie porúch, ich časové a historické prehľady a pohľady, podporu riadenia a vyhodnotenia dodávateľských vzťahov...


Aké sú charakteristiky vášho systému a aké druhy informácií generuje?

Systém má plnú podporu počítačovej grafiky. Má možnosti pre schematické, grafické a geografické znázornenie rozmiestnenia subjektov v priestore a súčasne opis ich parametrov v databáze, napr. technických alebo katastrálnych. Predstavte si akýkoľvek objekt alebo zariadenie v podniku. K tomuto subjektu sa viaže množstvo informácií ako napr., kde sa nachádza, na koho pozemku, na aké ďalšie objekty nadväzuje, aké má vzťahy s okolím, aké má parametre, v akom je stave, čo sa s ním doteraz robilo, kedy a čo sa ním má robiť v budúcnosti, aké cesty k nemu vedú, čo sa stane, keď ho odpojíme, aké náhradné objekty môžeme použiť, koľko takých máme, kde všade sú, aké sú plány údržby, pod koho kompetencie patrí, aké sú výsledky diagnostiky... A všetky tieto, ale aj mnohé ďalšie informácie, naše riešenia poskytujú. Ďalšou oblasťou uplatnenia systému je rozsiahla technická dokumentácia, jej digitalizácia, ukladanie, priraďovanie, archivácia. Vieme pomôcť aj keď zákazník pociťuje nevyriešené problémy v oblasti bezpečnosti prevádzky zariadení, sledovaní životného cyklu zariadení, zosúladenia legislatívy s ich procesmi údržby, starostlivosti o vybrané technické zariadenia, metrologických parametrov a iné.


Na čom sú budované vaše riešenia?

Základom každého je softvérový produkt XMatik®, ktorý je takpovediac vybrúsený našimi dlhoročnými skúsenosťami. Je stavebnicou našich systémov. Je to zároveň živý informačný systém, ktorý sa neustále vyvíja v súlade s potrebami zákazníkov, legislatívy, nových technológií, a potrebami interaktivity s IT prostredím. Najnovšia verzia produktu je XMatik®.NET. Dnes je to univerzálny nástroj na budovanie technických informačných systémov. Vie popísať, nastaviť a vybudovať hierarchickú i horizontálnu sieťovú štruktúru objektov, vzťahov, vlastností, parametrov a iných hodnôt. Silné grafické a databázové nástroje produktu poskytujú poprední svetoví dodávatelia IT - Oracle za databázové prostredie, Bentley za grafické a Microsoft za aplikačné rozhranie.


Sú vaše riešenia ďalej rozšíriteľné a schopné interakcie s inými systémami?

Rozšíriteľnosť riešenia správy majetku o ďalšie moduly je samozrejmosťou. Sledujeme najnovšie technológie, aby boli naše systémy v súlade so svetovým štandardom a boli kompatibilné s rôznymi podnikovými systémami, ako je napríklad SAP alebo iné ERP. Nezanedbateľná je napojiteľnosť na iné zákaznícke systémy podniku, ako napríklad systém údržby D7i, podpora centrálneho vkladania dát. Zaujímavá je aj podpora rozpočítavania nákladov, energií, fakturácie, čo je v oblasti správy majetku čoraz viac žiadaná funkcionalita. A dôležitá je aj ponuka poimplementačných podporných služieb a supportu prevádzky technického informačného systému. Týmto sa zabezpečuje neustále zosúladenie nasadeného systému s meniacimi sa podmienkami, potrebami a taktiež s legislatívou. Prvoradá má byť efektívna správa majetku.

celý článok, veľkosť: 221 kB

Zdroj: EUROREPORT plus, august 2008


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®