všetky novinkyNovinkyISO 14001: 2015

Spoločnosť SFÉRA, a.s., venuje osobitnú pozornosť starostlivosti o životné prostredie. Požiadavky normy ISO 14001: 2015 na systém manažérstva environmentu zapracované v internej dokumentácii spoločnosti pokrývajú kompletný systém environmentálneho manažmentu (SEM), ktorého účelom je zlepšovať environmentálne správanie organizácie a preukázať tak všetkým zainteresovaným stranám (zákazníkom, verejnosti, úradom), že SFÉRA, a.s., hodnotí, riadi a znižuje environmentálne vplyvy svojich činností, produktov a služieb.

Vzhľadom na charakter našej organizácie dôraz kladieme predovšetkým na recykláciu odpadov a obalov, ako aj na zber, dopravu a spracovanie odpadu z elektrozariadení.

Interná smernica spoločnosti definuje dlhodobé, ako aj krátkodobé ciele v oblastiach:

Hlavné ukazovatele sa zameriavajú na správanie sa organizácie v nasledujúcich oblastiach životného prostredia:

Vo všetkých vyššie zmienených oblastiach spoločnosť dodržiava platnú slovenskú a európsku legislatívu, všetky environmentálne normy a nariadenia pri pracovných postupoch, ktoré sú pre zamestnancov záväzné.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®