všetky novinkyNovinkyPrepojenie českého, slovenského a maďarského trhu s elektrinou

Súčasťou procesov smerujúcich k vytvoreniu spoločného európskeho energetického trhu sú aj aktivity zjednocovania obchodných oblastí v rámci jednotlivých regiónov. Na úspešný koncept z roku 2009, ktorého cieľom bolo integrovať český a slovenský trh s elektrinou, zdarne v tomto roku nadviazal projekt rozšírenia prepojených oblastí aj o maďarskú obchodnú zónu, Market Coupling CZ-SK-HU, o ktorom sa s nami zhováral riaditeľ úseku vývoja Mgr. Libor Láznička, MBA.

Európska únia vo všeobecnosti presadzuje aktivity, ktoré smerujú k zjednodušeniu cezhraničného podnikania. Je tomu tak aj v energetike?
Medzi kľúčové ciele Európskej únie patrí aj vytvorenie harmonizovaného a liberalizovaného podnikateľského prostredia v rámci celého európskeho trhu, ktorý zahŕňa 27 členských krajín s viac ako 500 miliónmi spotrebiteľov. Neoddeliteľnou súčasťou tohto prostredia sú aj energetické trhy, pre ktoré bol vytýčený veľmi ambiciózny cieľ ich prepojenia do roku 2014. Takto sa má v konečnom dôsledku vytvoriť spoločný interný energetický trh (IEM - Internal Energy Market), čo si vyžaduje úzku spoluprácu jednotlivých prevádzkovateľov prenosových sústav, organizátorov trhov a regulačných úradov. Podmienkou je aj dobudovanie dostatočnej infraštruktúry, ktorá bude schopná poskytnúť adekvátne prenosové kapacity nielen na hraniciach prenosových sústav, ale aj v rámci nich.

Aké aktivity v tomto smere môžeme sledovať v našom regióne?
Prvým výsledkom v oblasti integrácie trhov s elektrinou v našom regióne bolo v roku 2009 prepojenie českej a slovenskej obchodnej zóny prostredníctvom metódy Market Coupling, ktoré prinieslo významné zvýšenie likvidity denného trhu a zoptimalizovalo prideľovanie cezhraničných kapacít. Objednávky na nákup a predaj elektriny zadávali účastníci trhu prostredníctvom svojich lokálnych organizátorov trhu (OKTE a OTE). Spolupracujúce informačné systémy OKTE a OTE zabezpečili sumarizované párovanie objednávok spolu s prideľovaním cezhraničných kapacít a generovaním optimálnej ceny. Prvé objednávky z prepojených obchodných oblastí boli spoločne párované pre obchodný deň 1. septembra 2009.

Regionálna spolupráca sa neskôr rozšírila aj o maďarský trh s elektrinou. Ako sa to celé začalo? 
Projekt pripojenia maďarskej obchodnej oblasti k už prepojenému dennému trhu medzi Českou republikou a Slovenskom začal 30. mája 2011 podpísaním zmluvy o spolupráci (Memorandum of Understanding) zúčastnenými stranami - organizátormi trhov (OTE, OKTE a HUPX) a prevádzkovateľmi prenosových sústav (ČEPS, SEPS a MAVIR) s podporou príslušných ministerstiev a národných regulačných úradov (ERÚ, ÚRSO a MEH). Do projektu neskôr vstúpili aj dodávatelia príslušných informačných systémov, vrátane spoločnosti sféra, a.s., ako dodávateľa systému XMtrade®/ISOT pre OKTE, ktorí aktívne spolupracovali v rámci jednotlivých pracovných skupín.
S ohľadom na budúci zámer integrovať regióny CEE a CWE bolo rozhodnuté, že párovanie objednávok z troch obchodných oblastí bude realizované prostredníctvom algoritmu, ktorý je už v súčasnosti používaný v CWE regióne. Za týmto účelom sa sprevádzkovala služba, ktorú poskytuje spoločnosť EPEX SPOT. Dovtedy používaný algoritmus párovania však zostáva pripravený na použitie v prípade záložného riešenia.

Aký je prínos zvolenej metódy Market Coupling?
Mechanizmus Market Coupling umožňuje obchodovanie v prepojených obchodných oblastiach až do výšky dostupnej cezhraničnej kapacity. Predchádzajúci spôsob cezhraničného prenosu prebiehal v dvoch krokoch, kedy si účastníci trhu museli najprv alokovať cezhraničnú kapacitu prostredníctvom explicitnej aukcie a až následne obchodovali s elektrinou na denných trhoch. Súčasný spôsob implicitnej aukcie poskytuje efektívnejšie prideľovanie voľných cezhraničných kapacít.

Ako by ste zhodnotili prvé výsledky obchodovania na prepojených trhoch?
Prepojenie českého, slovenského a maďarského denného trhu s elektrinou sa stalo realitou dňa 11. septembra 2012, keď všetci registrovaní účastníci trhu mohli začať spoločne predávať a nakupovať elektrinu s využitím implicitnej aukcie na nasledujúci obchodný deň.
Prvý deň sa do spoločného krátkodobého obchodovania s elektrinou na slovenskej strane aktívne zapojilo 24 účastníkov, ktorí zadali celkom 34 platných objednávok na nákup a predaj. Celkovo sa na Slovensku predalo 9 370 MWh a nakúpilo 5 630 MWh elektriny. Denný trh na oboch stranách vygeneroval cenový index BASE na úrovni 57,22 EUR/MWh, OFFPEAK na úrovni 48,48 EUR/MWh a PEAK na úrovni 65,96 EUR/MWh. Prevažujúci cezhraničný tok v priebehu obchodného dňa bol export do ČEPS v celkovej výške 4 830 MWh a import z MAVIR v celkovej výške 2 205 MWh. Opačné cezhraničné toky v priebehu obchodného dňa boli import z ČEPS v celkovej výške 144,2 MWh a export do MAVIR v celkovej výške 1 253,4 MWh. Počas tohto obchodného dňa nedošlo v žiadnej obchodnej perióde k prekročeniu cezhraničných kapacít a teda ani k rozpojeniu trhov.

Naplnili sa očakávania odborníkov?
Prvý obchodný deň nenaplnil predpoklady niektorých odborníkov, ktorí očakávali smerovanie hlavných cezhraničných tokov z ČEPS do MAVIR, ako aj prekročenie cezhraničných kapacít najmä na hranici s MAVIR. Naopak, prejavilo sa očakávané zvýšenie ceny po pripojení maďarskej obchodnej zóny.  

Ako prebiehal ďalší vývoj na integrovaných trhoch?
Zatiaľ bolo možné vyhodnotiť len necelé 3 týždne obchodovania v rámci prepojenia troch obchodných zón CZ-SK-HU. Na základe vývoja cenových indexov je možné konštatovať, že prvotný mierny cenový nárast sa postupne dostáva na hodnoty spred pripojenia maďarského trhu a možno ešte aj nižšie.
Smery denných cezhraničných tokov sa však v sledovanom období neustálili, pričom nie je možné konštatovať zásadne prevládajúci hlavný smer. Po druhom týždni obchodovania sa začali v niektorých periódach obchodného dňa častejšie vyskytovať rozpojenia trhov na profile SEPS/MAVIR z nedostatku požadovanej cezhraničnej kapacity. Pri týchto rozpojeniach bola generovaná rozdielna cena v jednotlivých obchodných zónach.

Slovensku sa teda darí úspešne pôsobiť v oblasti regionálnej integrácie v energetike.
Rozhodne áno. Rozšírením českého a slovenského trhu s elektrinou o maďarskú obchodnú zónu sa napĺňajú európske integračné zámery, ktoré účastníkom trhu uľahčujú podnikanie v regióne. Ďalším krokom bude spolupráca na projekte zavedenia implicitnej aukcie na základe flow-based metódy prepojeného CEE a NWE regiónu. To je ďalší výrazný krok pre vytvorenie jednotného európskeho trhu s elektrinou.

celý článok, veľkosť: 1921 kB

Zdroj: Parlamentný kuriér, október 2012


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®