všetky novinkyNovinkyJednotné a prehľadné systémy uľahčujú prácu aj komunikáciu

Podnikateľské prostredie slovenskej energetiky podlieha neustálym zmenám. V súčasnom hektickom období slovenskej energetiky, keď od 1.1.2014 má energetický trh začať fungovať podľa nových pravidiel, sa spoločnosť sféra, a.s., podieľa na prácach a produkcii najvýznamnejších riešení, ako je budovanie systémov centrálneho zberu meraných údajov, centrálnej fakturácie a nového spôsobu zúčtovania odchýlok. O  tom, čo nás už v najbližších dňoch v tejto oblasti čaká, odpovedal na otázky Parlamentného kuriéra generálny riaditeľ spoločnosti sféra, a.s., RNDr. Eduard Haluška, CSc.
Od januára 2014 má vstúpiť do platnosti novela Vyhlášky ÚRSO 24/2013 Z.z. o pravidlách trhu s elektrinou a plynom. Čo dôležité prináša z Vášho pohľadu?
V riešení problémov energetického trhu je sféra, a.s., už viac než 20 rokov, významným partnerom radu spoločností, ktoré v sektore energetiky podnikajú. Vyhláška precízne definuje podmienky v oblasti, ktorú upravila už novela č.142/2010 Z.z. zákona o energetike z marca 2010 a samozrejme nové znenie Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike zo septembra 2012. Zmeny sa dotknú aj štátnej spoločnosti OTKE, a.s., ktorá má legislatívnu povinnosť od 1.1.2014 realizovať centrálny zber nameraných údajov v súčinnosti s prevádzkovateľmi sústav a výrobcami elektriny. Na prvotnom naplnení databázy informačného systému XMtrade®/ISOM (Informačný Systém Operátora Meraní) aktívne pracujeme už od júla. Vyše 2000 výrobcov a prevádzkovateľov sústav, ktorí majú  so spoločnosťou OKTE, a.s., uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní údajov, priebežne poskytuje stanovené údaje do nami dodaného a spravovaného informačného systému ISOM. OKTE, a.s., tieto údaje postupne vyhodnocuje tak, aby od januára spustila do produkcie nový systém zúčtovania odchýlok už s vlastnými agregovanými údajmi, ako aj stanovenú centrálnu fakturáciu poplatkov za prevádzkovanie systému a systémové služby.
V čom sú výhody centrálneho zberu meraných údajov?
Doteraz boli merané údaje fragmentované, nakoľko každý prevádzkovateľ sústavy spravoval údaje za svoju sústavu len vo vlastnom informačnom systéme, a tam vykonával agregáciu podľa bilančných skupín. Centrálnym zberom údajov dochádza k zjednoteniu vyhodnotenia nameraných údajov, čím sa zvýši transparentnosť a zjednodušia sa procesy na trhu s elektrinou. Samotnú agregáciu údajov pre potreby zúčtovania odchýlok už bude jednotne vykonávať OKTE, a.s., a to systémom XMtrade®/ISOM, ktorý zároveň poskytne priamu väzbu medzi agregátom nameraných údajov subjektu zúčtovania a jednotlivými meraniami na úrovni odberných a odovzdávacích miest. To účastníkom trhu priamo zlepší identifikáciu problémov pri reklamáciách a zvýši efektivitu ich riešenia. Okrem toho budú v systéme jednotne dostupné aj informácie o odberných a odovzdávacích miestach, o vykonaných zmenách dodávateľa a bilančnej skupiny, prerušení distribúcie a podobne. Systém bude poskytovať štatistické údaje jednotne pre ÚRSO a MH SR.
V ktorých oblastiach energetiky ste najviac nápomocní?
S významnými českými a slovenskými podnikmi v energetike spolupracuje sféra, a.s., už od svojho založenia v roku 1992. No liberalizácia trhov s energiami, neskôr európska legislatíva, a tomu zodpovedajúce procesy, priniesli významné výzvy z pohľadu potrieb spoločností na trhu, pričom pribudlo množstvo nových podnikajúcich subjektov. Poznáme dôkladne nielen energetické podnikateľské prostredie, ale predovšetkým slovenskú a európsku legislatívu, ktorá priamo vplýva aj na našu prácu, určuje architektúru IT riešení a rozsah ich funkčností. Preto sa dlhodobo profilujeme aj ako konzultačná spoločnosť. Naši zamestnanci majú interdisciplinárne znalosti a schopnosti aplikovať poznatky v jednotlivých projektoch, čo bolo určujúce práve v začiatkoch prepojenia trhov s elektrinou Českej republiky a Slovenskej republiky a následne i Maďarska. V týchto procesoch sme boli významným hráčom. Prvým úspechom v oblasti integrácie trhov s elektrinou v regióne bolo prepojenie českej a slovenskej obchodnej zóny v roku 2009, ktoré prinieslo významné zvýšenie likvidity denného trhu a zoptimalizovalo prideľovanie cezhraničných kapacít. Objednávky na nákup a predaj elektriny zadávali účastníci trhu prostredníctvom svojich lokálnych organizátorov trhu, ktorí zabezpečili sumarizované párovanie objednávok spolu s prideľovaním cezhraničných kapacít a generovaním optimálnej ceny. Produkt XMtrade®/ISOT (Informačný Systém Organizátora Trhu), dodala sféra, a.s., pričom sa dodnes prevádzkuje a ďalej rozširuje. Nasledoval druhý medzinárodný projekt pripojenia maďarskej zóny k zjednotenému trhu Česka a Slovenska. Spojenie sa stalo realitou 11.9. 2012 a v súčasnosti pokračuje úsilie na integrácii aj s rumunskými partnermi.
V spoločnosti Duslo, a.s., ste implementovali softvér na správu a údržbu majetku. Čo riešenie zabezpečuje a prečo je vlastne dôležité?
Mnohé spoločnosti bojujú s  problémami pri efektívnej správe vlastného technologického majetku a plánovaní a riadení jeho údržby. Mnohé technologické a výrobné zariadenia boli budované ešte v čase, keď nefungovali elektronické systémy a nebola prakticky žiadna elektronická dokumentácia. Podklady na správu majetku boli iba v papierovej forme neúplných a zastaraných pasportizačných listov, pričom počas údržby sa len vo výnimočných prípadoch robili štrukturované záznamy a aktualizácie. Celý rad kľúčových informácií mal vo svojej pamäti iba zamestnanec. Je preto logické, že pri práci s takouto dokumentáciou sa často vyskytujú problémy v hľadaní a zisťovaní skutkového stavu. Triviálne, ale dodnes často platné konštatovanie. Poskytujeme profesionálne riešenia, ktoré prinášajú používateľom významnú a dlhodobú pomoc v efektívnejšej správe a údržbe zariadení s priamymi a merateľnými ekonomickými efektmi. Produkt XMatik®.NET na budovanie technických informačných systémov správy a údržby je určený pre rôznorodé typy podnikov,  organizácií a inštitúcií. Po dvadsiatich rokoch neustáleho rozvoja s takými gigantmi ako spoločnosť Slovnaft, a.s., je k dispozícii jeho vyzretá verzia. Môžeme smelo uviesť, že v oblasti správy, prevádzky a údržby zariadení technologických celkov patríme na Slovensku medzi špičku. Preto pred rokmi prišlo aj Duslo, a.s.
Odborná verejnosť prejavuje záujem vzdelávať sa v aktuálnej legislatíve z pohľadu praxe. Čo ponúkate v tejto oblasti?
Úroveň vzdelania a vedomostí zamestnancov je jednou z podmienok úspešnosti na trhu, a to najmä v turbulentnom období neustálych zmien v podnikateľskom prostredí. Za roky organizovania vzdelávacích akcií sme vybudovali tím odborných lektorov s vynikajúcimi výsledkami. Priebežne organizujeme semináre zamerané na problematiku spotrebných daní, prevádzkovateľov MDS, denného trhu a zúčtovania odchýlok, zákona o energetike, zákona o regulácii alebo nové pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom, či verejné obstarávanie energií. Teší nás stále rastúca účasť a niektoré semináre opakujeme, aby sme uspokojili záujem.
Mimoriadny záujem je o konferenciu ENERGOFÓRUM®, zameranú na zmeny a udalosti ovplyvňujúce energetické podnikateľské prostredie u nás a v Európe. Po ôsmich rokoch sme ju rozdelili na ENERGOFÓRUM® - plyn a ENERGOFÓRUM® - elektrina. Ich organizácii a odbornému zameraniu venujeme mimoriadnu pozornosť. Ešte nedozneli ohlasy na konferenciu ENERGOFÓRUM® 2013 - elektrina, ktorá sa konala v októbri a už pripravujeme deviaty ročník oboch konferencií pre rok 2014. Vlastná konferencia a podnety od účastníkov, kontakt s odborníkmi sú pre nás nezastupiteľným zdrojom námetov na naše vlastné zlepšovanie, zlepšovanie produktov, a tiež formulácii tém na uskutočnenie nových vzdelávacích akcií. Som rád, že sme na špici vlny, ktorá sa, symbolicky povedané valí a určite zmetie nepripravených - my to nie sme.

celý článok: 213kB

/Zdroj: časopis Parlamentný kuriér č. 3/


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK