všetky novinkyNovinkyInteligentné meracie systémy sú na vzostupe

Regulačná politika na najbližšie roky je známa a záväzná pre všetkých účastníkov energetického trhu, hovorí Libor Láznička, MBA; riaditeľ úseku vývoja spoločnosti sféra, a.s.

Čím bol poznačený rok 2015 ohľadne obchodovania na trhu elektriny a plynu?

Minulý rok sme oslávili 10. výročie liberalizácie trhu s elektrinou. V oblasti energetickej efektívnosti sa začali uplatňovať povinné energetické audity pre veľké firmy, reportovanie údajov do SIEA a rozšírené informovanie odberateľov o spotrebe vo faktúrach za dodávku energií. Od júla pribudla distribútorom, OKTE a dodávateľom energií povinnosť sprístupňovať údaje z inteligentných meraní koncovým odberateľom prostredníctvom svojich webových sídiel. Organizované trhové miesta začali na jeseň minulého roku reportovať do ACER údaje o veľkoobchodných transakciách na trhu s elektrinou a plynom. Negatívnu atmosféru vyvolalo odobratie podpory asi 1200 výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie ako postih za nesplnenie jednej z oznamovacích povinnosti voči ÚRSO.

Ako sa bude podľa vašich odhadov vyvíjať náš trh s energiami v roku 2016?

Dňa 8. marca bola schválená dlho očakávaná Regulačná politika na obdobie 2017 až 2021. Keďže je záväzná pre všetkých účastníkov trhu musia sa na súlad s ňou pripraviť v priebehu tohto roka.
V apríli očakávame spustenie vnútrodenného obchodovania na trhu s elektrinou a zavedenie reportovania údajov o veľkoobchodných transakciách na trhu s elektrinou a plynom uzatvorených mimo organizovaných trhov do ACER.
Počas celého roka bude pokračovať aj inštalácia inteligentných meracích systémov u odberateľov s ročnou spotrebou najmenej 4 MWh a maximálnou rezervovanou kapacitou najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A.

Pokiaľ ide o legislatívne povinnosti subjektov pôsobiacich v oblasti energetiky, na čo musia v prvom rade myslieť?

Legislatívnych povinností majú účastníci slovenského trhu s elektrinou a plynom skutočne obrovské množstvo a nesplnenie ktorejkoľvek z nich môže predstavovať vysokú pokutu alebo v krajnom prípade až odobratie licencie. Preto sme v spolupráci s partnermi vytvorili portál legislatívnych povinností, vďaka ktorému účastníkom trhu neujde už žiadna povinnosť. Na čo by sme ale konkrétne upozornili je povinnosť zavádzania inteligentných meracích systémov v rámci miestnych distribučných sústav, povinnosť zverejňovania nameraných údajov koncovým odberateľom prostredníctvom webového sídla, povinnosť zapracovania príslušných informatívnych údajov do faktúr za dodávku energií a povinnosť nahlasovania veľkoobchodných transakcií do ACER. Často sa stretávame s tým, že tieto povinnosti sú zanedbávané.

celý článok, veľkosť: 255 kB

Zdroj: HN energetika, marec 2016


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®