všetky novinkyNovinkyInformatizácia v energetickom hospodárstve

Spoločnosť sféra, a.s., usporiadala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR už druhý ročník odbornej konferencie ENERGOFÓRUM. Nosnou témou v tomto roku bol Liberalizovaný trh v podmienkach energetického deficitu. V dňoch 18. a 19. októbra 2007 odznelo v Piešťanoch 18 príspevkov na aktuálne témy stavu a rozvoja liberalizovaného elektroenergetického trhu.Prednášajúci sa zaoberali otázkami obchodnej a technickej infraštruktúry elektroenergetického trhu, ako aj vývoja jeho legislatívnej základne. Vysoká úroveň odborného programu a dlhoročné pôsobenie spoločnosti sféra, a. s., v oblasti IT podpory a služieb pre energetiku pritiahli 154 účastníkov zo 75 organizácií, ktoré pokryli súkromný aj verejný sektor a štátnu správu z rôznych aspektov výroby, prenosu, distribúcie, obchodu či odberu elektrickej energie vrátane legislatívnych a technologických hľadísk.

Konferenciu otvoril podpredseda predstavenstva sféra, a. s., RNDr. Oskár Halzl, s príspevkom o stratégii energetickej bezpečnosti krajiny vystúpil generálny riaditeľ sekcie energetiky Ministerstva hospodárstva SR Ing. Ján Petrovič a medzi prednášateľmi a členmi panelov boli riadiaci pracovníci SEPS, a. s, SE, a. s, VSE, a. s., SSE, a. s., VSE, a. s., ÚRSO, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Združenia priemyselných odberateľov energie či Železníc SR, obchodníkov s elektrickou energiou, viacerých firiem zameraných na technické riešenia pre energetiku a nezávislí odborníci nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky.

Na záver konferencie načrtli určité scenáre, ktoré by mohli odberateľom elektriny pomôcť čeliť ešte stále silne monopolizovaným dodávateľom elektriny. Pokračovanie liberalizácie obchodovania s elektrinou - ku ktorému nás vedú nielen záväzky voči EÚ, ale aj objektívny hospodársky záujem - musí umožniť efektívnejšie a operatívnejšie fungovanie mechanizmov obchodovania, napomáhajúce účinnejšie využitie zdrojov a zníženie strát v elektrizačnej sústave.

Jednou z ciest je aj využitie informačných systémov na racionalizáciu energetického hospodárstva. Naplnenie tejto príležitosti závisí od výberu vhodného informačného riešenia, ktoré by optimálnym spôsobom spravovalo toky energií, dát a financií. Spoločnosť sféra, a.s., je nositeľom viac ako 15 - ročných skúseností v dodávke informačných systémov a riešení pre elektroenergetiku, medzi dlhoročných klientov patria aj dominantní hráči slovenskej energetiky - spoločnosti SE, a. s., a SEPS, a. s. Jej produkty sú postavené na platformách technologických lídrov Oracle, Bentley Systems, Microsoft. Každé riešenie je na mieru prispôsobené špecifickým potrebám konkrétneho zákazníka. Súčasťou riešení je aj balík odborných služieb počas ich celého životného cyklu.

Na konferencii ENERGOFÓRUM 2007 spoločnosť sféra, a. s., predstavila riešenie na báze multiutilitného systému XMtrade® pre obchodovanie a hospodárenie s energiami - elektrinou, teplom, plynom. Produkt pokrýva široké spektrum funkcií pre rôzne komodity od podpory dlhodobého a krátkodobého obchodovania cez plánovanie odberu a dodávky, spracovanie nameraných údajov, rozúčtovanie nákladov, fakturáciu až po riadenie rizík a vybavenie reklamácií. Je vhodný pre obchodníkov, dodávateľov, lokálnych distribútorov, veľkoodberateľov energií, ako aj nezávislých výrobcov. Produkt zahrnuje spracovanie nameraných údajov, plánovanie odberu a dodávky, rozúčtovanie nákladov, fakturáciu až po riadenie rizík a kontroling. Jeho zavedenie prinesie sprehľadnenie finančných tokov, optimalizáciu spotreby energií a vysokú produktivitu procesov spoločnosti.

Spoločnosť sféra, a. s., ponúka nielen IT riešenia a služby s tým súvisiace, ale pre zákazníkov zo sektora energetiky aj poradenstvo, štúdie, analýzy a odborné práce. Podieľa sa v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na príprave sekundárnej legislatívy. Po dvoch úspešných ročníkoch energetickej konferencie ENERGOFÓRUM, zorganizovanej na vysokej odbornej úrovni, sme zvedaví, čo pre nás spoločnosť sféra, a. s., pripraví o rok. Držíme im palce a tešíme sa.

celý článok, veľkosť: 151 kB

Zdroj: EUROREPORT plus, november 2007


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®