všetky novinkyNovinkyVýskum a vývoj

Slovenské centrum digitálnych inovácií

SFÉRA, a.s., je od 29. júla 2023 zmluvným partnerom Slovenského centra digitálnych inovácií.

Projekt Slovenské centrum digitálnych inovácií (SCDI) je financovaný Európskou úniou NextGenerationEU a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti na základe Výzvy č. 17I03-04-V01. SCDI je najväčším EDIH na území Slovenskej republiky a nositeľom pečate excelentnosti udelenej Európskou komisiou. SCDI sa zameriava sa na digitálnu transformáciu hlavne malých a stredných podnikov s dôrazom na životné prostredie, pracovnú silu a rozvoj priemyslu v oblasti digitálnych technológií.

SFÉRA,  a.s., ponúka z katalógu služieb v oblasti „Audity, hodnotenia a poradenstvo“:

V oblasti V oblasti „Opatrenia pre podniky na zvýšenie energetickej účinnosti výroby a budov“ ponúkame:

Informácie o Pláne obnovy a odolnosti SR nájdete na www.planobnovy.sk 

 

Názov projektu: Slovenské centrum digitálnych inovácií

Skratka projektu: SCDI

Prijímateľ: Slovenské centrum digitálnych inovácií

Sídlo prijímateľa: Nivy Tower Mlynské Nivy II., 18890/5, 821 09, Bratislava, Slovenská republika

Partneri projektu: SFÉRA, a.s. a ďalších 26 združení a firiem. Podrobnejšie na www.scdi.tech/partneri

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí  o poskytnutie prostriedkov mechanizmu  za účelom vytvorenia siete Európskych centier digitálnych inovácií  a ich podpory prostredníctvom poverenia na vykonávanie Schémy DM-16/2022

Kód výzvy: 17I03-04-V01

Číslo zmluvy:  1855/2023

Obdobie realizácie projektu: 29.7.2023 – 30.6.2026

Miesto realizácie projektu: Slovensko

Zmluvne dohodnutá čiastka:  5 724 008,84 €

Vývoj a poskytovanie služby predikcie výpadkov elektrickej energie na základe informácií a poruchách v distribučných sieťach a údajoch o počasí

Dňa 12. 5. 2023 SFÉRA, a.s., podpísala s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí NFP pre projekt Vývoj a poskytovanie služby predikcie výpadkov elektrickej energie na základe informácií o poruchách v distribučných sieťach a údajoch o počasí. Projekt bude realizovaný v rámci výzvy č. OPII-2022/7/22-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci“.

Cieľom projektu je zlepšiť využívanie dát vo vlastníctve verejnej správy dodaním novej úžitkovej hodnoty pre občanov a podnikateľov formou vytvorenia novej služby ponúkajúcej predikciu výpadkov elektrickej energie na základe informácií o poruchách v distribučných sieťach a údajoch o počasí. Služba bude spájať existujúce dáta z dvoch dostupných zdrojov:

Služba bude môcť byť prevádzkovaná ako samostatný portál alebo ako súčasť produktov tretích strán primárne zameraných na monitoring a predpoveď počasia.

 

 

 

 

Názov projektu: Vývoj a poskytovanie služby predikcie výpadkov elektrickej energie na základe informácií o poruchách v distribučných sieťach a údajoch o počasí

Prijímateľ: SFÉRA, a.s.

Sídlo prijímateľa: Karadžičova 2, 811 08  Bratislava

EÚ fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Výzva: Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci“

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Informácie o Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.mirri.gov.sk

Kód výzvy: OPII-2022/7/22-DOP

Kód projektu v ITMS2014+: 311071CTB9

Obdobie realizácie projektu: 03.2023 - 12.2023

Miesto realizácie projektu: Bratislava 1

Výška zazmluvneného NFP: 199 902,40 EUR

Stručný opis projektu:

Návrh celkovej architektúry riešenia poskytujúcej službu predikcie výpadkov elektrickej energie na základe informácií o poruchách v distribučných sieťach a údajoch o počasí. Tvorba samostatne dostupnej a prevádzkovanej služby, príprava podmienok na integráciu tejto služby do produktov tretích strán primárne zameraných na monitoring a predpoveď počasia.

Výskumná agentúra odprezentovala príklad úspešného projektu 

Výskumná agentúra zverejnila v prvom tohtoročnom vydaní svojho spravodajcu E-bulletin príklady úspešných projektov, ktoré vybrala z celkového počtu 162 zazmluvnených projektov, ktoré má vo svojej gescii. Jedným z dvoch prezentovaných projektov je Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II.etapa. Uvedený projekt je realizovaný konzorciom 4 výskumných inštitúcií, tvorených žiadateľom (Atos IT Solutions and Services, s.r.o.) a partnermi, ktorými sú 2 výskumné inštitúcie (Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied) a jeden podnikateľský subjekt, ktorým je naša spoločnosť SFÉRA, a.s. Projekt je zameraný na nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum a experimentálny vývoj nových inteligentných riešení reagujúcich na aktuálne trendy a na požiadavky Smernice EP a R 2018/2001 o podpore využívania energie z OZE a potreby zabezpečenia kvalitnej a manažovateľnej energie.  Je nám potešením, že práve projektu realizovanému s podporou našej firmy sa dostalo uznanie aj takouto formou. 

Výskumná agentúra je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou a napojením na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR. Vznikla 1. 1. 2007 a do 30.6.2015 pôsobila pod názvom Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

SFÉRA, a.s., je od roku 2010 držiteľom osvedčenia  o spôsobilosti pre výkon výskumu a vývoja, vydaného Ministerstvom školstva SR. Platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum  a vývoj je podmienkou pre získanie finančných prostriedkov na vedeckovýskumnú činnosť zo štátneho rozpočtu (poskytovaných prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja, štátnych programov a odvetvových projektov) z grantovej podpory pre vedu a výskum z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Osvedčenie vydáva a odníma minister školstva na základe návrhu hodnotiteľskej komisie.

Na základe hodnotenia spôsobilosti v roku 2022 SFÉRA, a.s., získala osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj na ďalších šesť rokov.

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku

Dňa 5.10.2022 Výskumná agentúra a Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia  podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku pre projekt Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku.

Projekt bude realizovaný konzorciom 3 inštitúcií v rámci výzvy OPII-VA/DP/2021/9.3-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK. Žiadateľom je ÚMMS SAV, v. v. i., partnermi projektu sú SFÉRA,a.s., a APLIK, spol. s r.o.

Cieľom projektu Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku bude posúdiť technické a najmä ekonomické možnosti vykurovania budov zostatkovým teplom na Slovensku a vytvoriť tak racionálne predpoklady na budúce investície do výskumu a vývoja v tejto oblasti, ako aj na efektívne znižovanie environmentálnych záťaží vyplývajúcich z vykurovania budov.

Názov projektu: Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku

Skratka projektu: VVK

Prijímateľ: Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

Sídlo prijímateľa: Dúbravská cesta 6319/9, 845 13 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Partneri projektu: SFÉRA, a.s.
                            APLIK, spol. s r.o.

EÚ fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

Kód výzvy: OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Kód projektu v ITMS2014+: 313011BWF3

Obdobie realizácie projektu: 03.2022 - 09.2023

Miesto realizácie projektu: Bratislava I., Bratislava III., Bratislava IV., Ladomerská Vieska, Bučany

Výška zazmluvneného NFP:  1 370 264,63 EUR

Stručný opis projektu:

Hlavným výsledkom projektu bude štúdia realizovateľnosti ekologického vykurovania pomocou zostatkového tepla na Slovensku vrátane laboratórneho overenia navrhovaných  postupov, ktorá vytvorí racionálne predpoklady na budúce investície do výskumu a vývoja v tejto oblasti, ako aj na efektívne znižovanie environmentálnych záťaží vyplývajúcich z vykurovania budov.

Jedným z výstupov projektu bude technická správa, v ktorej budú identifikované najvýznamnejšie zdroje zostatkového priemyselného tepla na Slovensku podľa miesta zdroja v jednotlivých regiónoch s uvedením popisu zdroja, kapacity, dostupnosti a pod., a navrhnuté možnosti ich využitia pre potreby  vykurovania v blízkom okolí vrátane ekonomickej analýzy pre rôzne podmienky vývoja trhu s energiami a emisnými povoleniami.

Life Defender - Ochranca života

Dňa 4.2.2021 SFÉRA, a.s., ako žiadateľ podpísala s Výskumnou agentúrou zmluvu o poskytnutí NFP pre projekt „Life Defender – Ochranca života“. Projekt bude realizovaný v spolupráci s partnerom Bizzcom s.r.o., v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie (OPII-VA/DP/2020/9.4-01).

Cieľom výskumného projektu je experimentálny vývoj SW platformy a HW vybavenia, ktoré bude integrovať evidenciu vstupov do priestorov a na podujatia, dáta o liečbe v domácej karanténe, zbery dát z testovania ľudí a dezinfikovania priestorov do jednotného informačného systému Life Defender – Ochranca života.

Víziou je univerzálne využitie systému na ochranu zdravia ľudí, starostlivosť v domácej karanténe, zber dát o návštevníkoch verejných a komerčných priestorov a podujatí, automatizácia testovania ľudí a dezinfikovania priestorov nielen v súvislosti s ochorením COVID-19, ale aj v prípade akejkoľvek inej pandémie v budúcnosti.

Názov projektu: Life Defender – Ochranca života

Skratka projektu: LD

Prijímateľ: SFÉRA, a.s.

Sídlo prijímateľa: Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

Partneri projektu: Bizzcom s.r.o.

EÚ fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

Kód výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.4-01

Kód projektu v ITMS2014+: 313011ASQ6

Obdobie realizácie projektu: 02.2021 - 06.2023

Miesto realizácie projektu: Bučany, Bratislava 1

Výška zazmluvneného NFP: 2 407 452,92 EUR

Stručný opis projektu:

Pandémia koronavírusu zmenila spôsob fungovania spoločnosti v mnohých oblastiach života ľudí. Okrem základných potrieb ako je zabezpečenie rúšok, dezinfekcie, testovania a zdravotnej starostlivosti silnie spoločenská objednávka aj na digitalizáciu a zavedenie systémových riešení, ktoré by tieto opatrenia zefektívnili.

Cieľom výskumného projektu je experimentálny vývoj SW platformy a HW vybavenia, ktoré bude integrovať evidenciu vstupov do priestorov a na podujatia, dáta o liečbe v domácej karanténe, zbery dát z testovania ľudí a dezinfikovania priestorov do jednotného informačného systému Life Defender – Ochranca života.

Víziou je univerzálne využitie systému na ochranu zdravia ľudí, starostlivosť v domácej karanténe, zber dát o návštevníkoch verejných a komerčných priestorov a podujatí, automatizácia testovania ľudí a dezinfikovania priestorov nielen v súvislosti s ochorením COVID-19, ale aj v prípade akejkoľvek inej pandémie v budúcnosti.

Publikácie vytvorené v rámci projektu

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja

Dňa 28.5.2020 Výskumná agentúraCentrum vedecko-technických informácií SR podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku pre projekt Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja.

Projekt bude realizovaný konzorciom 6 inštitúcií v rámci podpory  mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05.

Žiadateľom je Centrum vedecko-technických informácií SR, partnermi sú 4 univerzity, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a spoločnosť SFÉRA,a.s.

V rámci projektu sa bude realizovať priemyselný výskum v nasledujúcich oblastiach:

Názov projektu: Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja

Skratka projektu: SANET II

Prijímateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR

Sídlo prijímateľa: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Partneri projektu: SFÉRA, a.s.
                            Slovenská technická univerzita v Bratislave
                            Technická univerzita v Košiciach
                            Univerzita Komenského v Bratislave
                            Žilinská univerzita v Žiline

EÚ fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

Kód projektu v ITMS2014+: 313011W988

Obdobie realizácie projektu: 01.2019 - 06.2023

Miesto realizácie projektu: Zvolen, Košice, Spišská Nová Ves, Poprad, Prešov, Trnava, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Žilina, Nitra

Výška zazmluvneného NFP: 5 809 917,93 EUR

Stručný opis projektu:

V rámci projektu bude demonštrovaná experimentálna integrácia originálnych modelov efektívnej a bezpečnej distribúcie špecifických dát v rozsiahlych sieťach, ktorá bude ponúkať komplexnejšie VaV riešenia pre parciálne sieťové koncepty a umožní zapájať ďalšie infraštruktúrne bloky a rozširovať portfólio sieťových experimentálnych služieb.

Projekt je založený na realizácii 8-mich aktivít projektu. Aktivity projektu si kladú za cieľ poskytnúť subjektom konkurenčnú výhodu spočívajúcu v rýchlosti prístupu k masívnym dátam pomocou inovatívnych metód agregácie a efektívnej distribúcie v rozsiahlych sieťach s perspektívou rozšírenia týchto nástrojov do európskeho či svetového priestoru. Projekt predpokladá, že výsledky výskumu nových postupov a konceptov originálnych inovatívnych sieťových služieb a bezpečnostných mechanizmov budú mať vysokú potenciálnu aplikovateľnosť v spoločensko-hospodárskej praxi.

Problematika budovania rozsiahlych sieti do podoby metroclustrov sa stáva v súčasnej dobe zberu, spracovania a distribúcie veľkého množstva dát a následného využitia v riadiacich a rozhodovacích procesoch jednotlivých spoločností, kritickým bodom z pohľadu zabezpečenia dostupnosti dát v prípade výpadku častí riešenia pri nepredvídaných udalostiach. Cieľom projektu je ponúkať výsledky univerzálneho charakteru s globálnou aplikovateľnosťou (napr. teoretické metódy a algoritmy), ako aj praktické postupy a laboratórne integrácie.

Publikácie vytvorené v rámci projektu

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa

Dňa 6.3.2020 podpisom zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa sa nadviazalo na jeho úspešnú I. etapu. 

Projekt na podporu centra excelentnosti nadnárodného významu II. etapa je zameraný na oblasť energetiky. Bude realizovaný konzorciom 4 výskumných inštitúcií, v ktorom žiadateľom je nadnárodná spoločnosť - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.  a partnermi sú 2 výskumné inštitúcie - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied a spoločnosť SFÉRA, a. s. 

V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum a experimentálny vývoj nových inteligentných riešení reagujúcich na súčasné trendy a požiadavky o podpore využívania energie z OZE a potreby zabezpečenia kvalitnej a manažovateľnej energie.

Mikrogridy predstavujú generačnú zmenu fungovania distribučných a prenosových sústav, ktoré sa menia z centralizovaných s jednosmerným tokom energie na decentralizované s možnosťou obojsmerného toku energie v sústave, s integrovanými obnoviteľnými zdrojmi energie a ďalšími nízkouhlíkovými technológiami.

Názov projektu: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa

Skratka projektu: CE2

Prijímateľ: Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Sídlo prijímateľa: Pribinova 19/7828,  811 09 Bratislava– mestská časť Staré Mesto

Partneri projektu: STU v Bratislave, UMMS SAV Bratislava, SFÉRA, a.s.

EÚ fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01 V ZNENÍ USMERNENIA Č. 3 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk 

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

Kód projektu v ITMS2014+: 313021W404

Obdobie realizácie projektu: 11.2019 - 06.2023

Miesto realizácie projektu: Bratislava

Výška zazmluvneného NFP:  6 349 967,67 EUR

Projektová stránka: www.ice-rise.sk

Stručný opis projektu:  

V rámci projektu je realizovaný nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum a experimentálny vývoj nových inteligentných riešení reagujúcich na súčasné trendy a na požiadavky Smernice európskeho parlamentu a rady 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a potreby zaistenia dostupnej, bezporuchovej, kvalitnej a manažovateľnej energie využívajúce nové energetické technológie a služby tzv. „Komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov“ (Community Microgrids), ktoré umožnia, aby sa podniky transformovali do pro-aktívnej roly a stali sa lídrom v oblasti dizajnu svojho energetického hospodárstva a vzťahu k životnému prostrediu s cieľom rozšíriť poznatky v tejto oblasti a lepšie porozumieť daným témam. V rámci uvedenej produktovej línie sa realizácia výskumu a vývoja bude realizovať v rámci nasledovných konkrétnych tém:

Za využitia potenciálu inštitúcií a individualít s aktívnou participáciou kapacít univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier s definíciou R&D aktivít zameraných na vysoký potenciál uplatniteľnosti v praxi.

Publikácie vytvorené v rámci projektu   

ETIP SNET Central and Northern regions workshop – pracovná skupina WG5

Dňa 19.-20.9.2019 sa konal v rámci ETIP-SNET Central & Northern Regions Workshop v Petten, Holandsku v priestoroch výskumného centra „ECN part of TNO“

V rámci pracovnej skupiny WG5 - Innovation imlementation in the business enviroment sa Dagmar Jarásová podieľala na hodnotení miery inovačnej pripravenosti  uplatniteľnosti na trhu vybraných prezentovaných projektov transformácie energetiky so zástupcom Európskej komisie Michaelom Laubenheimerom EC DG RTD – DG for Research and Innovation.

Pracovné skupiny:

Naša kolegyňa Dagmar Jarásová v pracovnom nasadení:

Sféra a FIIT STU pokračujú v partnerstve

Po úspešnej spolupráci v predchádzajúcom roku sa naša spoločnosť stala jedným z troch Platinových partnerov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave aj pre nastávajúci akademický rok 2019 - 2020.

Teší nás, že aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k rozvoju vzdelávania na Slovensku a podporiť výskumné aktivity univerzity. Toto spojenie zároveň našej spoločnosti prinesie možnosť riešiť so špičkovými odborníkmi úlohy uplatniteľné v praxi.

Tabuľa partnerov:

sféra, a.s., signatárom Memoranda o spolupráci v rámci Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie- slovak.AI

Dňa 27.6.2019 Juraj Bezděk ako zástupca sféra, a.s. podpísal memorandum o spolupráci v rámci Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI.

Sféra sa ako jeden z 29 subjektov stala signatárom slovak.AI, ktorá združuje univerzity a ústavy SAV, komerčné firmy ako aj verejné a vládne inštitúcie.

Jednou z prvých aktivít slovak.AI bola príprava odporúčaní pre Akčný plán digitálnej transformácie SR, ktorý bol pripravovaný v gescii Úradu podpredsedu SR pre investície a informatizáciu.

Slovensko začína čeliť “technologickej nezamestnanosti", OECD nás zaradila medzi najzraniteľnejšie krajiny, ktoré sú ohrozené automatizáciou a robotizáciou. Zároveň čelíme vysokému odlivu kvalitných ľudí, náš vzdelávací systém nereflektuje rýchlo sa meniace potreby trhu. Technologické trendy na čele s umelou inteligenciou už dnes zásadne ovplyvňujú ekonomický vývoj, ako aj bežný život každého človeka. Jej správne využitie je kľúčové pre inovatívnu ekonomiku a udržanie si konkurencieschopnosti.

Slovak.AI preto vypracovala odporúčania v štyroch oblastiach:

Pričom náš kolega Juraj Bezděk viedol ako predseda pracovnú skupinu Biznis & Verejný sektor. Finálny dokument so všetkými odporúčaniami je možné stiahnuť tu – AI Odporúčania.

ETIP-SNET - European Technology and Innovation Platforms-Smart Networks for Energy Transition

Dagmar Jarásová, ako zástupkyňa spoločnosti sféra, a.s., sa v rámci platformy ETIP-SNET stala dňa 22.5.2019 členkou pracovnej skupiny WG5 - Innovation imlementation in the business enviroment.

Platforma European Technology and Innovation Platforms (ETIPs) bola vytvorená Európskou komisiou v rámci intergrovaného plánu strategických energetických technológií (SET PLAN), ktorý spája množstvo zainteresovaných odborníkov z energetického sektoru.

Vytvára spoločnú platformu na analýzu pokroku v oblasti inovatívnych technológií, ako aj metodiku na posúdenie potrieb systému pre nasledovné roky.

Úlohou ETIP-SNET je spolupracovať v rámci procesu transformácie energetiky na dosiahnutí nízkouhlíkového, bezpečného, spoľahlivého pružného, dostupného, nákladovo efektívneho a trhovo založeného celoeurópskeho integrovaného systému.

Spoločnosť sféra, a.s., zaradila do svojej internej stratégie prispieť k dosiahnutiu uvedených cieľov, ako svoju prioritu.

Účasť v projekte DA SPACE - Open Innovation to raise Enterpreneurship skills and Public Private Partnership in Danube Region

Tímový projekt GridBox, ktorý realizujeme v rámci platinového partnerstva s Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa stal súčasťou projektu DA SPACE, v rámci ktorého sa na Slovensku buduje laboratórium otvorených inovácií. Cieľom laboratória je poskytnúť študentským tímom možnosť pracovať na projektoch zadaných partnermi z priemyslu a verejných inštitúcií.

Partnerstvo s FIIT STU

Spoločnosť sféra, a.s., sa na akademický rok 2018-2019 stala jedným z troch PLATINOVÝCH partnerov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU). Jedným z konkrétnych výsledkov partnerstva je aj podpis Zmluvy o výskumnej spolupráci, v rámci ktorej budeme v spolupráci so zamestnancami a študentmi FIIT STU riešiť konkrétne úlohy z praxe. V prvom roku spolupráce sa sústredíme hlavne na:

Projekt SHAR-Q

Zástupcovia spoločnosti sféra, a. s. sa stali členmi SAB (Stakeholder Advisory Board) medzinárodného projektu SHAR-Q: Akumulačná kapacita vo virtuálnych energetických ekosystémoch.
Projekt rieši koncepciu skladovacích kapacít za účelom dosiahnutia zníženia požadovanej kapacity a tým dosiahnutia úspor v ekosystémoch OZE+EES (Electrical energy storages).

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) majú prerušovaný charakter poskytovania výkonu. Sú to zdroje energie, ktoré zvyšujú výzvy pri ich integrácii do energetických systémov. Tieto problémy je možné riešiť prostredníctvom elektroenergetických skladov - akumulácie (Electrical energy storages - EES). EES sú preto nevyhnutnou súčasťou budúcej inteligentnej siete s veľkým podielom variabilnej obnoviteľnej energie.

 

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sa zúčastňujeme v spolupráci s partnermi Atos IT Solutions and Services, s.r.o., a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Projekt sa sústreďuje aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: Inteligentná sieť - Smart grid, Bezpečnosť - Kryptografia a Veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný, po projektový aplikovaný výskum.

Predmetom pokračovania analýzy v rámci projektu je zhrnúť možnosti najefektívnejších prístupov strategického manažmentu dát jeho analytických, distribučných a komunikačných subsystémov, na základe request-system design, zaručujúcich bezpečnosť dát. Táto správa je formálnym výstupom širšej analýzy vhodnosti rôznych prístupov, v ktorej sa ako kritériá zohľadnili najmä aktuálny stav manažmentu dát o spotrebe a výrobe elektrickej energie na Slovensku a funkčný SmartGrid ako pomyselný cieľ očakávanej transformácie Slovenskej energetiky.

Prehľad dizajnov manažmentu veľkých dátových tokov, pre vývoj modelov predikcie a optimalizácie v energetike (390 kB)

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sa zúčastňujeme v spolupráci s partnermi Atos IT Solutions and Services, s.r.o., a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Projekt sa sústreďuje aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: Inteligentná sieť - Smart grid, Bezpečnosť - Kryptografia a Veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný, po projektový aplikovaný výskum.

Predmetom pokračovania analýzy v rámci projektu je zhrnúť použitie extrapolačných štatistických techník v kontexte estimácie odchýlky výroby a spotreby elektrickej energie. Táto správa je formálnym výstupom analýzy vhodnosti rôznych prístupov k procesu extrapolácie dostupných dát. Cieľom analýzy bolo popísať predpoklady a podmienky, ktoré musia byť naplnené pri extrapolácii dát v energetike, prínosy a riziká použitia extrapolačných techník, popísať typy dát použiteľných na extrapoláciu, uviesť príklady extrapolačných techník, popísať postup extrapolácie v časových krokoch a uviesť možnosti umelého rozšírenia vzorky v prípade nedostatočných vzoriek dát.

Extrapolácia nedostatočných dátových vzoriek (626 kB)

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sa zúčastňujeme v spolupráci s partnermi Atos IT Solutions and Services, s.r.o., a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Projekt sa sústreďuje aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: Inteligentná sieť - Smart grid, Bezpečnosť - Kryptografia a Veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný, po projektový aplikovaný výskum.

Predmetom pokračovania analýzy v rámci projektu je jeho upresnenie v kontexte požiadaviek na potrebnú kvalitu dátových zdrojov. Táto správa je formálnym výstupom analýzy kvality rôznych zdrojov dát, vybraných na základe ich prítomnosti v dátových štruktúrach systému súčasného sledovania pohybu výroby a prítomnosti spotreby elektrickej energie na Slovensku. Cieľom analýzy je kvalitatívne popísať verejné a uzavreté dátové zdroje identifikované v minulých reportoch ako zdroje vhodné k tvorbe inteligentných systémov, podporujúcich alebo nahradzujúcich dátové zdroje súčasného bilančného modelu estimácie odchýlky výroby a spotreby.

Kontrola kvality dátových zdrojov a automatizácia anonymizačných procesov
(365 kB)

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený  Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sa zúčastňujeme v spolupráci s partnermi Atos IT Solutions and Services, s.r.o.Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Projekt sa sústreďuje aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: Inteligentná sieť - Smart grid, Bezpečnosť - Kryptografia a Veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný, po projektový aplikovaný výskum.

Predmetom pokračovania analýzy v rámci projektu je jeho bezpečnostné usmernenie v oblasti ochrany citlivých údajov. Táto správa je formálnym výstupom analýzy vhodnosti rôznych prístupov k procesu anonymizovania a manažmentu osobných údajov v dátových štruktúrach potencionálneho systému sledovania pohybu výroby a spotreby elektrickej energie na Slovensku. Cieľom analýzy je popísať predpoklady a podmienky, ktoré treba splniť pri zbere, analýze, správe, uskladnení a distribúcii z inteligentných systémov estimácie odchýlky výroby a spotreby.

Ochrana citlivých údajov v kontexte dát zo siete Smart Grid (575 kB)

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený  Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sa zúčastňujeme v spolupráci s partnermi Atos IT Solutions and Services, s.r.o.Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Projekt sa sústreďuje aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: Inteligentná sieť - Smart grid, Bezpečnosť - Kryptografia a Veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný, po projektový aplikovaný výskum.

Predmetom pokračovania analýzy v rámci projektu bolo jeho doplnenie v oblasti dátového usmernenia. Táto správa je formálnym výstupom analýzy vhodnosti rôznych verejných zdrojov dát, vybraných na základe ich prítomnosti v dátových štruktúrach systému súčasného sledovania pohybu výroby a spotreby elektrickej energie na Slovensku. Cieľom analýzy bolo nájsť a popísať ďalšie verejné zdroje dát vhodné k tvorbe inteligentných systémov, podporujúcich alebo nahradzujúcich dátové zdroje súčasného bilančného modelu estimácie odchýlky výroby a spotreby.

Prehľad použiteľných zdrojov dát. Verejné dáta. (329 kB)

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sa zúčastňujeme v spolupráci s partnermi Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Projekt sa sústreďuje aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: Inteligentná sieť - Smart grid, Bezpečnosť - Kryptografia a Veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný, po projektový aplikovaný výskum.

Predmetom druhej analýzy v rámci projektu bolo jeho dátové usmernenie. Táto správa je formálnym výstupom analýzy vhodnosti rôznych zdrojov dát, vybraných na základe ich prítomnosti v dátových štruktúrach systému súčasného sledovania pohybu výroby a spotreby elektrickej energie na Slovensku. Cieľom analýzy bolo nájsť a popísať neverejné zdroje dát vhodné k tvorbe inteligentných systémov, podporujúcich alebo nahradzujúcich dátové zdroje súčasného bilančného modelu estimácie odchýlky výroby a spotreby.

Prehľad použiteľných close-data zdrojov. Neverejné dáta. (909 kB)

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu. Je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sa zúčastňuje spoločnosť sféra, a.s., v spolupráci s partnermi Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Projekt sa sústreďuje aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: Inteligentná sieť - Smart grid, Bezpečnosť - Kryptografia a Veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný, po projektový aplikovaný výskum.

Metodologický prehľad štatistických nástrojov použiteľných pri tvorbe a testovaní modelov predikcie a optimalizácie výroby a spotreby elektrickej energie na Slovensku (675 kB)

Multiutilitný systém pre obchod a hospodárenie s energiami

Produkt XMtrade® bol úspešne nasadený a je používaný vo viacerých spoločnostiach zaoberajúcich sa obchodovaním s energiami. Pokrýva široké spektrum funkcií od plánovania odberu a dodávky, cez spracovanie nameraných údajov, rozúčtovanie nákladov, fakturáciu, až po riadenie rizík a technický kontroling. Umožňuje využitie príležitostí, ktoré prináša liberalizovaný trh s energiami na dosiahnutie ekonomických prínosov. Systém je v súlade so súčasným stavom liberalizácie trhového prostredia a je priebežne aktualizovaný.

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Spoločnosť sféra, a.s., je od roku 2010 spôsobilá vykonávať výskum a vývoj na základe osvedčenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Osvedčenie Ministerstva školstva, rok 2016 (2,01 MB)
Osvedčenie Ministerstva školstva, rok 2010 (1,73 MB)

Multiutilitný systém pre obchod a hospodárenie s energiami

Cieľom projektu bolo vytvoriť nový softvérový produkt umožňujúci jednoduchú a intuitívnu realizáciu procesov spojených s obchodovaním a hospodárením s energiami pre subjekty na energetickom trhu. Úvodné etapy projektu, ktorý bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja začali v roku 2008.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®