všetky novinkyNovinkyPodporné moduly

Modul notifikácií

Slúži na notifikáciu významných udalostí súvisiacich s prevádzkou systému XMatik®.NET. Notifikácie generuje automatizovane systém podľa nastavenej konfigurácie zvolenej skupine používateľov.

Modul umožňuje jednak nastavenie jednotlivých notifikácií, ako aj súhrnných prehľadov generovaných v pravidelných intervaloch. Systém vám tak umožňuje nastaviť zasielanie pravidelných reportov, a nie je potrebné aby vám ich naďalej pripravovali zamestnanci. Tieto reporty môžu byť či už vo forme tabuľkového prehľadu priamo v texte správy, alebo vo forme prílohy emailu.

Notifikácie je možné zasielať e-mailom alebo prostredníctvom SMS (služba zasielania SMS môže byť spoplatnená podľa podmienok operátora mobilnej siete).

Zoznam príjemcov notifikácie môže byť buď statický zoznam ľudí, s istou rolou v systéme, ale môže byť získaný tiež dynamicky podľa rôznorodých kritérií. Zaslané notifikácie je možné zobraziť si prehľadne v príslušnom module.

Modul Moje úlohy

Modul umožňuje prideľovať, sledovať a spravovať úlohy pridelené jednotlivým pracovníkom. Jednotlivé úlohy môžu byť zviazané s konkrétnymi záznamami v systéme, vďaka čomu sa môže pracovník jednoducho a rýchlo dostať k záznamu, ktorého sa úloha týka. Následne môže vykonanie úlohy priamo zaznamenať do systému. M

Modul podporuje automatizovanú tvorbu a prideľovanie úloh na základe preddefinovaných pravidiel,  a konfigurácie zodpovednosti. Modul je taktiež prepojený s modulov Notifikácií, vďaka čomu pracovník dostane notifikáciu o každej novej úlohe, ktorá mu bola pridelená, ale aj automatické upozornenie na blížiaci sa termín úlohy. V prípade nesplnenie dostáva pracovník v pravidelných intervaloch (napr. 7 dní) opakovanú notifikáciu so zoznamom zameškaných úloh. O počte otvorených úloh je pracovník oboznámený hneď po prihlásení do systému číslom pri ikone modulu (podobne ako v mobilných OS).

Systém umožňuje tiež automatickú kontrolu splnenia úlohy, pričom nie je nutné, aby pracovník splnenie úlohy zaznamenal cez tento modul. Príkladom je automatické splnenie úlohy pri zaznamenaní požadovaného úkonu do systému.

Modul umožňuje dátovú konfiguráciu komplexných workflow, ako napr. schvaľovací proces, kde po ukončení jedného kroku, nasleduje ďalší krok. Úlohy v tomto prípade reprezentujú kroky workflow, kde sa vyžaduje užívateľská interakcia. Úlohy sú tak generované automaticky, podľa konfigurácie daného workflow. Samozrejmosťou je tiež možnosť bohatého vetvenia na základe definovaných podmienok.

Modul BI - Business inteligence

Modul BI - Business inteligence umožňuje tvorbu používateľských prehľadov, analýz a porovnaní sledovaných parametrov. Modul umožňuje užívateľom tvoriť si vlastné pohľady na dáta uložené v dátovom sklade. Umožňuje sledovať napr. rôzne KPI parametre v kontexte ľubovoľných evidovaných dimenzií.

V rámci modulu je možné zobraziť si dáta či už formou kontingenčnej tabuľky (pivot), kde si používateľ metódou ťahaj a pusť (Drag&Drop) zvolí hodnoty ktoré chce vidieť v stĺpcoch, v riadkoch a zadefinovať filtrovacie podmienky pre dané zobrazenie. Ďalšou možnosťou je zobrazenie formou rôznych grafov. Modul tiež natívne podporuje okamžitý export aktuálneho zobrazenia do xls.

Modul nákladových analýz

Modul predstavuje obmedzenú verziu modulu BI pre účely nákladových analýz, ktorá umožňuje v spolupráci s ostatnými modulmi sledovať náklady v kontexte a tvoriť komplexné nákladové analýzy jednoduchým "pretiahnutím" parametrov z ponuky do zobrazenia. Takýmto intuitívnym spôsobom dokáže aj menej skúsený používateľ vytvoriť komplexnú nákladovú analýzu doslova za pár sekúnd.

Samozrejmosťou je tiež možnosť obmedzenia analyzovaných dát, len na konkrétnu oblasť, a to vrátane špecifikácie komplexných filtrovacích podmienok.

Modul umožňuje sledovanie a analýzu nákladov napr. podľa:

a mnohých ďalších parametrov (došpecifikované počas implementácie systému).

Systém zobrazuje údaje v kontexte jednotlivých kombinácií týchto parametrov, takže sa na údaje môžete pozrieť vždy z rôznych pohľadov.

Modul Rozpočty (finančné plánovanie)

Modul Rozpočty slúži na tvorbu finančných plánov, či už pre na úrovni celej spoločnosti/podniku, alebo na tvorbu čiastkových rozpočtov (je možné špecifikovať niekoľko šablón rozpočtu, a tým umožní tvoriť rôzne typy rozpočtov).

Modul podporuje dva základné spôsoby tvorby finančného plánu:

Systém pritom priebežne automaticky počíta koľko z prideleného množstva mi ešte zostáva, prípadne o koľko treba požiadavky zoškrtať, aby som sa zmestil do plánu. Samozrejmosťou je tiež podpora tvorby rôznych verzií rozpočtov, schvaľovanie rozpočtov a porovnanie rozpočtu s historickými nákladmi.

Rozpočty sú pritom tvorené k istej verzií organizačnej štruktúry, a historické rozpočty zostávajú uložené vo vzťahu k vtedy platnej verzií. Systém však umožňuje porovnanie historických verzií rozpočtu aj pri zmenách organizačnej štruktúry (na istej úrovni).

Uvedomujeme si, že na tvorbe rozpočtu sa podieľajú viacerý pracovníci, s rôznou mierou oprávnení, preto systém umožňuje definovať na každý rozpočet rôznu mieru autorizácie, a prideliť jednotlivým pracovníkom oprávnenia len na tie časti rozpočtu, ktoré sa ich týkajú - na ktoré majú oprávnenie.

Modul pre mobilné zariadenia - XMpad.NET

XMpad.NET je modul pre mobilné zariadenia, ktorý automatizuje zber a vyhodnotenie údajov pre procesy v oblasti technickej správy a údržby zariadení a technologických celkov, inventarizácie majetku, odpisoch stavu meračov spotreby energií.

V prípade, že procesy sú podporené identifikačnými prvkami ako sú čiarové kódy alebo štítky RFID, ide o overenie, že konkrétny pracovník sa v danom čase určenej údržbe venoval. Prínosné je, ak je tok dát medzi čítacím zariadením a identifikačným prvkom obojsmerný. V takomto prípade sa môžu zapisovať do štítku aj doplnkové informácie napr. dátum a čas, kedy pracovník začal riešiť údržbársku činnosť a zároveň čas, kedy ju ukončil. Tieto informácie sa musia preniesť aj do centrálnej databázy.Výsledkom je, že objednávateľ prác má možnosť kontroly pomocou čítacieho zariadenia rovno na mieste zásahu. Tieto dáta sa automatizovane prenášajú do centrálnej databázy a umožňujú oveľa presnejšie oceňovanie prác.

Modul správy grafickej dokumentácie

Základným prvkom modulu správy grafickej dokumentácie sú produkty od spoločnosti Bentley Systems (MicroStation, PowerMap, RedLine). Grafický subsystém však dokáže spracovať ľubovoľný bežný zdroj vektorovej grafiky (napr. dwg - AUTOCAD), avšak len systémový formát dgn umožňuje využívať všetky rozšírené, podporované operácie a funkčnosti platformy XMatik®.NET, napr. modelovacie funkcie a podobne.Každá schéma môže mať okrem základného formátu niekoľko svojich aktualizovaných obrazov v závislosti na požiadavkách (pdf, svg, wpf ...). Pre generovanie týchto obrazov systém využíva vlastné konverzné nástroje. Výsledný formát a jeho parametre je teda možné ľubovoľne upraviť v závislosti na konkrétnych potrebách v danom projekte.Pre potreby prezentácie (aj editácie) grafických dát je potom umožnené použiť aj formu tenkého web klienta. Grafické zobrazenie pritom so sebou nesie všetky prepojenia na databázu. Je teda možné využiť plnú funkcionalitu systému.

Modul správy technickej dokumentácie

Pod pojmom technická dokumentácia sú okrem systémových grafických reprezentácií obsiahnuté všetky dostupné dokumenty. Do modulu správy technickej dokumentácie je umožnené vložiť dokument ľubovoľného formátu.

Otvorenie daného formátu je umožnené programom na klientskom PC, ktorý však musí mať nastavenú asociáciu na daný typ súboru. Asociáciu je potrebné nastaviť v operačnom systéme klientského PC, resp. servera. Konkrétny súbor technickej dokumentácie je fyzicky uložený v DB XMatik®.NET. Používateľom je umožnené na základe profilu práv jeho viditeľnosť a prezeranie, resp. editácia.

Modul správy požiadaviek Service Desk

Modul správy požiadaviek Service Desk spravuje požiadavky, ktoré boli do systému vložené pomocou intranetovej webovej aplikácie Service Desk FMS. Úzko spolupracuje s modulom správy údržby a tvorí s ním jeden celok napr. v rámci procesov ručného generovania plánovanej a operatívnej údržby. Okrem údržby modul rieši aj správu technickej evidencie ohľadne parametrov a disponibility zariadení v rámci technickej evidencie.

Modul správy požiadaviek je prístupný priamo v aplikácii XMatik®.NET/FMM a umožňuje:

  1. schvaľovať/zamietať priradené požiadavky,
  2. sledovať stav jednotlivých požiadaviek.

Proces schvaľovania jednotlivých požiadaviek je závislý od typu požiadavky. Napr. pri mimoriadnej oprave môže v procese schvaľovania používateľ vyberať z nasledovných možností:

  1. okamžitá oprava - určené na okamžitú realizáciu,
  2. zaradené do čakajúcich - v danom momente sa schvaľovateľ nevedel/nemohol rozhodnúť a vrátil požiadavku do procesu neskoršieho rozhodovania,
  3. neschválenie požiadavky - v prípade neschválenia musí posudzovateľ zadať dôvod neschválenia (zamietnuté, preradené do IA, duplicita). V takomto prípade bude o tomto kroku notifikovaný zadávateľ žiadosti.

Naproti tomu, pri požiadavke na plán (preventívnej údržby) umožňuje systém riešiť nasledovné stavy:

  1. schválené - systém z požiadavky vytvorí zodpovedajúcu činnosť, ktorej budú v ďalšom kroku priradené chýbajúce potrebné parametre (napr. plánovaný termín realizácie),
  2. neschválené - v prípade neschválenia musí posudzovateľ zadať dôvod neschválenia (zamietnuté, preradené do IA, duplicita). V takomto prípade bude o tomto kroku notifikovaný zadávateľ žiadosti.

Modul Service Desk (webportál)

Tento modul umožňuje cez intranetové (web) prostredie spoločnosti zadávať požiadavky do systému širokému okruhu zúčastnených osôb. Vďaka jednoduchému grafickému rozhraniu a štrukturovaniu parametrov sa dosahuje vysoká efektivita zberu cenných informácií.

Hlavným poslaním portálu je tvoriť vstupnú bránu pre zber údajov zo širokého portfólia zainteresovaných používateľov, ktoré následne buď spracúvajú notifikovaní pracovníci zodpovední za danú oblasť, alebo dochádza k ich okamžitému a automatickému zakomponovaniu do údajovej databázy systému.

Modul Service Desk je možné nakonfigurovať podľa konkrétnych požiadaviek odberateľa a tým je možné dosiahnuť úzku špecializáciu na konkrétnu oblasť, výsledkom čoho je jednoduchšie užívateľské rozhranie.

Modul správy kontaktov

Modul správy kontaktov slúži na evidenciu a správu kontaktov (na fyzické osoby, právnické osoby, dodávateľov, pracovníkov), ktoré sú používané pri evidencii iných entít v systéme a podľa požiadavky zadávateľa aj na hodnotenie dodávateľov (kontaktov).

Modul umožňuje spravovať komplexnú evidenciu kontaktov, evidovať role jednotlivých subjektov v rámci systému.

Modul Výberové konania

Modul poskytuje nástroje na zefektívnenie a ztransparentnenie obstarávacieho procesu vo vašej spoločnosti. S týmto nástrojom dostávate do ruky možnosť sledovať a auditovať celý proces obstarania tovarov či služieb.

Modul umožňuje sledovať výberové konania, a to dokonca vo viacerých kolách výberových konaní. Umožňuje tvorbu otvorených aj uzavretých výberových konaní, kde sa môže zúčastniť len zopár vami oslovených spoločností. Samozrejmosťou je podpora príloh zadania výberového konania, ako aj podpora pre vloženie prílohy k cenovej ponuke priamo dodávateľom.

Modul umožňuje oslovenie vami zvolených kontaktov (napr. podľa služieb, ktoré poskytujú), pričom potenciálnym dodávateľom bude doručený email so základnými informáciami o prebiehajúcom výberovom konaní ako aj s odkazom na konkrétnu šablónu daného dopytu na obstarávacom portály (dodávaný ako súčasť modulu).  V prípade využitia obstarávacieho portálu viete využiť aj šablóny výberových konaní, ktoré vám umožnia jednoduchšie porovnanie jednotlivých ponúk (dodávatelia vyplnia nie len konečnú cenu, ale aj jednotlivé jej zložky, podľa štruktúry ktorú si zadefinujete). Na základe tejto štruktúry systém umožňuje automatické vytvorenie objednávky (či už v rámci nášho systému, alebo do vášho ERP) pre víťazného dodávateľa. Ak vy, alebo niektorí vaši dodávatelia preferujete komunikáciu mailom, modul umožňuje aj manuálne vloženie cenovej ponuky dodávateľa vo forme prílohy.

Jednotlivé kolá môžete spustiť či už formou elektronických aukcií, kde dodávatelia vidia priebežne aká je aktuálna najnižšia ponuka, tak aj formou tradičného tendra, s definovaným otvorením obálok (do toho momentu nikto okrem samotného dodávateľa údaje zaslanej cenovej ponuky neuvidí).

Modul poskytuje tiež jasný prehľadný na jednotlivé kolá a vývoj cien, ako boli dodávateľmi v jednotlivých kolách upravované. Zabezpečuje jednotnú formu s komunikácie dodávateľmi, kde sú jednotlivý aktéri vždy informovaný o všetkých kľúčových momentoch konania pomocou mailových notifikácií.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®