všetky novinkyNovinkyFM (Facility Management) - správa majetku

K vyššie uvedeným odporúčame nasadiť tiež moduly:

Modul správy budov

Komplexne spravuje technické informácie o konkrétnej budove vrátane evidencie jej členenia až na úroveň miestnosti, prípadne pracoviska. V spolupráci s modulom správy grafickej dokumentácie umožňuje prepojenie na zobrazenie priestoru v kontexte pôdorysu budovy, aj v kontexte vyšších územných celkov.
Podporuje evidenciu entít:

Podľa požiadaviek zákazníka je možná aj podrobnejšia kategorizácia entít v závislosti od špecifických charakteristík zákazníka.

Modul zároveň podporuje prepojenie na modul správy údržbových aktivít, čo umožňuje evidovať a plánovať údržbu na budovu obdobným spôsobom, ako v prípade technologického vybavenia.

Modul správy katastra

Je nástroj na kompletnú evidenciu všetkých katastrálnych entít ako sú:

Zároveň umožňuje prepojenie na ostatné objekty evidované v systéme a navzájom medzi sebou. Z tohto pohľadu umožňuje prepojenie katastrálnych entít na jednotlivé nehnuteľnosti, teda na budovy, stavby alebo voľné plochy.

Modul poskytuje silný nástroj na rýchle vyhľadávanie a prehliadanie katastrálnych údajov v kontexte evidovaných budov.

Umožňuje používateľovi evidovať a efektívnym spôsobom prezerať všetky katastrálne entity a väzby, ktoré sú v oblasti správy nehnuteľností a katastra dôležité.

V spolupráci s modulom správy grafickej dokumentácie umožňuje jednoduchý prechod z dátového zobrazenia do zobrazenia konkrétnej parcely v katastrálnej mape (v prípade, že počas migrácie dát do systému sú tieto väzby vytvorené).

Modul správy inventáru

Predstavuje komplexný nástroj na správu inventáru podniku reprezentujúceho podmnožinu hmotného investičného majetku (ďalej len HIM). Ako celok poskytuje základné podporné nástroje na komplexnú evidenciu:

Časť správy inventáru poskytuje pracovníkom nástroje na bežnú správu inventáru, na bežné prevádzkové operácie s inventárom, ako sú:

Modul poskytuje podporné nástroje pre veľmi jednoduchú a používateľsky intuitívnu tvorbu jednoduchých prehľadov inventáru podľa rôznych zadaných kritérií. Umožňuje napríklad doslova na 2-3 "kliknutia" vygenerovať prehľad:

V spolupráci s modulom výstupných zostáv veľmi rýchlo vygeneruje:

Modul inventúry

Podporuje pravidelný terénny zber, respektíve aktualizáciu údajov o polohe inventáru, teda inventúru. Umožňuje plánovať nové inventúry, evidovať a prehliadať údaje predchádzajúcich inventúr a hlavne poskytuje nástroj na samotnú inventarizáciu majetku.

Inventarizácia v systéme sa uskutočňuje v troch hlavných krokoch:

Ide o definovanie základných vlastností inventúry a následné zaradenie celého alebo častí majetku do inventúry. Zaradenie majetku do inventúry sa uskutočňuje definovaním kritérií, podľa ktorých sa majetok do inventúry zaradí (definovanie filtra a následne manuálna korekcia výberu).

Keď je inventúra naplánovaná, je potrebné ju spustiť. Následne je možné zadávať do systému údaje o majetku zistené pri inventúre.

Pracovník si môže vygenerovať inventarizačný súpis na každý deň alebo na celú inventúru a následne ho buď vytlačiť, alebo exportovať do prenosného zariadenia.
Po vykonaní zberu údajov potom môže pracovník zistené nezrovnalosti manuálne (pár kliknutiami) zadať do systému, alebo jednoducho naimportovať z prenosného zariadenia naspäť do systému.

Ihneď po spracovaní všetkých položiek v inventúre, je možné ukončiť inventúru. Ukončiť inventúru môže administrátor, alebo vedúci danej inventarizačnej komisie. Systém zobrazí sprievodcu ukončením, ktorý mu zobrazuje jednoduché prehľady zistených nezrovnalostí, z ktorých môže operatívne tvoriť výstupy (ako návrhy na preradenie, vyradenie, zápisy o škode a pod.). Po potvrdení všetkých nezrovnalostí systém umožní vytvoriť množinu výstupných zostáv, teda protokolov a ostatných vnútro-firemných dokumentov potrebných pre formálne ukončenie inventúry.

Modul prepojenia na účtovné položky

Modul prepojenia na účtovné položky s objektmi vychádza primárne z odlišnosti dvoch pohľadov na majetok. Na majetok sa dá pozerať z pohľadu účtovného, pričom majetok v tomto pohľade predstavuje pre pracovníka účtovnú položku, ktorá má v rôznych časoch rôznu hodnotou. Na majetok sa kumulujú účtovné a daňové odpisy, ktoré navyše nemusia byť zhodné a znižujú tak aktuálnu hodnotu daného majetku.
Druhý pohľad na majetok je vecný, pričom v tomto prípade je na majetok nahliadané ako na fyzicky kus vybavenia s určitými vlastnosťami. Pri takomto pohľade má pre majetok zmysel evidovať úplne odlišné parametre.

Jedna položka v účtovnom pohľade môže byť reprezentovaná viacerými objektmi vo vecnom pohľade a naopak. Príkladom môže byť sedacia súprava, ktorá sa v skutočnosti skladá z troch oddeliteľných objektov.
Modul prepojenia účtovníctva s objektmi poskytuje nástroj na prepojenie týchto pohľadov tak, aby boli zachované logické a dátové väzby medzi jednotlivými objektmi a položkami. Zároveň poskytuje možnosť prepojiť informácie v systéme priamo s ERP systémom. Systém prostredníctvom modulu prepojenia umožní pravidelnú synchronizáciu so systémom XMatik®.NET. V systéme sú účtovné entity z knihy majetku evidované ako účtovné položky. Tieto sú pravidelne synchronizované s externým účtovným systémom. Účtovné položky majú väzby na systémové objekty reprezentujúce budovy, stavby a iný nehnuteľný majetok a tiež na konkrétny inventár. Súčasťou modulu je aj nástroj na notifikáciu zmien v účtovných položkách, pričom je možné konfigurovať oblasť notifikácie pre konkrétneho používateľa systému zvlášť.

Modul správy zmlúv

Komplexne spravuje a eviduje akékoľvek zmluvné vzťahy spoločnosti. Eviduje záznam o samotnej zmluve s možnosťou evidencie dvoch a viacero zmluvných strán a taktiež eviduje vecnú stránku zmluvy. Umožňuje evidovať služby, ktorých poskytnutie je v rámci zmluvného vzťahu dohodnuté.

Poskytuje možnosť vytvárať viaceré verzie pripravovaných zmlúv a tvorby dodatkov k zmluvám, pričom eviduje historické údaje zmlúv v čase. Užívateľ tak môže zobraziť a pracovať s ktoroukoľvek verziou zmluvy v čase. V kontexte napojenia na modul nákladov je tak zabezpečené, že pri spätnom účtovaní dôjde k rozpočítaniu nákladov vždy podľa pravidiel, ktoré boli v systéme evidované k danému času.
Umožňuje schvaľovanie pripravovaných zmlúv s možnosťou pripnutia originálu zmluvy v ľubovoľnom formáte (doc, pdf, jpeg, tiff ...).

Poskytuje možnosť evidovať automatickú prolongáciu zmluvy a v spolupráci s modulom notifikácií vopred upozorniť zodpovedných pracovníkov na skutočnosť, že zmluva bude prolongovaná. V prípade, že do daného času nedôjde k vypovedaniu zmluvy či vytvoreniu dodatku, systém automaticky predĺži platnosť zmluvy podľa nastavených parametrov.

V spolupráci s modulom výstupných zostáv je taktiež možné na základe údajov zaevidovaných do systému pripraviť šablónu zmluvy, ktorá bude naplnená údajmi zo systému. V prípade, že spoločnosť má štandardizované zmluvy  pre niektoré typy služieb, je možné výrazne optimalizovať čas potrebný na prípravu zmluvy. Ďalšou výhodou je, že v prípade podpisu takto pripravenej zmluvy, sú už všetky potrebné údaje v systéme a pokiaľ nedošlo k žiadnym zmenám, stačí pripravovanú zmluvu len schváliť s priložením originálu (skenu) podpísanej zmluvy. Systém následne v spolupráci s ostatnými modulmi naplánuje náklady či výnosy na budúce obdobia a umožní fakturovať na základe tejto zmluvy.

Modul správy nájmov

Sada aplikačných funkčností pre komplexnú správu nájmov, tvorbu nájomných zmlúv. Predstavuje rozšírenie modulu zmlúv a služieb o funkčnosti špecifické pre prenájom priestorov, prípadne ich vybavenia.
Má funkčnosti na sledovanie využívania plochy v jednotlivých priestoroch, prehľad prenajímaných priestorov a prenajímaného zariadenia.

Obsahuje tiež predpripravenú šablónu na štandardnú nájomnú zmluvu, ktorú je možné modifikovať podľa potrieb konkrétnej spoločnosti.

Modul správy služieb

Umožňuje evidovať služby, ktoré sú poskytované spoločnosťou, alebo služby, ktoré spoločnosť nakupuje od externých spoločností. Modul taktiež umožňuje evidovať interné služby, ktoré sú poskytované internými zložkami spoločnosti navzájom. Umožňuje tak transparentné a automatické prerozdelenie nepriamych nákladov na jednotlivé strediská a účty.

V spolupráci s modulom zmlúv umožňuje poskytované služby evidovať v kontexte zmluvného vzťahu, v rámci ktorého sú poskytované, prípadne evidovať služby poskytované bez zmluvného vzťahu.
S prepojením na ostatné moduly umožňuje sledovať nielen odber v rámci danej služby (či už je to odber elektrickej energie alebo konkrétnych výkonov), ale aj náklady či výnosy, ktoré v rámci poskytovania danej služby spoločnosti vznikli. V spolupráci s modulom analýz a prehľadov je tak možné sledovať ziskovosť poskytovania jednotlivých služieb alebo náklady na ich nákup.

Modul energie

Slúži na evidenciu odberných miest spolu s hodnotami odberov. Umožňuje evidovať konkrétne technické zariadenia, ktorými je samotný odber vykonávaný - meradlá. Okrem iného umožňuje evidovať aj odpočty elektromera.
Odberné miesta môžu byť rôzne podľa typu komodity (energetického média). Systém podporuje rôzne typy odberných miest, napr.:

Evidencia odberov príslušnej komodity je primárne v mesačných intervaloch - je možné evidovať ju aj v nepravidelných intervaloch, pričom následne systém natívne podporuje interpoláciu spotreby k danému mesiacu, či dokonca dňu.

Modul tiež umožňuje evidovať predpokladaný odber komodity (a to v čase), na základe ktorého je možné plánovať náklady a výnosy a umožňuje optimalizovať energetické hospodárenie spoločnosti.

Umožňuje evidovať reálne odbery aj virtuálne - to znamená vypočítané odbery na základe vzorca. Umožňuje to evidovať odbery pre spotrebiteľov, ktorí nemajú odber priamo meraný samostatným meradlom. Pritom je však potrebné určiť prerozdeľovací vzorec na rozpočítanie odberu podľa koeficientu (napr. plochy).

Umožňuje tiež vykonávať komplexné analýzy a porovnania odberov na jednotlivých odberných miestach v grafickej alebo tabuľkovej podobe.

Modul nákladov

Predstavuje sadu aplikačných funkčností, ktorá umožňuje v spolupráci s ostatnými modulmi sledovať a plánovať náklady.

V spolupráci s modulmi zmlúv, služieb a cenových kalkulácií naplánuje náklady na základe údajov o službách, ktoré spoločnosť nakupuje od iných spoločností. V spolupráci s cenovými kalkuláciami umožňuje tiež prerozdeliť fixné náklady na základe meraného aj nemeraného odberu danej služby. Umožňuje napríklad prerozdeliť náklady podľa plochy či počtu osôb v miestnosti s prihliadnutím na konkrétne špecifiká služby.

V spolupráci s modulom analýz a prehľadov následne umožňuje robiť rozsiahle analýzy a sledovať náklady podľa ľubovoľných atribútov evidovaných v systéme. Napríklad sledovanie nákladov podľa:

prípadne podľa ľubovoľných kombinácií týchto a iných parametrov.

Modul fakturácie

Umožňuje vystavovať faktúry na základe rôznorodých podkladov v systéme. Vystaví faktúru na odber elektrickej energie, prípadne vystaví faktúru na základe vyúčtovacej cenovej kalkulácie. Umožní sledovať stav faktúr a pohľadávok.

Spolu s modulom prepojenia na externé systémy umožňuje zasielať faktúry pripravené v systéme XMatik®.NET do externých účtovných systémov.

Umožňuje tiež hromadné vystavenie faktúr, prípadne ich automatické generovanie na základe predpripravených cenových kalkulácií.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®