všetky novinkyNovinkyModuly

Kontrakty

Podporuje správu obchodných partnerov, správu dlhodobých a krátkodobých bilaterálnych kontraktov a správu produktov energií.

Nahlasovanie do systému RRM resp. ACER je možné integráciou s existujúcim obchodným informačným systémom ako nezávislý komponent. Pre príjem transakcií sú podporené externé dátové rozhrania (technológia webových služieb), načítanie zo súboru (XLS) alebo transformácia z dátových štruktúr podľa zdrojového obchodného systému.

Denné diagramy

Zabezpečuje generovanie denných diagramov z kontraktov a ich automatickú dennú a vnútrodennú registráciu u zúčtovateľa odchýlok.

Bilančná skupina

Podporuje správu odberateľov, zmluvných vzťahov, odberných miest a ich zaradenie do bilančných skupín. Jedným systémom je možné spravovať viac dodávateľov pôsobiacich v rôznych bilančných oblastiach (napr. SEPS, ČEPS).

Merania

Podporuje import meraní od prevádzkovateľov sústav a zo systémov na správu meraní. Importované dáta agreguje na úroveň odberateľov a bilančných skupín a vizualizuje ich podľa príslušných taríf.

Zúčtovanie energií

Podporuje import elektronických faktúr prevádzkovateľov distribučných sústav, rozúčtovanie dodávky energií odberateľom na úroveň jednotlivých odberných miest a zložiek ceny komodity.

Fakturácia

Umožňuje výpočet platieb a vystavenie faktúr. Generuje zálohové a vyúčtovacie faktúry na základe zmluvných podmienok, kalkulačných listov, cenníkov taríf, nameraných dát a kontraktov. Podporuje hromadnú fakturáciu a odosielanie elektronických faktúr na email odberateľa.

Financie

Poskytuje prostriedky na komunikáciu s bankou, poštou a účtovným systémom. Na základe automatizovaného párovania platieb umožňuje sledovať finančnú disciplínu zákazníkov.

Upomienky

Nadstavba modulu Financie poskytuje nástroje na uplatnenie zmluvne dohodnutých sankcií voči odberateľom. Podporuje variabilné nastavenia mechanizmu upomínania všetkých typov meškajúcich platieb v systéme. Podporuje hromadné generovanie upomienok a ich odosielanie odberateľovi na email, prípadne cez SMS.

Poštové služby

Nadstavba modulu Financie na výmenu dát s poštou.

Plánovanie odberu a dodávky

Podporuje správu typových diagramov, generovanie a správu scenárov odberov a dodávky vrátane ich optimalizácie, ktoré vstupujú do predikcie a nasledovného plánovania odberu a dodávky.

Optimalizácia nákupu

Generuje návrh na pokrytie predikčnej krivky prostredníctvom komoditných produktov, pričom zohľadňuje ich trhovú cenu ale aj cenu odchýlky.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®