všetky novinkyNovinkyModuly

Spracovanie meraní

Systém eviduje technické parametre vozňa, ktoré sú relevantné pre monitoring vozňov. V závislosti od typu meracej jednotky sa eviduje napríklad aktuálna poloha, rýchlosť, smer, sila nárazu a prejazdené kilometre vozňa. Pre vyhodnotenie aktuálneho stavu vozňa sú tiež evidované udalosti na vozni ako je naloženie vozňa, vyradenie vozňa do opravy a pod.

Aktuálna poloha vozňov

Pomocou dynamickej grafickej vizualizácie objektov na mapovom podklade so železničnou infraštruktúrou je sprístupnený prehľad o aktuálnej polohe, rýchlosti a prejdenej vzdialenosti každého vozňa. Polohu vozňa je možné vizualizovať online spolu s jeho stavom ako je napríklad stav loženia.

História pohybu vozňa

Zobrazenie trasy vybraného vozňa vo zvolenom intervale s výpočtom prejdenej vzdialenosti a zobrazením histórie parametrov vozňa. Farebná indikácia alarmového stavu priamo na mapovom podklade.

Sledovanie obehov

Systém podporuje definovať kontrolné body, ktorými prechádza trasa obehu vozňa. Následne sa vyhodnocuje plánovaný a skutočný čas prechodu vozňa kontrolným bodom ako aj plánovaná a skutočná vzdialenosť. Na základe týchto údajov je možné vyhodnotiť efektivitu vozňa v rámci daného obehu.

Správa polygónov

Nastavenie a správa oblastí záujmu (polygónov) priamo na mapovom podklade. Polygóny sú používané v rámci monitorovania príchodu vozňov do sledovanej oblasti.

Alarmy

Používateľov je možné informovať cez alarmy o rôznych udalostiach alebo o výskyte stanovených hodnôt meraných parametrov. Napríklad dlhodobé státie vozňa, príchod vozňa do oblasti, silný náraz, ktorý môže mať za následok poškodenie vozňa, prekročenie stanovenej doby pobytu vozňa v opravovni a ďalšie.

Reporty

Podľa potreby je možné generovať podklady a reporty potrebné pre ďalšie spracovanie v kancelárskom softvéri (MS Office).


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®