všetky novinkyNovinkyModuly

Zvoľte si zostavu modulov XMatik®/EAM podľa Vašich potrieb, preferencií a možností. Na výber je balík modulov basic alebo premium. Opis modulov spolu so zaradením funkcií do kategórie basic a premium nájdete v sekcii Na stiahnutie.

Základný modul

Evidencia objektov zo základnými parametrami (bez technických parametrov), evidencia súvisiacej dokumentácie ku všetkým objektom a ostatným záznamom v systéme. Súčasťou je aj evidencia pracovníkov, organizácií a ich kontaktných údajov. Administrátor môže meniť zoznamy číselníkov použitých na zariadeniach, činnostiach a pod. Jednotlivé zoznamy možných hodnôt je možné rozšíriť, obmedziť, či zmeniť podľa potrieb. Možnosť tvoriť aj zostavy na základe preddefinovaných šablón, ktoré je možné používateľsky modifikovať.

Vo verzii premium získate navyše:

Zariadenia

Predpripravené pasporty základných typov zariadení (elektrické zariadenia, čerpadlá, potrubné rozvody, tlakové zariadenia, kotle, plynová zariadenia,...) a možnosť evidovať vlastné sady parametrov v závislosti od typu zariadenia. U zariadení je ďalej možné evidovať umiestnenie v technických miestach. Podporuje aj evidenciu rotujúcich assetov t. j. sledovanie histórie, kde bolo dané zariadenie umiestnené v čase.

Vo verzii premium získate navyše:

Schémy

Intuitívne prezeranie schém, diagramov, elektrických zapojení, pôdorysov, mapových zobrazení v formou jednoduchého rozhrania (podobne ako Google mapy).

Vo verzii premium získate navyše:

Činnosti a zákazky

Kompletná evidencia servisných úkonov, opráv a preventívnych činností na zariadeniach. Modul umožňuje evidovať a plánovať činnosti/zákazy na konkrétne zariadenia.

Vo verzii premium získate navyše:

Požiadavky

Tvorba a nahlasovanie rôznych typov požiadaviek na údržbu pre všetkých (bez licenčného obmedzenia). Súčasťou modulu je aj nahlasovanie porúch a závad. Samozrejmosťou je aj súvisiaci workflow a životný cyklus požiadavky. Je tu aj možnosť automatického priradenia požiadavky na riešenie zodpovednému pracovníkovi podľa oblastí zodpovednosti. O všetkých zmenách sú zúčastnení automaticky upozornení emailovou notifikáciou.

Vo verzii premium získate navyše:

Rozpočty

Rozpočet je tvorený rozpadom pridelených prostriedkov na menšie útvary, účty a čas (zhora nadol), ako aj opačný prístup – sčítavaním požiadaviek jednotlivých útvarov a oddelení, prípadne kombinovaný prístup.
Podporuje ľubovoľný počet úrovní tvorby rozpočtu, pričom je možné prideliť oprávnenia na niektoré z nich rôznym pracovníkom. Pri tvorbe rozpočtu je dostupná funkcionalita pre porovnanie pridelených prostriedkov so skutočným čerpaním v minulom období, prípadne medzi inými verziami rozpočtu a skutočne naplánovanými činnosťami (vecný plán). Správca rozpočtov má možnosť prideľovať oprávnenia na prezeranie a editáciu jednotlivých úrovní rozpočtu.

Vo verzii premium získate navyše:

Poruchové udalosti

Podporuje zaznamenanie porúch v rátane kompletného workflow pri ich spracovaní. Pri posudzovaní poruchovej udalosti pomôžu podporné nástroje pre zaznamenanie analýzy koreňovej príčiny (podpora pre 5 prečo, Ishikawow diagram). Samozrejmosťou je možnosť definovania vlastných kategórií (Ľudia, Prostredie, Postupy ...). Súčasťou posúdenia je aj návrh nápravných opatrení a súvisiaci workflow (posúdenie, schvaľovanie, pridelenie zodpovedného za riešenie, delegovanie zodpovednosti). Tieto opatrenia je následne možné vyhodnocovať a rozhodnúť, či boli efektívne.

Vo verzii premium získate navyše:

Plánovanie

Periodické plánovanie (fixné, variabilné)
Základné riešenie podporuje periodické plánovanie s fixným časom vykonania definovaným začiatkom a periódou ako aj variabilné plánovanie, kde systém automaticky udržuje rozostup medzi činnosťami v závislosti od skutočného vykonania. Taktiež je možné definovať sady plánovania (zoznam činností s intervalom vykonávania definovaný globálne na množinu zariadení) ako aj možnosť „výnimky“ definovanej na konkrétnom zariadení.
Ďalej je podporované aj plánovanie definované podmienkami (prekročenie hraničnej hodnoty, prípadne v určený interval po/pred inou činnosťou) a tzv. náhradné/zástupné činnosti, ktoré umožňujú nenaplánovať činnosť v prípade, že v danom intervale bola vykonaná/naplánovaná zástupná činnosť (napr. generálne oprava).
Modul poskytuje aj možnosť automatického zaradenia činnosti do plánovanej odstávky (resp. preplánovanie do danej odstávky v prípade, že bude naplánovaná neskôr) v rámci mädzí stanovaných povolenou toleranciou.

Vo verzii premium získate navyše:

Pracovníci

Poskytuje k základnej evidencií pracovníkov (súčasť základného modulu) evidenciu a sledovanie oprávnení, certifikátov a osvedčení pracovníkov. Upozornenie pri blížiacom sa konci platnosti. Možnosť podmienenia naplánovania pracovníka k činnosti na základe platného osvedčenia.
U každého pracovníka je možné zaznamenať si jeho schopnosti a následne využiť túto informáciu pri plánovaní. Súčasťou je aj podpora pre plánovanie pravidelného preškoľovania zamestnancov.

Vo verzii premium získate navyše:

Inšpekcie

Komplexná evidencia inšpekčných činností s možnosťou zaznamenania zápisu merania, vykonaných kontrolných úkonov a odborného posúdenia. Pre činnosti je zároveň možné vytvoriť výstup vo forme formátovaného protokolu s výpisom nameraných hodnôt.

Vo verzii premium získate navyše:

Moje úlohy

Sledovanie úloh jednotlivých pracovníkov, ktoré sa týkajú procesov v systéme. Vďaka možnosti konfigurovateľného workflow je možné úlohy pracovníkom automaticky generovať na základe konfigurácie (napr. schválenie nadriadeným po vykonaní posúdenia).
Modul umožňuje riadenie workflow tlačidlami priamo z emailu o pridelení úlohy a je možné využiť aj mobilnú aplikáciu. Systém automaticky sleduje dokončenie úlohy, takže napr. úlohu automaticky dokončí ak:

Modul tiež upozorní emailom na priradenie novej úlohy, a tiež automaticky zašle pripomenutie pred blížiacim sa termínom. V prípade nedodržania termínu zasiela pripomenutia na úlohy po termíne s uceleným zoznamom všetkých zameškaných úloh.
Základná verzia modulu umožňuje riešiť do 5 samostatných typov úloh (krokov workflow). (Počet je možné navýšiť dokúpením potrebných licencií jednotlivo).

Vo verzii premium získate navyše:

Katalóg materiálu

Umožňuje tvoriť a spravovať komplexný katalóg materiálu, kde jednotlivé katalógové položky sú zaradené do hierarchie tried katalógu.
Položka katalógu môže byť prepojená s jednou, či viacerých skladových položiek, vďaka čomu je možné zlúčiť viacero skladových položiek, ktoré sú z technického hľadiska zameniteľné pod jednu katalógovú položku a spravovať tak viacero skladových položiek naraz.
Položky katalógu sú zaradené pod triedy katalógu, ktoré predstavujú používateľsky konfigurovateľnú hierarchiu materiálu. Na každej úrovni následne vieme preddefinovať parametre, ktoré budú spoločné pre všetky podradené triedy a katalógové položky.
Týmto mechanizmom je možné efektívne spravovať a udržiavať dáta v katalógu.
Na základe vyplnených parametrov je následne možné využiť mechanizmus automatického generovania názvu, vďaka čomu je možné udržiavať jednotné názvoslovie v katalógu.
Modul umožňuje tiež evidenciu a správu dočasných katalógových položiek, ktoré je možné správcom následne schváliť alebo v prípade, že sa jedná o duplicitnú položku – zlúčiť s existujúcou.
Modul ďalej poskytuje možnosti evidencie kusovníkov náhradných dielov jednotlivých zariadení, vďaka čomu je možné jednoznačne identifikovať, pre ktoré zariadenie je daná zásoba na sklade držaná. Modul poskytuje tiež automatickú notifikáciu v prípadoch, keď je zariadenie odstavené alebo zrušené a je preňho na sklade držaná strategická zásoba náhradných dielov.
Modul slúži tiež na zber požiadaviek na strategickú zásobu pre kritické zariadenia a poskytuje možnosti ich evidencie a správy týchto strategických zásob (v spolupráci s modulom Hladinové riadenie).
Okrem iného je tiež pri plánovaní údržby na zariadení pracovníkom prioritne ponúkaný obmedzený zoznam materiálu, ktorý je zaradený do jeho kusovníka, čo výrazne zjednodušuje plánovanie údržby. Súčasťou základného modulu je aj možnosť nastavenia hladín materiálu.

Vo verzii premium získate navyše:

Skladové hospodárstvo

Evidencia skladov a skladových položiek, ich dostupnosti na jednotlivých skladoch. Obsahuje funkčnosti evidencie a tvorby skladových pohybov.
Umožňuje evidovať a riadiť zodpovednosti za jednotlivé sklady. Podporená je aj evidencia špeciálnych neúčtovných skladov so zvláštnym režimom riadenia a s možnosťou vyhradenia len pre vybrané strediská a schvaľovanie skladových pohybov.

Vo verzii premium získate navyše:

Nákup

Tvorba nákupných požiadaviek na nákup materiálu a služieb generované automaticky na základe požiadaviek údržby. Súčasťou modulu je aj komplexný nákupný workflow od prevzatia požiadavky, schválenie až po naskladnenie.

Vo verzii premium získate navyše:

Rezervácie materiálu

Automatické rezervácie dostupného materiálu so zohľadnením času realizácie práce, dodacej doby a priority. Súčasťou je riešenia sú aj notifikácie žiadateľom, s kompletnou súpiskou požadovaného materiálu a sledovaním stavu dodania dielov na objednávku.

Vo verzii premium získate navyše:

Business Intelligence

Umožňuje tvorbu používateľských prehľadov, analýz a porovnaní sledovaných parametrov. Modul umožňuje používateľom tvoriť si vlastné pohľady na dáta uložené v dátovom sklade. Umožňuje sledovať napr. rôzne KPI parametre v kontexte ľubovoľných evidovaných dimenzií.
V rámci modulu je možné zobraziť si dáta, či už formou kontingenčnej tabuľky (pivot), kde si používateľ metódou ťahaj a pusť (Drag&Drop) zvolí hodnoty, ktoré chce vidieť v stĺpcoch, v riadkoch a zadefinovať filtrovacie podmienky pre dané zobrazenie. Ďalšou možnosťou je zobrazenie formou rôznych grafov.

Vo verzii premium získate navyše:

Rozširujúce balíky

VTZ

Metrológia

Protipožiarna ochrana


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®