všetky novinkyNovinkyAnalýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel

Subjekty pôsobiace v železničnej doprave, musia dokladovať plnenie požiadaviek pre získanie Bezpečnostného osvedčenia a Osvedčenia subjektu zodpovedného za údržbu, ktorých súčasťou je aj oblasť riadenia rizík.

Na základe legislatívy EÚ, ktorej základom je Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 o bezpečnosti železníc a ďalších legislatívnych aktov, ktorými sú Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/763 z 9. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení železničným podnikom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007, Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/762 z 8. marca 2018, ktorým sa stanovujú spoločné bezpečnostné metódy týkajúce sa požiadaviek na systémy riadenia bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 1158/2010 a (EÚ) č. 1169/2010 a Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/779 zo 16. mája 2019, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 je potrebné:

Tím špecialistov zo spoločnosti sféra, a.s., ponúka :

  1. Detailnú analýzu technického stavu na základe porúch všetkých sledovaných koľajových vozidiel.
  2. Identifikáciu pravdepodobnosti výskytu porúch (Probability) vyplývajúcich z prevádzky a údržby sledovaných zariadení a posúdenie všetkých dôsledkov (Consequences) zlyhania koľajových vozidiel na rôznej úrovni.
  3. Návrh modelu na posúdenie rizika koľajových vozidiel, vrátane návrhu matematických vzorcov na výpočet rizika s možnosťou využitia výsledkov v rozhodovacích procesoch.
  4. Posúdenie rizík technických zariadení, vyhodnotenie v matici rizík, návrh modelovania nápravných opatrení.
  5. Spracovanie zmien v interných smerniciach a pracovných postupoch v spolupráci s odborným tímom prevádzkovateľa zariadení, a to tak, aby sa posudzovanie rizika stalo integrálnou súčasťou rozhodovacích procesov plánovania údržby a prevádzky.

 

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®