všetky novinkyNovinkySystémové moduly

Modul prezentácie údajov

Umožňuje prezentovať údaje a vykonávať navigáciu medzi súvisiacimi údajmi. Cieľom modulu je poskytovať jednotné používateľské rozhranie na zobrazovanie používateľských dát. Zobrazovať údaje je možné vo forme hierarchie, riadkového pohľadu alebo formulárového pohľadu. Modul umožňuje otvoriť viacero zobrazení toho istého údaja, navigovať sa medzi nimi, navigovať sa na súvisiace údaje s výberom zobrazení. Poskytuje možnosť nakonfigurovať zobrazenia a ich dostupnosť v ostatných zobrazeniach. Modul prezentácie údajov umožňuje ostatným aplikačným modulom XMatik®.NET vizualizovať údaje bez potreby existencie vlastných zobrazení viazaných na tieto moduly.

Funkčná špecifikácia:

Modul EAM

Modul entitno-atribútového modelu (modul EAM) slúži ako vrstva objektového prístupu k používateľským údajom uloženým v databázových štruktúrach, ktoré relačné dáta sprístupňuje formou objektov modulom aplikačných vrstiev. Poskytuje základnú výkonnú funkcionalitu nad objektmi obchodnej logiky ako sú: vyhľadávanie údajov na základe vlastností, získavanie identifikačných a opisných vlastností údajov, vyhľadávanie súvisiacich a závislých údajov, manipulácia s údajmi, vlastnosťami a vzťahmi pri súčasnom zachovaní aplikačnej konzistencie dát. Umožňuje ostatným aplikačným modulom XMatik®.NET pristupovať k dátam v databáze bez potreby znalosti fyzických databázových štruktúr. Umožňuje rozširovanie množiny podporovaných typov údajov, množiny vlastností týchto údajov a množiny väzieb medzi nimi bez nutnosti vykonania zásahov do samotných modulov. Jeho účelom je sprístupnenie dát z databázy jednotne formou entít a poskytnutie základných operácií na manipuláciu s nimi, ktoré nenarušia aplikačnú konzistenciu dát z databázy. Modul je základným modulom technologického frameworku XMatik®.NET, úzko spolupracuje s modulom monitorovania a auditovania a s modulom správy používateľov. Všetky ostatné moduly využívajú jeho funkcionalitu.

Funkčná špecifikácia:

Modul správy používateľov

Poskytuje funkčnosť autentifikácie a funkčnosť autorizácie. Umožňuje vstup do systému len osobám, ktoré sú spoľahlivo identifikované prostredníctvom silného hesla. Následne zabezpečuje dohľadateľnosť len tých údajov, na ktoré má používateľ systému oprávnenie vidieť a prezerať, a umožňuje vykonať len tie modifikačné operácie, na ktoré dostal používateľ oprávnenie.
Autorizácia je realizovaná v podobe zámkov, ktoré je možné priradiť konkrétnej entite údajov alebo k skupine entít na základe zvoleného typu entity. Oprávnenia sú prideľované na konkrétne operácie s entitou jednotlivým používateľom v podobe kľúčov k jednotlivým zámkom entít v systéme, alebo celej skupine používateľov definovanej profilom používateľov. Používateľské profily, kľúče aj jednotlivé operácie môžu mať hierarchickú organizáciu.

Modul správy číselníkov

Číselníky reprezentujú usporiadaný plochý alebo hierarchický zoznam entít, ktoré majú primárne charakter stabilnej množiny hodnôt, použitých prevažne ako obor hodnôt atribútov pre biznis entity informačného systému. Modul správy číselníkov umožňuje spravovať tieto zoznamy tak, aby bola zachovaná jedinečnosť a jednoznačnosť číselníkových hodnôt na úrovni používateľských dát, a aby bola zachovaná konzistencia interných dátových väzieb v rámci informačného systému. Modul slúži na správu samotných číselníkov a ich hodnôt, na aktiváciu/deaktiváciu a konfiguráciu rozšírených možností práce s číselníkmi.
Modul patrí medzi základné moduly systému a je viazaný na modul EAM a využíva jeho základné funkčnosti. Všetky ostatné moduly využívajú jeho funkcionalitu.

Funkčná špecifikácia:

Modul administrácie

Informačný systém sa skladá z dátových štruktúr, modulov, riadiacich dát a konfigurácie v konkrétnom nasadení. Modul slúži na pokročilú administráciu používateľských a systémových modulov a systémových vrstiev. Modul administrácie umožňuje vykonávať zásahy do nastavení nasadenia a zmeny konfigurácie v závislosti od požiadaviek na riešenie.

Modul patrí medzi základné moduly systému. Všetky ostatné moduly využívajú jeho funkcionalitu.

Funkčná špecifikácia:

Modul prehľadov a zostáv

Umožňuje vytvárať a tlačiť údajové výstupy. Je ich možné vytvárať v dvoch režimoch, interaktívne na základe aktuálnej práce v riadkových alebo formulárových zobrazeniach, alebo na základe preddefinovaných výstupných zostáv. Zostavy je možné spúšťať samostatne alebo v kontexte výberu. Zostave je možné určiť rozsah a podrobnosť výberu údajov, ktoré budú zahrnuté do výstupu, je možné určiť formu výstupu a spôsob uloženia výstupu. Modul poskytuje možnosť vytvárať a upravovať preddefinované zostavy povereným operátorom zostáv. Zostavy je možné parametrizovať. Generovanie výstupov v spojení s modulom plánovania operácií je možné automatizovať a vykonávať bezobslužne dávkovo.
Funkčná špecifikácia:

Modul plánovania procesov

Podporuje automatizované spúšťanie operácií aplikačnej logiky systému XMatik®.NET v stanovených časoch. Operáciami môžu byť rôzne typy uzávierok alebo automatizované procesy.
Operácie na úrovni automatizovaných podnikových procesov môžu mať medzi sebou závislosti, ktoré systém plánovania operácií skontroluje ešte pred spustením želanej operácie. Ak nie sú splnené, systém tento stav vyhodnotí ako neúspešné dokončenie procesu. Spúšťacími väzbami medzi procesmi je možné naviazať na jednu udalosť viac procesov. Napojené procesy sa vyhodnocujú sekvenčne podľa stanoveného poradia. V spojení s modulom notifikácií umožňuje oznámenie konkrétneho výsledku procesu operátorom systému alebo všetkým používateľom.
Funkčná špecifikácia:

Modul monitorovania a auditovania

Je určený na sledovanie prevádzkového stavu systému a na uľahčenie detekcie zdroja problémov pri výnimočných udalostiach v prevádzke systému. Poskytuje tri základné funkčnosti: mechanizmus logovania, ktorý používa technologický framework XMatik®.NET a všetky aplikačné moduly XMatik®.NET; funkčnosť monitorovania stavu prevádzky systému na základe sledovania a vyhodnocovania činností systému; funkčnosť auditovania aktivít používateľov a vykonávania významných operácií, ktorý je určený administrátorom systému.
Technická špecifikácia modulu:

Funkčná špecifikácia:


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®