všetky novinkyNovinkyMM (Maintenance Management) - údržba

K vyššie uvedeným odporúčame nasadiť tiež moduly:

Modul správy technickej evidencie

Je základným modulom subsystému MM (Maintenance Management). Obsahuje kmeňové údaje všetkých zariadení, poskytuje základnú údajovú bázu pre všetky ostatné moduly. Zabezpečuje správu objektov údržby (vybavení) a ich "statických" parametrov. Každé zo zariadení môže mať uložený ľubovoľný počet parametrov vo formulároch, pričom typy parametrov a vzhľad formulárov závisia od konkrétneho typu, prípadne revízneho druhu daného zariadenia.
Funkčnosti:

  1. Navigácia v systéme (navigácia v hierarchii, úvodné okno).
  2. Prezeranie parametrov vybavení (prezeranie parametrov, nastavenie zobrazenia).
  3. Prezeranie hierarchie (všeobecný prehliadač, špeciálny prehliadač).
  4. Správa vybavení (vytváranie nových vybavení, odstránenie vybavení, presúvanie vybavení, kopírovanie vybavení, kategorizácia vybavení).
  5. Filtrovanie vybavení (kontextový dialóg).
  6. Klasifikácia objektov do požadovaných kategórií.
  7. Zobrazenie nápovedy.
  8. Notifikácia (sprístupnenie výsledku o vykonaní procesu používateľovi).

Modul správy údržbových aktivít

Prostredníctvom jeho funkcií je zabezpečovaný významný rozsah požadovaných funkčností systému. Spolu s modulom správy technickej evidencie podporuje údržbové aktivity. Rieši "dynamickú" oblasť správy vybavení, to znamená všetky údržbové aktivity, ktoré sa vyskytujú počas celej existencie daného vybavenia.

Spravuje procesy údržby:

Systém automaticky plánuje špecifické činnosti na danom zariadení podľa hodnoty sledovaného parametra jeho technického stavu. Systém tiež umožňuje nastaviť preferenciu realizácie činnosti daného typu v rámci plánovaných odstávok.

Na preventívnu údržbu (plánovanú automaticky, alebo vstupom používateľa) systém navrhuje činnosti a po rozhodnutí o ich zaradení do plánu (mesačný, ročný, 5-ročný) v konfigurovateľnom čase pred plánovanou realizáciou notifikáciou (e-mailom) upozorní mechanika na potrebu uvoľniť zákazku.

Systém umožňuje zoskupovať činnosti do projektov a tak hromadne spravovať ich plánovanie, vykonanie, sledovanie nákladov a pod.

Preventívne aj korektívne činnosti vznikajú v systéme priamym vstupom zodpovedného pracovníka alebo spracovaním požiadavky na údržbu s využitím modulu spracovania požiadaviek Service Desk.

Podporuje tiež evidenciu špecifických typov činností, ktoré je možné podľa potrieb, pri implementácii riešenia, akokoľvek rozšíriť:

Poskytuje množstvo funkcií, pričom najvýznamnejšie sú:

Činnosti sú vo fáze plánovania, objednania aj realizácie členené v potrebnej podrobnosti na jednotlivé aktivity dané technologickým postupom a členením nákladov podľa charakteru práce. Systém umožňuje priebežne evidovať a sledovať skutočné vykonanie interne alebo dodávateľsky realizovaných prác. Na ocenenie jednotlivých typov prác (profesií) vo vzťahu ku konkrétnemu dodávateľovi a zariadeniu (alebo typu zariadenia) je využívaný modul oceňovania údržbových aktivít.

Systém eviduje diely - skladové položky v systematicky organizovanom katalógu; kusovníky zariadení ďalej zjednodušujú využívanie katalógu dielov.

Modul správy nákladov údržbových aktivít

Modul správy nákladov a oceňovania umožňuje oceniť vykonanie jednotlivých činností na zariadeniach v procese prípravy plánu vykonávaných činností, ďalej umožňuje evidovať objednané zákazky ako aj skutočné náklady vynaložené na realizáciu danej činnosti.

Ocenenie jednotlivých typov prác (profesií) je realizované vo vzťahu ku konkrétnemu dodávateľovi a zariadeniu (alebo typu zariadenia).

Evidencia nákladov na objednané zákazky a skutočne realizované výkony je členená na jednotlivé aktivity, ktoré reprezentujú jednotlivé profesné úkony údržbovej činnosti realizované internými pracoviskami alebo externými dodávateľmi. V procese uzávierky systém podporuje vyhodnotenie a ukončovanie stavu realizácie aktivít a použitia materiálových komponentov.

Modul správy nákladov úzko spolupracuje s modulom prepojenia na SAP.

Modul správy odstávok a projektov

Modul umožňuje evidovať a spravovať rôzne projekty a odstávky v rámci podniku. Podporuje združovanie údržbových aktivít a činností do väčších celkov, ak sú projekty, či odstávky. Zároveň umožňuje združovať viaceré projekty do odstávky. Takto združené činnosti je následne možné hromadne preplánovať spolu s posunom termínov realizácie projektov, či odstávky.

Modul taktiež umožňuje sledovať nákladovosť jednotlivých projektov, evidovať pridruženú projektovú dokumentáciu atď.

Plánovací modul - vecné plánovanie

Modul umožňuje komplexnú správu tzv. plánovacích pravidiel.  Plánovacie pravidlá definujú kedy, a s akou periodicitou sa majú vykonávať činnosti na jednotlivých zariadeniach.

Modul poskytuje veľmi komfortné rozhranie pre správu a auditovanie plánovacích pravidiel so širokými možnosťami hromadných zmien (okrem iného aj v spôsobom Drag&Drop jednej či viacerých buniek známym z prostredia MS Excel).

Modul ďalej umožňuje zobrazenie plánu vo forme Gant diagramu, a to dokonca ešte pre uložením zmien.
Modul umožňuje napr. Fixné aj Variabilné plánovanie (pri variabilnom plánovaní sa nasledujúce činnosti automaticky preplánujú na základe skutočného začiatku, či konca poslednej činnosti), taktiež umožňuje definovať minimálny a maximálny interval (v rámci ktorého umožní preplánovanie). Ďalej je možné zapnúť automatické preplánovanie aj v prípade manuálneho vytvorenia činnosti v skoršom termíne (napr. naplánovaná odstávka).

Taktiež je možné definovať tzv. alternatívne typy činností, vďaka ktorým je možné nastaviť, aby sa napr. v prípade oprave po poruche (v rámci ktorej sa automaticky vykoná aj namazanie rotačných častí) sa nevykonávalo premazanie duplicitne o pár týždňov neskôr.

Modul umožňuje tiež integráciu na modul Odstávky a projekty, kde je možné nastaviť preferenciu na zaradenie naplánovanej činnosti na najbližšiu Odstávku na danom zariadení či technologickom celku (v rámci stanovenej tolerancie).

Modul PSM - Process Safety Management

Tento modul je založený na metóde sledovania zariadenia z hľadiska PSM kritických procesov s ohľadom na životnosť a bezpečnosť zariadenia. Kritickým procesom rozumieme zoznam mechanizmov pôsobiacich v technológii, ktoré  majú v danom prostredí najväčší vplyv na celkovú životnosť zariadenia a bezpečnosť.
Pri aplikácii PSM sa na zaradenia sa pozerá ako na celok, pričom dôležitosť z pohľadu životnosti a bezpečnosti udáva parameter Hodnota kritického procesu.

Na základe skupiny výsledku analýzy môže reagovať plánovací, objednávací alebo notifikačný modul. Zodpovednému pracovníkovi je týmto modulom umožnené podrobné sledovanie aj neštandardnej skúšky (na základe empirických skúseností) alebo doteraz nesledovaného parametra.

PSM kritický proces je nastavený pre každé sledované zariadenie spolu s jednotlivými faktormi. Faktor je bezrozmerné číslo, ktoré slúži ako podklad pre výpočet Hodnoty kritického procesu. Zoznam Kritických procesov je daný pre každú výrobnú jednotku separátne a z tohto zoznamu sa vyberá jeden konkrétny pre zariadenia v danej výrobnej jednotke.

Metodika umožňuje integrovať všetky činnosti viažuce sa k entite (legislatívne, preventívnu údržbu...). Umožňuje lepšiu predikciu a na jej základe plánovať. PSM modul umožňuje teda zvyšovať celkovú bezpečnosť a kvalitu vo výrobe.

Modul VTZ

Modul VTZ rozširuje funkčnosť modulu správy údržby o špecializované nástroje na správu, plánovanie a evidenciu vyhradených technických zariadení (VTZ).
Systém z pohľadu VTZ rozlišuje nasledovné skupiny zariadení:

Modul má priamo podporené všetky procesy potrebné k jednoduchej a úplnej správe všetkých typov zariadení:

Systém umožňuje nastaviť automatické plánovanie činností špecificky pre daný typ činnosti na danom type zariadení (alebo v prípade potreby aj na konkrétnom zariadení). Parametrami plánovania sú cyklus, typ (fixné/variabilné) plánovania, počet opakovaní, tolerančné intervaly, závislosti na realizácii iných činností daného typu alebo iného súvisiaceho typu.

Modul kontroly realizácie údržby

Modul umožňuje priebežné sledovanie stavu realizácie naplánovaných údržbových aktivít, podľa rôznych kritérií, a zobraziť niekoľko špecializovaných preddefinovaných pohľadov s farebným odlíšením stavu. Jedná sa napr. o:

Štandardne umožňuje farebné zvýraznenie aktivít, podľa kľúčových parametrov, ako aj e-mailovú notifikáciu vopred definovaný počet dní pred termínom realizácie, či po jeho prekročení (v prípade že nedošlo k začatiu realizácie).

Ďalej poskytuje nástroje pre zadávanie výkonov výkonnými pracovníkmi, ako aj nástroje pre ich sledovanie pre vedúcich pracovníkov. Umožňuje hromadné ukončovanie aktivít s validáciou zadaných hodnôt, ktoré je veľmi vhodné pre pracovníkov, ktorí do systému údaje nezadávajú priebežne, ale hromadne na konci mesiaca a pod.

Modul taktiež umožňuje sledovať prekročenie nákladov, naplánovaných na jednotlivé úkony.

Modul modelovania siete:
Modul umožňuje implementáciu ľubovoľného matematického aparátu do grafického modulu, ktorý môže inicializovať analytické a modelovacie funkcie.
Príklad modelovacích funkcií:

Modul online sledovania údržby

Podmienkou nasadenia modulu on line sledovania výroby je pripojenie na systém sledovania výrobných dát (PHD alebo iný SCADA systém). Na základe prenesených dát môže následne modul sledovania výroby reagovať pomocou implementovanej logiky (notifikácia, spustenie modelovacieho modulu a pod.).

Jednou z možností je aj využitie grafického modulu pre vykreslenie aktuálneho stavu tokov médií v technológii, prípadne na návrh alternatívneho riešenia problému (náhradné trasy, akcie podľa technologickej príručky a pod...).

K vyššie uvedeným odporúčame nasadiť tiež moduly:


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®