všetky novinkyNovinkyVýskumná agentúra odprezentovala príklad úspešného projektu

Výskumná agentúra zverejnila v prvom tohtoročnom vydaní svojho spravodajcu E-bulletin príklady úspešných projektov, ktoré vybrala z celkového počtu 162 zazmluvnených projektov, ktoré má vo svojej gescii. Jedným z dvoch prezentovaných projektov je Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II.etapa. Uvedený projekt je realizovaný konzorciom 4 výskumných inštitúcií, tvorených žiadateľom (Atos IT Solutions and Services, s.r.o.) a partnermi, ktorými sú 2 výskumné inštitúcie (Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied) a jeden podnikateľský subjekt, ktorým je naša spoločnosť SFÉRA, a.s. Projekt je zameraný na nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum a experimentálny vývoj nových inteligentných riešení reagujúcich na aktuálne trendy a na požiadavky Smernice EP a R 2018/2001 o podpore využívania energie z OZE a potreby zabezpečenia kvalitnej a manažovateľnej energie.  Je nám potešením, že práve projektu realizovanému s podporou našej firmy sa dostalo uznanie aj takouto formou. 

Výskumná agentúra je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou a napojením na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR. Vznikla 1. 1. 2007 a do 30.6.2015 pôsobila pod názvom Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).

Predchádzajúce novinky

Odborná publikácia pre ochranu softvéru
23. 1. 2023

Problematikou ochrany softvérových produktov právom duševného vlastníctva sa zaoberala naša kolegyňa Mgr. Alla Demyda vo svojom príspevku publikovanom v špecializovanom odbornom  časopise Duševné vlastníctvo, vydávaného Úradom priemyselného vlastníctva SR...

Vyhodnotenie - IT zákazka 2022
12. 1. 2023

SFÉRA, a.s. sa v roku 2022 stala víťazom jedného z najvýznamnejších verejných výberových konaní v oblasti energetiky, vyhláseného českým operátorom trhu s elektrinou a plynom, spoločnosťou OTE, a.s. Bolo nám potešením, že sme v medzinárodnej konkurencii...

Spoľahlivosť nášho softvéru potvrdená audítorskou spoločnosťou
28. 12. 2022

Audítorská spoločnosť AC Crowe vydala v súvislosti s ukončeným auditom ukrajinskej akciovej spoločnosti „Operátor trhu“ záver potvrdzujúci spoľahlivosť softvéru XMtrade®/PXS vyvinutým našou spoločnosťou SFÉRA a.s., používaný na obchodovanie s elektrinou...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®