všetky novinkyNovinkyUplatnite si odpočet nákladov na Výskum a Vývoj vo výške 100 %!

27. 8. 2018

Vyvíjali ste v priebehu roka nový produkt alebo riešila vaša spoločnosť technicko-technologické problémy vo výrobe? Správne ste identifikovali náklady (výdavky) na výskum a vývoj v priebehu roka, vďaka čomu by ste mohli mať nárok na odpočet nákladov v zmysle novely Zákona o dani z príjmov platného od 1. 1. 2018 až vo výške 100 % a na medziročný prírastok nákladov ďalších 100 %? Toto je najzložitejšia otázka, ktorú máte pred sebou, aby ste získali daňový odpočet.

KĽÚČOM JE POCHOPIŤ ZÁKLADNÉ POJMY

Ako sme už v úvode naznačili, hlavným problémom je správne identifikovať tie náklady (výdavky), ktoré patria do Výskumu a vývoja (ďalej len VaV). Pri tejto klasifikácii je potrebné plne rozumieť rozdielom medzi pojmami vývoj, inovácia a výskum, ktoré sú zadefinované v Zákone č. 172/2005 Z. z. Problematické oblasti pri určovaní toho, ktoré náklady patria do VaV sú nasledovné:

POMÔŽE FRASCATI MANUÁL

Na riešenia týchto rozporov vám môže pomôcť Frascati manuál, ktorý určite poznáte ak riešite uplatnenie odpočtu na VaV. Pre tých, ktorí nevedia, tak je to dokument vydávaný Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) od roku 1963 a je určený pre hodnotenie vedecko-technických činností.

Okrem toho, že sa používa ako metodická pomôcka a nástroj pre štatistické analýzy a zber informácií o realizovaných aktivitách v oblasti VaV a inovácií, pomáha pri určovaní hraníc medzi spomínanými pojmami VaV, inovácie a podobnými činnosťami.

Podľa Frascati manuálu základným kritériom na rozlíšenie VaV od príbuzných činností je prítomnosť citeľného prvku novátorstva vo VaV a rozlíšenie vedeckej a/alebo technickej neurčitosti, t. j., keď riešenie problému nie je ľahko zjavné niekomu, kto pozná základný objem bežných znalostí a postupov v danej oblasti. Znamená to, že na rozlišovanie VaV od podobných činností je potrebné riešiť s technikom/odborníkom.

NOVINKA PATENT BOX

Novela ZDP prináša nový inštitút – osobitný daňový režimosobitný daňový režim spočívajúci v oslobodení časti príjmov plynúcich z nehmotných aktív, ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti daňovníka – právnickej osoby. Existujú 2 formy "Patent Box":

1. forma – oslobodenie 50 % z licenčných poplatkov plynúcich z patentov, úžitkových vzorov a softvéru,


2. forma – oslobodenie 50 % z výnosov z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa využil patent alebo úžitkový vzor (tzv. vnorené nehmotné aktíva) - ale oslobodenie len tej časti predajnej ceny po odpočítaní priamych a nepriamych nákladov (vrátane réžií) a štandardnej ziskovej prirážky.

UČTE SA OD SKÚSENÝCH

Novela zákona umožňuje zahrnúť si do daňovo uznaných nákladov na výskum a vývoj aj iné druhy nákladov oproti tomu ako to umožňoval právny stav v roku 2017. Naučíme vás ich presne vypočítať na seminári s názvom ”Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2018 - účtovné, daňové a technické aspekty”, ktorý sme pre vás pripravili dňa 4. 10. 2018.

Priamo z Ministerstva financií SR príde pán Ing. Peter Horniaček, ktorý sa podieľal na tvorbe ako aj novele tejto časti Zákona o dani z príjmov 595/2003. V spolupráci s odborníkom z praxe, Ing. Martinom Gondárom, ktorý má za sebou niekoľkoročné skúsenosti z posudzovania rôznych projektov doma i v zahraničí, získate odborné odpovede na vaše otázky.

Na semináre sa taktiež bližšie dozviete, čo znamená novo zavedený inštitút „Patent box“ a ako ho správne aplikovať.

Poskytneme vám komplexné informácie na jednom mieste a budete sa môcť zaradiť aj vy medzi spoločnosti, ktoré si už v roku 2016 úspešne uplatnili daňovú úľavu za túto položku. Celkovo si uplatnilo super odpočet 81 subjektov k 31. 3. 2017, ktoré realizovali 355 projektov výskumu a vývoja. Štát celkovo rozdelil podporu vo výške približne 1,58 mil. €.

Zdroje:

http://www.smartech.sk/novinky/kolko-ziskali-slovenske-inovativne-firmy-na-danovej-podpore-vyskumu-a-vyvoja-v-roku-2016

HORNIAČEK, Ing. Peter. Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2017 - účtovné a daňové aspekty. Bratislava, 2017.

 

Predchádzajúce novinky

Top prednáškou NFÚ bolo riadenie zásob údržby v Duslo, a.s., a XMatik®
13. 8. 2018

Zvýšenie okamžitej dostupnosti náhradných dielov z 37 % na 71 % a súčasné zastavenie rastu hodnoty samotných zásob sme pomohli dosiahnuť Duslo, a.s., cez systém XMatik®. Práve táto téma a prednáška získala na 18. ročníku medzinárodnej konferencie Národné...

ENERGOKLUB® s novým portálom a exkluzívnou zónou pre členov
9. 8. 2018

Príjemný a komfortný virtuálny priestor pre verejné aj neverejné zdieľanie informácií o dianí v energetike sme uviedli do života 8. augusta 2018. Nový portál platformy ENERGOKLUB® poteší svojich členov o niečo viac vďaka extra obsahu - zaujímavé materiály...

Pripravujeme zmeny v systémoch OKTE
31. 7. 2018

Európska aj domáca legislatíva pre sektor energetiky podlieha kontinuálnemu vývoju a zmenám. Sú impulzom pre rozvoj informačných systémov, ktoré prevádzkuje organizátor trhu s elektrinou, spoločnosť OKTE, a.s. Štatistiky pre ACERV súlade s európskou legi...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®