všetky novinkyNovinkySeminár Operátor meraní a výmena dát na trhu s elektrinou

7. 12. 2011

Dňa 6. decembra 2011 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár s názvom Operátor meraní a výmena dát na trhu s elektrinou, ktorého cieľom bolo účastníkom trhu priblížiť aktivity a zámery OKTE, a.s., pri implementácii nových kompetencií na trhu s elektrinou v oblasti správy a zberu nameraných dát a centrálneho klíringu a fakturácie.
Seminár zahájil Ing. Pavel Šramko, riaditeľ spoločnosti OKTE, a.s., ktorý zhodnotil doterajšie pôsobenie organizátora krátkodobého trhu na Slovensku a uviedol pripravované zmeny na trhu s elektrinou.
Hlavnej odbornej časti sa zhostil Mgr. Hanuš Beran, predseda predstavenstva spoločnosti Taures, a.s., ktorý vo svojom úvode priblížil legislatívny kontext nových povinností OKTE, a.s. Ďalšia časť prednášky bola rozdelená do dvoch blokov.
Prvý z nich najprv priblížil predmetnú legislatívu a súčasnú podobu správy a zberu nameraných dát. Následne bol predstavený nový model, ktorý bude centrálne spracovávať namerané údaje pre jednotlivé odberné a odovzdávacie miesta, zabezpečovať správu bilančných skupín a namerané dáta sprístupňovať relevantným účastníkom trhu.  Predložené boli aj rôzne varianty reklamácií dát a možné prístupy k implementácii procesu zmeny dodávateľa a aplikácii typových diagramov odberu.
Druhý blok bol venovaný centrálnej fakturácii. Vysvetlené boli  možné spôsoby riešenia fakturácie za systémové služby a prevádzkovanie systému a fakturácie do Národného jadrového fondu.
Záver patril živej diskusii, v rámci ktorej účastníkov seminára zaujímalo, či namerané údaje budú dostupné všetkým účastníkom trhu a či tento prístup k dátam bude spoplatňovaný. Diskutované boli tiež uvedené modely centrálnej fakturácie ako aj spôsob reklamácie dát.
Seminár zorganizovala spoločnosť sféra, a.s., pod záštitou organizátora trhu s elektrinou, spoločnosti OKTE, a.s.

Predchádzajúce novinky

Rozšírenie partnerskej spolupráce medzi skupinou MOL a sféra, a.s.
6. 12. 2011

V rámci ďalšieho rozširovania dlhodobej strategickej partnerskej spolupráce s podnikmi skupiny MOL sme uzavreli významnú dohodu o spolupráci pri rozvoji informačného systému TIS na báze produktu XMatik®.NET s útvarom Logistiky spoločnosti Slovnaft, a...

ENERGOFÓRUM® 2011
24. 10. 2011

Dňa 20. a 21. októbra 2011 sa stali Vyhne a Hotel Sitno centrom pozornosti širokej energetickej verejnosti. Dôvodom bol 6. ročník medzinárodnej odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM® 2011, ktorú organizovala spoločnosť sféra, a.s. Celkovo 215 účas...

Záporné ceny na portáli ISOT
6. 10. 2011

V rámci rozvoja, ktorý spoločnosť OKTE, a.s., uskutočňuje v súlade európskymi štandardmi a odporučeniami, sa na organizovanom dennom trhu na Slovensku a v Čechách, po dohode príslušných regulátorov, zavádzajú záporné ceny p...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®