všetky novinkyNovinkyProjekt Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov II. etapa

12. 3. 2021

Dňa 31.12.2020 sme úspešne ukončili prvý rok riešenia projektu: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov II. Etapa, v ktorom sme sa zamerali na Analýzu rozsahu dát potrebných pre modelovanie sústavy (prvky elektrizačnej sústavy, ich statické a dynamické parametre a prepojenia) a na Analýzu vonkajších vplyvov a vzájomných interakcií prvkov elektrizačnej sústavy v ustálených a prechodových javoch na dátové štruktúry modelov. Zaoberali sme sa zároveň Návrhom celkovej architektúry riešenia pre modelovanie a simuláciu mikrogridu s nasledovnými výsledkami, ktoré sú zhrnuté vo výstupných dokumentoch. Dokumenty sú zverejnené na projektovej stránke:

https://www.ice-rise.sk/sk/
https://www.ice-rise.sk/sk/projekty/medzinarodne-centrum-excelentnosti-pre-vyskum-inteligentnych-a-bezpecnych-informacno-komunikacnych-technologii-a-systemov-ii-etapa/

Výskumný projekt bude ukončený v roku 2023. Výskum a vývoj nových inteligentných riešení reaguje na súčasné trendy o podpore využívania energie z OZE a potreby zabezpečenia kvalitnej a manažovateľnej energie.

Optimalizácia prevádzky obnoviteľných zdrojov energie v elektrizačnej ústave a riešenie problematiky implementácie technológií inteligentných sietí a taktiež stanovenia ich vplyvu na bezpečnosť i stabilitu elektrizačnej sústavy je nanajvýš aktuálnou témou.

 

Predchádzajúce novinky

Spolupráca SFÉRA, a.s., a FIIT STU pokračuje aj v roku 2021
9. 3. 2021

SFÉRA, a.s. pokračuje aj v akademickom roku 2020/2021 v spolupráci a podpore FIIT STU v Bratislave. Tento rok sme sa premiérovo stali podporovateľom ceny dekana v inžinierskom štúdiu. Podporu vzdelávania považujeme aj v tejto neľahkej dobe za veľmi dôlež...

Lepší dohľad nad spotrebou nafty v lokomotívach
26. 2. 2021

Na konci roka 2020 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO), prepojila  informačný systém naftového dispečingu XMatik®.NET/ISND s pracoviskami Železničnej polície. Prepojením získala ZSSK CARGO lepší dohľad nad spotrebou nafty v lokomotívac...

Life Defender – Ochranca života
19. 2. 2021

Dňa 4.2.2021 SFÉRA, a.s., ako žiadateľ podpísala s Výskumnou agentúrou zmluvu o poskytnutí NFP pre projekt „Life Defender – Ochranca života“. Projekt bude realizovaný v spolupráci s partnerom Bizzcom, s.r.o., v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o posky...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®