všetky novinkyNovinkyNová štúdia pre Univerzitu Komenského

1. 12. 2008

Spoločnosť sféra, a.s., v rámci poskytovania služieb v oblasti poradenstva a analýz v energetike vypracovala odbornú štúdiu pre Univerzitu Komenského v Bratislave pod názvom "Fungovanie trhu s elektrinou v podmienkach SR - potenciál a možnosti využitia v podmienkach Univerzity Komenského". Štúdia podrobne analyzuje možnosti pôsobenia univerzity na liberalizovanom trhu s elektrinou.

Štúdia je členená na niekoľko na seba nadväzujúcich častí. V prvej časti - "Charakteristika modelu trhu s elektrinou" je popísaný trh s elektrinou. V časti s názvom "Platná energetická legislatíva a nariadenia" je podrobne popísaná predmetná legislatíva v oblasti energetiky. "Režim zúčtovania odchýlky" je názov ďalšej časti, kde je popísaný režim vlastnej a režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku. V ďalších dvoch častiach nazvaných "Možnosti pôsobenia účastníkov trhu" a "Možnosti obchodovania na liberalizovanom trhu" sa jedná o podrobný popis ako sa stať plnohodnotným účastníkom na liberalizovanom trhu a ako tento štatút optimálne využiť. Záverečná časť "Štatistické údaje a vývoj trhu s elektrinou" predstavuje súhrn údajov, ktoré byť mal mať účastník trhu s elektrinou pri rozhodovaní a zvolení správnej energetickej stratégie.

Účelom štúdie je poskytnúť kompetentným pracovníkom Univerzity Komenského odborný prehľad o možnostiach, ktoré ponúka liberalizovaný trh s elektrinou a poukázať na to ako ich vhodne využiť vo svoj prospech.

Predchádzajúce novinky

PF 2008
21. 12. 2007

Strategická partnerská spolupráca medzi skupinou MOL a sféra, a.s.
20. 12. 2007

Uzavreli sme významnú dohodu v rámci iniciatívy GLOBAL 5, ktorá dáva základ strategickej partnerskej spolupráci s členmi skupiny MOL. Jej cieľom je vytvoriť dlhodobý partnerský vzťah v priebehu ktorého MOL a jeho dcérske a partne...

Integrácia informačných systémov v skupine MOL
7. 11. 2007

Spoločnosť Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., rozhodla o integrácii novozavedeného produktu SAP so systémom správy technologického majetku na báze produktuXMatik®.NET. Integráciu realizujeme v spolupráci so spoločnosťou HP Hungary,...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®