všetky novinkyNovinkyMedzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

14. 10. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sa zúčastňujeme v spolupráci s partnermi Atos IT Solutions and Services, s.r.o., a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Projekt sa sústreďuje aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: Inteligentná sieť - Smart grid, Bezpečnosť - Kryptografia a Veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný, po projektový aplikovaný výskum.

Predmetom pokračovania analýzy v rámci projektu je zhrnúť použitie extrapolačných štatistických techník v kontexte estimácie odchýlky výroby a spotreby elektrickej energie. Táto správa je formálnym výstupom analýzy vhodnosti rôznych prístupov k procesu extrapolácie dostupných dát. Cieľom analýzy bolo popísať predpoklady a podmienky, ktoré musia byť naplnené pri extrapolácii dát v energetike, prínosy a riziká použitia extrapolačných techník, popísať typy dát použiteľných na extrapoláciu, uviesť príklady extrapolačných techník, popísať postup extrapolácie v časových krokoch a uviesť možnosti umelého rozšírenia vzorky v prípade nedostatočných vzoriek dát.


Extrapolácia nedostatočných dátových vzoriek (626 kB)

asfer_tab

Predchádzajúce novinky

10 rokov liberalizovaného trhu s elektrinou
16. 10. 2015

Desiaty ročník konferencie ENERGOFÓRUM® - elektrina, tentokrát s podtitulom "10 rokov liberalizovaného trhu s elektrinou", sa konal v dňoch 15. a 16. októbra 2015 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Nad konferenciou prevzalo záštitu Ministerstvo hospo...

XMtrade®/RRM plní v produkčnej prevádzke povinnosti OKTE z nariadenia REMIT
8. 10. 2015

Dňa 7. októbra 2015 bola úspešne spustená prevádzka informačného systému XMtrade®/RRM, ktorý vyvinula naša spoločnosť pre slovenského organizátora krátkodobého trhu s elektrinou - OKTE, a.s. V prvej fáze zabezpečuje XMtrade®/RRM podľa N...

Pokračovanie aktualizácie a správy údajov pre SEPS
2. 10. 2015

Na ďalšie 1-ročné obdobie pokračuje spolupráca so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s., a to s užívateľmi všetkých útvarov, ktoré využívajú služby informačného systému SAP PM GEO pri správe a údržbe technologických zaria...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®