všetky novinkyNovinkyInovácie informačných systémov OKTE, a.s., prinášajú vyšší komfort pre účastníkov trhu s elektrinou

13. 12. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., realizovala upgrade informačných systémov OKTE, a.s., so zameraním na vyšší komfort pre účastníkov trhu, ktorí tieto systémy využívajú.

Jedným z hlavných cieľov zmien bolo zabezpečiť zvýšenie kvality údajov, ktoré sú účastníkmi trhu zadávané do systému operátora meraní XMtrade ®/ISOM. OKTE, a.s., kontinuálne vyhodnocuje kvalitu dát a prijíma opatrenia smerujúce k ich zlepšeniu. Taktiež zohľadňuje požiadavky účastníkov trhu na sprístupnenie údajov všetkým zainteresovaným skupinám v čo najkratšom čase.

Jedným z opatrení je aj implementácia komplexných kontrol pri zadávaní meraní výrobcu, kde sa zohľadňuje meranie prevádzkovateľa sústavy na rozhraní výrobne a sústavy. Vo formulároch aj v šablónach pre výrobcov sú preto po novom zobrazované pre okamžitú kontrolu aj príslušné merania prevádzkovateľov sústav.

Ďalším prínosom je možnosť pre prevádzkovateľov sústav porovnať si merania na svojich hraničných OOM (odberné a odovzdávacie miesto) s meraniami hraničných OOM susednej sústavy. Merania OOM boli totiž rozšírené o porovnanie meraní "zrkadlových" OOM v rámci prepojenia. Prevádzkovatelia sústav majú sprístupnené merania na hraničnom OOM v 15-minútovom členení za celý mesiac.

Významnou zmenou prešlo prihlasovanie do systémov OKTE, a.s. Mechanizmus jednotného prihlasovania do všetkých systémov (Single Sign-On) umožňuje plynulé prechádzanie medzi nimi bez potreby nového prihlasovania. Okrem používateľského komfortu táto funkčnosť prispela aj k ďalšiemu zvýšeniu bezpečnosti systémov.

Pre podporu prechodu na inteligentné meracie systémy bola implementovaná možnosť hromadnej zmeny typu merania z C na A. Na základe požiadavky prevádzkovateľov sústav bol atribút kategórie IMS doplnený do zoznamu priebehových meraní OOM. Pre používateľov systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sú dostupné nové prehľady a reporty pre ľahšiu kontrolu nahlasovaných údajov.

Pre prevádzkovateľov sústav pribudla možnosť skontrolovať si koncovú spotrebu sústavy za celý rok. Pre subjekty zúčtovania bola sprístupnená podrobná zostava agregátov zúčtovania odchýlok v členení po jednotlivých sústavách. Výrobcom systém poskytuje rýchlu a prehľadnú informáciu o tom, ktoré merania nahlásili. Spoločnosti sféra, a.s., a OKTE, a.s., nepretržite komunikujú s účastníkmi trhu, analyzujú ich potreby a inovujú existujúce informačné systémy v súlade s požiadavkami trhu a meniacou sa legislatívou.

Predchádzajúce novinky

Inteligentné siete v elektroenergetike
25. 11. 2016

Vývoj technológií sa neustále zrýchľuje a mení tradičnú energetiku. O súčasnom stave a očakávaniach do blízkej budúcnosti sa hovorilo na konferencii Inteligentné siete v elektroenergetike (23. november 2016, hotel Holiday Inn v Bratislave). Ing. M...

sféra patrí medzi európskych lídrov v inováciách
18. 11. 2016

Inovácie a ich riadenie sú nevyhnutnou podmienkou konkurencieschopnosti firiem na globálnych, ale i lokálnych trhoch. Naša spoločnosť sa zúčastnila projektu siete Enterprise Europe Network na zhodnotenie výkonnosti firmy v oblasti inovačného ...

ENERGOFÓRUM® 2016 - elektrina
14. 10. 2016

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2016 - elektrina sa konala v dňoch 13. a 14. októbra 2016 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Nad konferenciou prevzalo záštitu Ministerstvo hospodárstva SR. Vysoký štandard konferencie pomáhajú budovať a udržiavať odborne kvalif...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®