všetky novinkyNovinkyENERGOFÓRUM® 2011

24. 10. 2011

Dňa 20. a 21. októbra 2011 sa stali Vyhne a Hotel Sitno centrom pozornosti širokej energetickej verejnosti. Dôvodom bol 6. ročník medzinárodnej odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM® 2011, ktorú organizovala spoločnosť sféra, a.s. Celkovo 215 účastníkov z 83 spoločností využilo možnosť získať aktuálne informácie o vývoji trhov s elektrinou a plynom v SR a EÚ. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR s nemenej významnou podporou partnerov.

Prvý deň konferencie odštartoval blok prednášok, venovaný zmenám a smerovaniu energetickej legislatívy na Slovensku. Úvodné slovo dostal Ing. Pavel Šramko, riaditeľ spoločnosti OKTE, a.s., ktorý predstavil súčasné postavenie OKTE na trhu s elektrinou a plánovaný rozvoj jeho aktivít. Prezentované boli aktuálne posudzované alternatívy zmien v zúčtovaní odchýlok a očakávané zmeny na dennom trhu v podobe zavedenia záporných cien, druhej aukcie a prepojenia českého, slovenského a maďarského trhu. K 1.1.2013 je plánované spustenie operátora meraní a klíringového centra, ktoré významne zjednodušia procesy na trhu s elektrinou.

Za Ministerstvo hospodárstva SR vystúpil Mgr. Martin Sliva  s prednáškou o implementácii 3. liberalizačného balíčka a súvisiacich zmenách v slovenskej energetickej legislatíve. Ide konkrétne o nový návrh zákona o energetike a novelu zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Podrobne predstavil základné štrukturálne požiadavky na zmenu v usporiadaní trhu. "Účinnosť nového zákona je naplánovaná na 1. marec budúceho roka, na čo bude nadväzovať novelizácia nižších právnych predpisov", informoval Mgr. Martin Sliva. Cenová regulácia v elektroenergetike na r. 2012 bude riadená Vyhláškou ÚRSO č. 225/2011 Z. z. Najdôležitejšie body vyhlášky zhrnul vo svojom vystúpení Ing. Ladislav Gunčaga z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Prvýkrát bola do programu konferencie ENERGOFÓRUM® zaradená téma zemný plyn, čo zvýšilo celkový záujem o účasť. Stav liberalizácie trhu s plynom v SR z pohľadu dodávateľa zhodnotil Mgr. Miroslav Kulla, konateľ RWE Gas Slovensko, s.r.o. Ako uviedol: "v porovnaní so západoeurópskymi krajinami sme na liberalizáciu mali menej času", ale napriek tomu pokročila a stávame sa štandardným trhom. Zmena dodávateľa plynu v SR je odhadom na úrovni 1 - 3%. RWE Gas Slovensko pripisuje tento stav u nás pretrvávajúcej regulácii a pasívnejším odberateľom. Počet zmien dodávateľa bude naďalej rásť, očakáva sa tiež zvýšenie počtu dodávateľov, postupné vyrovnanie cien, a preto zvýšený dopyt po pridanej hodnote - službách, spojených s dodávkou plynu.

Základným predpokladom dodávky je dostupnosť samotnej komodity. O stave integrácie trhov s plynom a infraštruktúrnych projektoch v strednej a východnej Európe informoval účastníkov konferencie Ing. Michal Ľalík, špecialista pre stratégiu eustream, a.s. Plynová kríza z r. 2009 poukázala na nevyhnutnosť budovania alternatívnych prepojení, ktoré zabezpečia v podobných situáciách dostupnosť požadovaného nevyhnutného množstva komodity pre jednotlivé štáty. S týmto cieľom je plánované vybudovanie slovensko-maďarského prepojenia (odhad na začiatok prepravy r. 2015) a poľsko-slovenského prepojenia (vo fáze prípravy štúdie realizovateľnosti). Významnú úlohu v bezpečnosti dodávok energií zohráva Ministerstvo zahraničných vecí SR. Veľvyslanec Dr. Urban Rusnák, vedúci projektu MZV SR Vonkajšia energetická bezpečnosť, predstavil súčasné úlohy ministerstva v rámci tohto projektu. Zdôraznil fakt, že: "SR je jednou z krajín s najvyššou závislosťou na dovoze primárnych energetických zdrojov v rámci EÚ." Preto dlhodobé ciele a priority v rámci energetickej politiky sú: "1. obnova dlhodobej sebestačnosti pri výrobe elektrickej energie (význam jadra) 2. bezpečnosť dodávok energií a 3. zvyšovanie energetickej efektívnosti."

Nasledujúci blok, ktorý bol venovaný Vývoju na európskych trhoch s elektrinou, odštartoval Ing. Pavel Rodryč zo spoločnosti OTE, a.s. Vo svojom príspevku pozitívne zhodnotil už dvojročné fungovanie spoločného česko-slovenského denného trhu na báze Market Coupling a uviedol tiež ďalšie podobné aktivity v Európe, ktoré postupne smerujú k zjednoteniu európskych trhov. Ako ďalší potenciál česko-slovenskej spolupráce Ing. Rodryč vidí v oblasti vnútrodenných a vyrovnávacích trhov.   Víziu spoločnosti ČEPS, a.s., o integrácii európskych trhov prezentoval Ing. Jiří Strnad, riaditeľ sekcie Zahraničnej spolupráce a podpora obchodu. Preferovaným integračným prístupom je podľa Ing. Strnada Market Coupling pred metódou Flow-Based Allocation, ktorá znemožňuje postupnú integráciou trhov a nepredstavuje významný kvalitatívny rozdiel oproti súčasnej NTC metóde.

Záver "integračného" bloku bol venovaný nanajvýš aktuálnej téme - projektu prepojenia českého, slovenského a maďarského trhu s elektrinou. Zoltán Medveczki, zo spoločnosti HUPX Ltd., predstavil organizáciu projektu a jeho základné míľniky, podľa ktorých by sa integrácia týchto trhov mala zavŕšiť koncom júna 2012.  

Prvý deň konferencie zakončila panelová diskusia s názvom "Vplyvy na vývoj cien elektriny a plynu", ktorú moderoval Michal Hudec, šéfredaktor portálu energia.sk. Diskutovali nie len samotní členovia panelu - predstavitelia významných energetických spoločností: Ing. Jaroslav Kubinec (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.), Ing. Igor Nagy (ČEZ Slovensko, s.r.o.), RNDr. Ján Pišta (Stredoslovenská energetika, a.s.), Ing. Dušan Randuška, MBA (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) a Ing. Miroslav Rendko (SE Predaj, a.s.), ale aj samotní účastníci konferencie v publiku. Z panelu vyplynulo, že budúci vývoj cien elektriny a plynu je nevyspytateľný.

Druhý deň konferencie začal blokom prednášok, zameraným na bezpečnosť, efektivitu a transparentnosť dodávok energií. Skúsenosti s prevádzkovaním centrálneho dátového skladu v susednej ČR predstavil Ing. Jiří Kubizňák zo spoločnosti OTE, a.s., ktorý zásadným spôsobom zjednodušuje výmenu dát na českom trhu s elektrinou a plynom.

Pohľad spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., na rozvoj energetickej infraštruktúry a ochranu trhu pred možným blackoutom prezentoval Ing. František Pecho. Projekty Smart Region a Smart Metering z oblasti inteligentných sietí prezentoval Martin Machek, vedúci útvaru koncepcie rozvoja distribučnej sústavy zo spoločnosti ČEZ, a. s. Táto problematika je pre energetiku veľmi perspektívna, pretože ako odznelo aj v prednáške, "inteligentné siete umožnia energetike ďalší rozvoj s dôrazom na zákazníka, efektivitu a životné prostredie." 

RNDr. Juraj Chren zo spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., sa vo svojom príspevku zamýšľal, či Slovensko potrebuje ďalšie zdroje elektriny. Nové investície do jadrových, tepelných a obnoviteľných zdrojov pokryjú očakávaný len mierny nárast spotreby elektriny ako aj odstavenie zastaraných, neefektívnych a ekologicky nevyhovujúcich tepelných elektrární.

Záver konferencie patril zaujímavej panelovej diskusii o konkurenčnom boji o zákazníka, znova pod moderátorským vedením Michala Hudeca. Okrem zástupcov dodávateľov energií, menovite Ing. Arpád Tóth (Východoslovenská energetika a.s.), René Grebeň (Energetické Centrum a. s.) a Martin Ondko (MAGNA E. A. s.r.o.) prezentoval zaujímavý pohľad a názory na aktuálny stav liberalizovaného trhu s energiami aj právnik Mgr. Rastislav Hanulák (Capitol Legal Group s.r.o.). Všetci diskutujúci sa zhodli na tom, že trh je liberalizovaný a teda otvorený pre konkurenčný boj. Každý dodávateľ má rovnaké možnosti na podnikanie a získavanie zákazníkov. Aj niekdajšie teritoriálne rozdelenie SR podľa pôsobnosti regionálnych distribučných spoločností je už minulosťou. Z pohľadu právnika Mgr. Rastislava Hanuláka je veľkou prekážkou v podnikaní a transparentnosti prepojenie regionálnych PDS s tromi najväčšími dodávateľmi energií (ZSE, SSE, VSE). Široko diskutovaná bola  aj téma získavania nových zákazníkov formou podomového predaja.

Organizátor konferencie, spoločnosť sféra, a.s., ďakuje všetkým zúčastneným za prejavený záujem a aktívne vystúpenia. Tešíme sa na stretnutie s vami na 7. ročníku konferencie ENERGOFÓRUM®.

Predchádzajúce novinky

Záporné ceny na portáli ISOT
6. 10. 2011

V rámci rozvoja, ktorý spoločnosť OKTE, a.s., uskutočňuje v súlade európskymi štandardmi a odporučeniami, sa na organizovanom dennom trhu na Slovensku a v Čechách, po dohode príslušných regulátorov, zavádzajú záporné ceny p...

Zmeny v procesoch denného trhu a zúčtovania odchýlok
28. 9. 2011

Dňa 27. septembra 2011 sa uskutočnil v poradí tretí energetický seminár. Hovorilo sa o zmenách v procesoch denného trhu a zúčtovania odchýlok. Téma zaujala 109 účastníkov z 57 spoločností -  účastníkov denného trhu s el...

Sme v centre významného európskeho projektu
22. 9. 2011

Naša spoločnosť ako dodávateľ Informačného systému organizátora trhu (ISOT) na báze produktu XMtrade® prevádzkovaného už dva roky v SR, a tiež jeho integrácie so systémom denného trhu ČR uznávanou metódou Market Coupling (MC) je členom medzinárodnéh...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®