všetky novinkyNovinky



Čo priniesol rok 2020 v energetike a čo nás čaká

15. 1. 2021

Nezávislý analytik Kristián Takáč sumarizuje hlavné udalosti uplynulého roka v domácej energetike a predstavuje najväčšie očakávania pre rok 2021, ktorý bude podľa jeho názoru kľúčový z pohľadu rozvoja celého sektora do budúcnosti.

Minulý rok sme prežili tak trochu „v pauze“. V očakávaní toho, čo príde, akým spôsobom a kedy sa epidémia skončí. S pokorou sme zistili, že predpovedanie budúcnosti stojí na tenkom ľade. Možno aj preto bolo klasických novoročných článkov o bilancovaní predošlého roku ako šafranu a predpovedí ešte menej. Téma energetiky sa v záplave všetkých správ o stúpajúcom počte mŕtvych na COVID-19 a chaose v nemocniciach môže zdať triviálnou. Ale keď dráma opadne, bude sa možné bez výčitiek pozrieť do spätného zrkadla a zhodnotiť, čo sa v roku 2020 udialo a či nám predpovede na ten budúci vyšli.

Začiatkom roka 2020 to vyzeralo, že najvýraznejšou témou budú parlamentné voľby, ale prakticky okamžite po voľbách na nás dopadla pandémia koronavírusu. V úvode marca sa život vo väčšine Európy zastavil. Dôsledkom bol prudký prepad spotreby a cien elektriny. S pozastavením priemyselnej výroby a straty príjmov sa objavili aj prvé problémy so splácaním faktúr. Nové vedenie Ministerstva hospodárstva (MH) niekoľko týždňov po voľbách vyrukovalo s pomocným balíčkom. Okrem iného bolo zavedené moratórium na uplatňovanie sankcií v energetike, ale taktiež sa predĺžil čas na realizáciu určitých iných povinností (napríklad inštalácia IMS).

Štátny tajomník Karol Galek zároveň naznačil, že okrem riešenia krátkodobých problémov sa MH popasuje aj s dlhodobými a štrukturálnymi problémami slovenskej energetiky.

Jednou z prioritných tém sa malo stať vyriešenie deficitu, ktorý vznikol nekorektným nastavením výšky tarify za prevádzku systému (TPS). Okrem existujúceho, tzv. historického deficitu (vyše 270 mil. eur za obdobie 2018 - 2019), ktorý znášali prevádzkovatelia distribučných sústav (PDS), bolo tiež potrebné riešiť deficit spoločnosti OKTE (od 1.1.2020 prevzala vyplácanie podpory OZE na svoje plecia). Deficit nebezpečne rýchlo narastal práve z dôvodu prepadu spotreby a cien elektriny.

Zámer nájsť trvalé riešenie nastavenia TPS sa následne objavil aj v programovom vyhlásení novej vlády, aj keď v trochu vágnejšej forme. Vláda sa zaviazala, že bude hľadať riešenia na zníženie koncovej ceny elektriny, predovšetkým na zníženie výdavkov vynakladaných na podporu OZE, VÚ KVET a domácej ťažby uhlia...

V programovom vyhlásení z konca apríla sa našli aj ďalšie dobré zámery. Okrem iného bola deklarovaná vôľa k postupnej deregulácii cien dodávky elektriny, plynu a tepla. Miesto vo vyhlásení si našlo tiež obligatórne zvyšovanie energetickej efektívnosti, podielu OZE, ale aj dokončenie 3. a 4. bloku JE v Mochovciach a odstavenie výroby elektriny z domáceho uhlia.

Azda najdôležitejším bodom však bol záväzok vlády zabezpečiť nezávislé a odborné fungovanie ÚRSO.

Výmena šéfa ÚRSO a rošády štátnych nominantov 

Prišlo leto a s ním aj uvoľnenie COVID reštrikcií. Začali sa riešiť otázky, ktoré nie nutne súviseli, alebo boli bezprostrednou reakciou, na pandémiu. Na verejnosť začali prenikať správy o vzniku štátneho teplárenského holdingu. Od virtuálneho zlúčenia štátnych teplární pod jednu strechu si MH sľubovalo efektívnejšie riadenie a nižšie koncové ceny tepla pre spotrebiteľov.

Efektívnejší dohľad nad hospodárením ostatných energetických spoločností s majetkovou účasťou štátu mali zabezpečiť noví nominanti štátu, ktorých MH vybralo prostredníctvom verejnej súťaže. Už skôr rozhodlo Ministerstvo financií (MF) o výmene väčšiny členov predstavenstva v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave (SEPS), aj keď iba do doby uskutočnenia regulérneho výberového konania.

Najväčšia personálna zmena však nastala na čele ÚRSO. Keďže predošlá vláda predsedu ÚRSO nominovala v rozpore so zákonnými podmienkami, Jahnátek bol v júni odvolaný a MH vypísalo výberové konanie na nového predsedu ÚRSO. V júli sa ním stal Andrej Juris, bývalý člen predstavenstva Západoslovenskej distribučnej.   

Bolo to v hodine dvanástej, keďže v priebehu jesene bolo treba poupratovať v cenových rozhodnutiach a v rekordne krátkom čase predložiť regulačnú politiku na nové regulačné obdobie. Tarify pre prevádzkovateľov distribučných a prenosovej sústavy boli nakoniec schválené pár dní pred Vianocami, regulačná politika však uzrie svetlo sveta až na jeseň 2021. Rozhodnutie o predĺžení termínu predloženia regulačnej politiky je správne: v priebehu dvoch až troch mesiacov by nebolo možné pripraviť plnohodnotný a kvalitný dokument.

ÚRSO získaný „oddychový čas“ využil na riešenie problémov, ktoré sa predtým buď odkladali, alebo vôbec neriešili. Spustila sa debata o repoweringu, teda reštrukturalizácii podpory OZE a možnej budúcej podobe TPS. Vznikla komisia, ktorá má vypracovať udržateľné a dlhodobé riešenie energetickej chudoby. Nové vedenie ÚRSO sa aktívne zapojilo do debaty o implementácii štvrtého energetického balíka (alias „Clean energy for all Europeans“) a podobe národnej verzie Plánu obnovy a odolnosti.   

Slovenský plán obnovy sklamaním pre energetikov

Posledné dva menované body boli nosnými témami pre MH počas jesenných mesiacov. Nová európska legislatíva v oblasti trhu s elektrinou a plynom prijatá na úrovni EÚ v júni 2019 mala byť transponovaná do národného právneho rámca do konca minulého roka, teda aspoň pokiaľ ide o smernicu 2019/944. MH v priebehu jesene zorganizovalo niekoľko (kvalitne pripravených) online konzultácií s účastníkmi trhu, avšak daný termín sa evidentne nepodarilo dodržať. Podľa vyjadrení MH budeme meškať s implementáciou novej európskej legislatívy zhruba rok.

Európska komisia bola počas prvých mesiacov pandémie trochu v kŕči. Keď sa členské krajiny v júli dohodli na finančnom mechanizme pomoci ekonomikám postihnutým krízou, vo vzduchu bola cítiť nádej, že to zvládneme. Z celkového balíku 750 mld. eur malo Slovensko dostať geniálnych 7,5 mld. eur.  Aj keď neskôr došlo k miernej revízii sumy, na kapitolu „zelená ekonomika“, do ktorej spadá aj energetika, malo ísť až 1,9 mld. eur.

Rozčarovanie medzi energetikmi bolo preto značné, keď MF krátko pred Vianocami zverejnilo draft, podľa ktorého sa na energetiku vyčlenilo iba zhruba 100 mil. eur. Vzhľadom k potenciálu, ktorým energetika môže prispieť k všeobecnej ekologizácii slovenského priemyslu a domácností (sektor energetiky tvorí polovicu slovenských emisií skleníkových plynov) a zohľadňujúc objem investícií, ktoré si infraštruktúra vyžaduje ako následok vyššieho podielu OZE v energetickom mixe, ale aj z dôvodu novej európskej legislatívy, je to žalostne málo.

Za tieto peniaze nemôže Slovensko zásadným spôsobom prispieť k digitalizácii sietí, podporiť vznik digitálnej platformy (datahubu) na efektívnu výmenu dát medzi existujúcimi a novými účastníkmi trhu (agregátori, samospotrebitelia z OZE, energetické spoločenstvá). Zostáva preto dúfať, že modernizácia a digitalizácia sektora bude môcť čerpať prostriedky z iných fondov, napríklad z Modernizačného fondu, prípadne zo štrukturálnych fondov nového programového obdobia.

V elektroenergetike a plynárenstve v priebehu roka 2020 zarezonovalo množstvo ďalších tém. Keďže však tento článok nemá ambíciu stať sa románom na pokračovanie, zmienim v krátkosti iba niektoré.

Aj v roku 2020 pokračovala mochovecká sága, tentokrát aj za asistencie NAKA. Dozvedeli sme sa, že rozpočet dostavby bude nutné asi už po desiatykrát navýšiť a spustenie blokov do prevádzky sa znovu odložilo. Pozitívom je, že súkromní akcionári Slovenských elektrární (SE) sa dohodli na poskytnutí ďalšej pôžičky na dokončenie nových blokov EMO (a zároveň aj na zmene niektorých podmienok zmluvy z roku 2015). 

Nové vedenie MH umožnilo skupine E.ON dokončiť slovenskú časť globálnej transakcie, predmetom ktorej bola výmena niektorých aktív so skupinou RWE. Skupina VSE Holding tak prešla pod manažérsku kontrolu E.ON a doterajší manažment bol čiastočne vymenený. MH, respektíve štát, dostalo zároveň od E.ON čiastku 35,2 mil. eur a predkupné právo na paroplynovú elektráreň v Malženiciach.

Spoločnosť ZSE pokračovala v úspešnej realizácii medzinárodného projektu ACON, a okrem toho získalo z mechanizmu CEF Energy takmer 100 mil. eur na ďalší podobný projekt, Danube InGrid.  

Do medzinárodných projektov boli v priebehu roka 2020 zapojené aj spoločnosti SEPS a OKTE. Na jeseň sa znovu rozhýbal tzv. interim projekt v oblasti prepájania národných denných trhov a určitý pokrok spravilo OKTE aj v rámci XBID/SIDC (integrácia vnútro-denných trhov). SEPS zas pokročil v implementácii projektov MARI a PICASSO, ktoré majú zabezpečiť obchod s regulačnou elektrinou na celoeurópskej úrovni.

Spoločnosť Eustream koncom februára vyhovela dlhodobej žiadosti ukrajinskej protistrany a spustila virtuálny reverzný tok plynu na prepojovacom bode Veľké Kapušany. Napriek tomu sa strany dostali do sporu, keď ukrajinský prepravca plynu (Gas TSO of Ukraine) na sklonku jari oznámil „dlhotrvajúce opravné práce“ na prepravnom bode Budince, zrejme so zámerom zabezpečiť fyzický reverz na prepravnom bode v Kapušanoch. Eustream koncom februára vyhovel dlhodobej žiadosti ukrajinskej protistrany a spustil virtuálny reverzný tok na prepojovacom bode Veľké Kapušany.

Napriek tomu sa strany dostali do sporu keď ukrajinské TSO na v júni oznámil „dlhotrvajúce údržbárske práce“ na prepravnom bode Budince. Zámerom Ukrajincov bolo zrejme dotlačiť Eustream do zlúčenia bodov Budince a Kapušany, čím by sa zvýšila prepravná kapacita na tomto spoločnom virtuálnom bode. Eustream sa ako prejav dobrej vôle rozhodol dočasne (do konca októbra) poskytnúť kapacitu na výstupnom bode v Kapušanoch v objeme 60 miliónov m3 plynu denne.

Obnoviteľné zdroje energie na rázcestí

Rozvoj OZE na Slovensku v predošlom roku skôr stagnoval, navzdory ústretovým deklaráciám zo strany vlády. V januári prešiel záväzok výkupu zelenej elektriny z distribučných spoločností na SPP a vyplácanie podpory na OKTE. V januári OKTE od ÚRSO prevzalo tiež kompetenciu vydávania záruk pôvodu elektriny vyrobenej z OZE a VÚ KVET.

Kým tieto zmeny samotní výrobcovia elektriny z OZE v podstate nepocítili, marcovú ľadovú sprchu zo strany ÚRSO vo forme oznámenia o strate nároku na podporu doplatkom pre subjekty, ktoré mali podlžnosti na daniach alebo zdravotnom a sociálnom poistení, bolo ťažké odignorovať.

Po nástupe novej vlády sa zdalo, že OZE svitá na lepšie časy. Bola ohlásená prvá pilotná aukcia pre fotovoltiku, vietor a biomasu v celkovej výške 50 MW inštalovaného výkonu. Po nejakom čase však bola aukcia zrušená a na záver roka prišlo oznámenie o opätovnom odložení termínu. Čo je však určite chvályhodné je naštartovanie debaty o repoweringu, úhrada TPS deficitu za rok 2018 a rok 2020 (alebo aspoň jeho väčšiu časť) a preukázanie politickej vôle riešiť vyše šesť rokov trvajúci tzv. stop-stav.

Pripájanie nových OZE má umožniť predovšetkým realizácia dvoch nových slovensko-maďarských prenosových vedení. V novembri firma SEPS oznámila, že ich spustenie do prevádzky oproti pôvodnému harmonogramu mešká a za nový termín realizácie stanovilo začiatok apríla 2021.

Jednoznačne pozitívne treba vnímať uskutočnenie historicky prvej aukcie na nevyužité záruky pôvodu elektriny v krajinách V4, ktorú OKTE zrealizovalo začiatkom novembra. Zobchodované boli záruky v objeme 342 GWh elektriny, čo predstavovalo takmer polovicu dostupného množstva (708 GWh). 

V máji tiež spoločnosť InoBat Auto zverejnila zámer postaviť továreň na výrobu špecializovaných lítiových batérií pre elektromobily. Len dva týždne potom, čo Európska komisia predstavila svoju stratégiu pre vodíkové technológie, prišiel minister hospodárstva Richard Sulík so zoznamom 14 opatrení na podporu vodíkových technológií na Slovensku. Medzi opatreniami bolo spomenuté vytvorenie Centra výskumu vodíkových technológií, výstavba vodíkových čerpacích staníc alebo dotácie na podporu nákupu vodíkových áut (v ďalšom programovom období).

Mimo štátnych podporných schém, napríklad prostredníctvom akcelerátorov spoločnosti Civitta, svoju činnosť naďalej rozvíjalo niekoľko sľubných start-upov v oblasti energetiky.

Najväčšie výzvy a očakávania roku 2021  

Rok 2020 priniesol pozitívne momenty aj sklamania. Nový rok nebude iný a kým väčšina z nás nebude zaočkovaná, tak bude asi rovnako divný a dramatický. Isté však je, že výziev v oblasti energetiky bude viac než dosť.

S napätím a značnou dávkou skepsy budeme sledovať, ako sa dokončuje tretí blok Mochoviec. Do prevádzky bude spustený slovensko-poľský plynovod a taktiež spomínané slovensko-maďarské prenosové vedenia. Pokračovať bude implementácia štvrtého balíka a miera úspechu repoweringu rozhodne o nových OZE, ako aj o tom, či budú ceny pre priemysel konkurencieschopnejšie oproti okolitým krajinám. Očakáva sa aj začiatok procesu deregulácie cien elektriny a plynu pre domácnosti.

Distribučným spoločnostiam sa možno splatí časť TPS deficitu za rok 2019 a zrejme prebehne aj aukcia na nové OZE. Realitou sa stane spoločný podnik SPP a ČEZ ESCO, ktorý bude ponúkať garantované energetické služby. Začiatkom roka má byť na rokovanie vlády predložená aj národná vodíková stratégia. Schválenie čaká Partnerskú dohodu na programové obdobie 2021 – 2027, von pôjdu prvé výzvy... 

V priebehu januára, resp. februára dostaneme z Bruselu spätnú väzbu na vládny návrh Plánu obnovy a odolnosti. Jeho finálnu podobu zašle vládny kabinet Európskej komisii v apríli. Pokračovať bude implementácia štvrtého energetického balíka a príprava sekundárnej legislatívy. Následne prebehne revízia aktuálneho „market dizajnu“. Napríklad sa má zmeniť spôsob, akým sa dnes obstarávajú podporné služby, resp. disponibilita.

Svetlo sveta uzrie nová regulačná politika ÚRSO na roky 2022 až 2026. Vláda vydrží a plnou parou vyrazíme na cestu skutočnej modernizácie Slovenska.

A možno príde aj kúzelník... PF 2021! 

Autor: Kristián Takáč, nezávislý expert
https://www.linkedin.com/in/kristian-takac-769b8b/ 

Prajete si dostávať podobný obsah? Zaregistrujte sa na: www.energoklub.sk

 

Predchádzajúce novinky

PF 2021
21. 12. 2020

Ďakujeme Vám za dôveru a spoluprácu! Želáme Vám pokojné Vianoce a zdravý rok 2021.

Sféra pomáha aj tento rok
11. 12. 2020

Zostávame verní tradíciám. Aj tento rok naša spoločnosť podporí charitatívny projekt „Na krídlach anjelov“, ktorý každoročne rozdáva nádej. Občianske združenie Milan Štefánik sa venuje deťom s mentálnym a zdravotným postihnutím niekoľko rokov. Pre deti j...

Vo Sfére zavládla vianočná atmosféra
4. 12. 2020

Žiadne výhovorky. Nás nič nezastaví.Covid ne-Covid, vianočnú atmosféru si nenecháme zobrať. Tento rok sa v našej spoločnosti rozžiaril krásny vianočný stromček. Atmosféru blížiacich sa Vianoc si chceme dopriať tento rok o čosi viac. Želajme si vzájomne, ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®