všetky novinkyNovinkyXMatik NT – riešenie mimoriadnych udalostí

Už dvanásty rok pôsobí na slovenskom a českom trhu bratislavská spoločnosť sféra, a.s., ktorá sa venuje najmä technickým informačným systémom (TIS) založeným na moderných grafických technológiách. Jej zákazníkmi sú najmä veľké podniky, pre ktoré vytvára aplikácie v oblasti správy a údržby zariadení.

Už dvanásty rok pôsobí na slovenskom a českom trhu bratislavská spoločnosť Sféra, a. s., ktorá sa venuje najmä technickým informačným systémom (TIS) založeným na moderných grafických technológiách. Jej zákazníkmi sú najmä veľké podniky, pre ktoré vytvára aplikácie v oblasti správy a údržby zariadení. Sféra bola svojím zameraním pôvodne čisto softvérovou spoločnosťou. Kvalitné softvérové riešenie je však len jedným z predpokladov úspešnosti informačného systému. Preto Sféra kladie stále väčší dôraz na poskytovanie kvalitných a komplexných služieb, ktoré dnes tvoria vyše 80 percent jej činností.

GRAFICKÉ MODELOVANIE
Jedným z najúspešnejších moderných nástrojov na budovanie technických informačných systémov v oblasti správy a údržby majetku v podnikoch je XMatik NT, ktorý disponuje unikátnymi možnosťami grafického modelovania funkčných a sieťových vzťahov medzi zariadeniami technologických celkov spolu s riadením preventívnej údržby, evidenciou úkonov údržby, diagnostiky, sledovaním chýb a porúch. Jeho súčasťou je podpora správy technickej dokumentácie, či už ide o výkresy, štatistické prehľady, protokoly, výkazy o vykonaných činnostiach, fotografie zariadení a iné dokumenty.
Sféra poskytuje služby pre Slovnaft už od roku 1994. Riešenia pre rôzne odborné útvary tvoria v TIS Slovnaftu homogénny databázový celok. Súčasťou TIS v Slovnafte je aj zaujímavá oblasť ochrany a obrany objektov podniku. Z pohľadu požiadaviek na ochranu životného prostredia, ktorá nadobúda novú kvalitu v prístupovom procese do Európskej únie, ale aj z dôvodu rastúcich obáv z možnosti zneužitia rafinérskopetrochemických podnikov, ako je Slovnaft, na teroristické útoky, je nevyhnutné venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť. Navyše Slovensko patrí medzi štáty, kde prijaté ochranné opatrenia patria medzi najprísnejšie vo svete. Ako upozornil Imrich Csicsay z útvaru Ochrany a obrany v podniku Slovnaft, pôvodne na zabezpečenie požadovanej činnosti museli mať neustále k dispozícii veľké množstvo dokumentov, v ktorých vyhľadávanie relevantnej informácie mohlo byť časovo náročné.
Aplikácia systému XMatik NT celý tento proces urýchlila a najmä rozšírila kvalitu rozhodovania. Ing. Adrián Mrška, projektový manažér Sféra, a. s., ktorý má v spoločnosti na starosti oblasť civilnej ochrany v systéme, názorne ukázal možnosti aplikácie. Prezentoval niekoľko možností rizikového stavu, napríklad haváriu cisterny, ktorá preváža nebezpečné látky. Program XMatik NT zobrazil z databázy údaje o nebezpečnej látke, jej škodlivosti, alarmujúcich hodnotách, ale aj inštrukcie, ako postupovať po zásahu, ako sa chrániť i ako postupovať pri jej likvidácii. Stačilo zadať údaj o predpokladanom množstve uniknutej nebezpečnej látky a vzápätí bolo zrejmé, čo hrozí a čo je potrebné vykonať na odstránenie nebezpečenstva. Ak pri úniku nebezpečnej látky dochádza k skutočnej hrozbe otravou, potom systém umožňuje použiť vo výpočtoch aj aktuálne meteorologické údaje a topografické informácie z mapy v okolí úniku.

KOMPLEXNÁ INFORMÁCIA
Systém komplexne určí a graficky zobrazí rozsah ohrozenia a časovú postupnosť šírenia nebezpečnej látky. Táto informácia poskytne zodpovednému pracovníkovi okamžite možnosť informovať zamestnancov a v prípade potreby aj občanov žijúcich v okolí podniku pred hrozbou. Pre zamestnancov navyše XMatik NT poskytuje presné informácie o únikových cestách do úkrytov, o tom, do ktorého úkrytu jednotlivé pracoviská patria, na ktorom mieste sa nachádzajú prostriedky individuálnej ochrany a akým spôsobom sa vydávajú. Jednoducho, každému dáva presný postup jeho činnosti v prípade konkrétneho typu havárie. Pritom je úplne jedno, či ide o únik nebezpečnej látky v malom množstve z poškodeného potrubia alebo nádrže, cisterny až po veľkú haváriu či teroristický útok.

MODELOVANIE SITUÁCIÍ
Imrich Csicsay upozornil, že aplikáciu XMatik NT pre oblasť civilnej ochrany nemuseli v Slovnafte ešte použiť "naostro", lebo k žiadnej veľkej poruche či havárii nedošlo. Využívajú ho však v súčinnosti s hasičmi na modelovanie rôznych mimoriadnych udalostí a nácvik úloh jednotlivých zložiek civilnej ochrany pre prípad krízových situácií. Pripomenul tiež, že nejde len o nejakú "hračku" slúžiacu na výcvik, ale že pomocou tejto aplikácie majú systematicky udržiavané informácie o najdôležitejších objektoch záujmu, ako sú odolné úkryty spolu s údajmi o triede odolnosti, počte ukrývaných osôb, vybavení úkrytov a ďalších údajov. V systéme sú sledované možnosti dosahu havarijných situácií na dôležité objekty a obyvateľstvo nachádzajúce sa v dosahu možného ohrozenia.

PRIESTOR A ČAS
Súčasťou evidencie je aj rozmiestnenie a vybavenie skladov a výdajných stredísk prostriedkov individuálnej ochrany, plány činností štábu, útvarov a jednotlivých jednotiek civilnej ochrany, ako aj plány ukrytia, monitorovanie vyrozumenia a iné. "Ak sú známe možnosti a rozmiestnenie zásahových jednotiek, ak sú včas k dispozícii presné informácie o rozsahu a charaktere ohrozenia zamestnancov podniku a okolitých obyvateľov, potom vieme správne vyhodnotiť situáciu," podčiarkol Imrich Csicsay. Pripomenul, že aplikáciu systému XMatik NT pre oblasť civilnej ochrany podniku si Slovnaft nevybral náhodne. Majú už dobré skúsenosti s aplikáciou XMatik NT v iných útvaroch podniku, napr. pre potreby požiarnej ochrany, čo je veľmi blízka oblasť civilnej ochrane. Vie si predstaviť, že v budúcnosti by takýto systém na zisťovanie stavu niektorých nameraných hodnôt mohol slúžiť aj širšej verejnosti.

PORIADOK V INFORMÁCIÁCH
Ďalšie široké možnosti programu XMatik NT priblížil riaditeľ úseku obchodu spoločnosti Sféra, a. s., RNDr. Oskár Halzl. Zdôraznil, že systém XMatik NT je prostriedkom na vytvorenie a udržiavanie poriadku v informáciách, prostriedkom pre získavanie a vyhodnocovanie komplexných informácií, pomôckou technických i riadiacich pracovníkov pri prevádzke a pri rozhodovacom procese. V systéme XMatik NT je venovaná zvýšená starostlivosť ochrane a bezpečnosti dát, čo je nevyhnutnou podmienkou aj v prípade aplikácie pre potreby civilnej ochrany. Informácie, či už databázové alebo grafické, je možné sprístupniť iba vybranému okruhu užívateľov, prípadne zakázať meniť tieto údaje pracovníkom, ktorí na to nemajú oprávnenie. Na druhej strane však údaje pre civilnú ochranu sú oprávneným užívateľom k dispozícii v celej počítačovej sieti Slovnaftu, čo umožňuje príslušným riadiacich pracovníkom, aby sa mohli k nim dostať z rôznych miest, analyzovať situáciu a včas vydávať príslušné pokyny.

SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKA
Ako sme už spomenuli, spoločnosť Sféra, a. s., kladie dôraz nielen na vývoj softvérových riešení, akým je aj XMatik NT, ale súčasne sa stará aj o zabezpečenie potrebných služieb pre zákazníka. Systémy podobného charakteru a rozsahu nestačí len raz nakonfigurovať. Musia byť otvorené, živé a rozvíjať sa podľa požiadaviek užívateľov a v súlade s rozvojom legislatívy v oblasti civilnej a požiarnej ochrany, doplnené aktuálnymi odbornými poznatkami. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že legislatívny systém týkajúci sa ochrany pred nebezpečnými haváriami v chemickom priemysle je u nás prísnejší než v okolitých krajinách. XMatik NT však už dnes vytvára predpoklady na riešenie problematiky v súvislosti s očakávaným prijatím zákona o haváriách. Pred nasadením konkrétnej aplikácie systému XMatik NT treba navrhnúť užívateľské dátové štruktúry, vytvoriť hierarchickú objektovú štruktúru a naplniť databázu. Ďalšou fázou, ktorú ponúka spoločnosť Sféra, a. s., je zavedenie aplikácie do prevádzky, čo súvisí so školeniami užívateľov, nastavením ochrán a prístupových práv a organizáciou správy databáz. Takéto riešenie napomáha tomu, aby boli užívatelia odbremenení od činností, ktoré nesúvisia s ich odbornou prácou a informačný systém sa stal pre nich pomocníkom a nie zdrojom ďalších povinností.

Zdroj: www.hnonline.sk, september 2003Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®