všetky novinkyNovinkyVyužitie grafického prostredia pri údržbe

Komplexné grafické prostredie zvyčajne nebýva bežnou súčasťou riešení technických informačných systémov určených na podporu údržby. Spravidla sa predpokladá, že takéto riešenie je potrebnejšie pre útvary operatívy výroby alebo bezpečnosti. Proces plánovania údržbárskych zásahov môže byť pritom výrazne zjednodušený, pokiaľ má plánovač k dispozícii dostatok informácií o aktuálnom stave (zapojení) jednotlivých častí spravovanej technológie.

Počas neplánovaných zásahov zas môže skrátiť dobu potrebnú pre opätovný nábeh, čím zníži prestoj a tým redukuje finančné straty. V neposlednom rade je rýchla a prehľadná informácia v grafickej podobe nástrojom pre zvýšenie bezpečnosti pri údržbárskej činnosti a môže teda viesť k predchádzaniu havárií resp. pracovným úrazom.Použite interaktívneho grafického prostredia, ktoré umožní simulácie možných stavov dodáva doplňujúce informácie o možných spôsoboch zásahu údržby (napr. ktoré armatúry uzavrieť pri odstávke rozvodu). Ak je grafické prostredie schopné on-line prepojenia na technológiu,  ide o sofistikovaný spôsob, ktorý môže mať vplyv na samotný výkon údržbárskej činnosti priamo počas jej realizácie.
Nájdenie vyváženého stavu medzi rozsahom údržbárskeho zásahu, jeho kvantity a hĺbky je vážnou výzvou plánovačov týchto aktivít, pokiaľ hovoríme o preventívnej a prediktívnej údržbe. V prípade údržby po poruche je zase požadované maximálne skrátenie výpadku výroby. V oboch prípadoch je veľkou výhodou resp. je často nevyhnutné, aby bola po ruke kvalitná a hlavne aktuálna technická dokumentácia, vrátane  jej grafickej časti. Potreba evidencie grafickej dokumentácie v technickom informačnom systéme je neodškriepiteľná.  Pristupovať k jednotne riadenej centrálnej dokumentácii a k dátam je smer, ktorým sa uberá dnešný vývoj riadenia podnikových procesov, a teda aj vetva venovaná údržbárskej činnosti. Dôvody takéhoto smerovania vývoja sú zrejmé:  optimalizácia nákladov na údržbu, skracovanie prestojov, zvyšovanie kvality, riešenie bezpečnosti, atď.
Výhodou je samozrejme aj to, že tieto informácie sú dostupné z ľubovoľného miesta podnikovej sieťovej infraštruktúry a ide o identický zdroj. To eliminuje omyly pri interpretácii rôznych verzií dokumentácie. V neposlednom rade je výhodou aj zjednotenie podkladov z hľadiska formátov aj zobrazovania. 
Prepojenie technických informačných systémov s aktívnym grafickým prostredím môže byť v tomto smere výraznou pomocou. Takéto postupy uľahčuje aj rýchly nástup prenosných zobrazovacích médií schopných pripojenia na technické informačné systémy (PDA, tablety...).

Inteligentné grafické moduly
Najjednoduchšou formou uskladnenia grafickej informácie v Technickom informačnom systéme je evidencia založená na niektorom zo statických formátov vektorových vývojových prostredí. (AutoCad,  Microstation ... ) Tie umožňujú nahliadnuť do aktuálneho stavu technológie, jej zapojení a pod.
Stále však ide len o grafické znázornenie, ktoré ako také nemusí mať v danom prípade dostatočnú informatívnu hodnotu. V takomto prípade je výhodné využiť metodiku prepojenia jednotlivých grafických prvkov reprezentujúcich udržiavané entity,  so štruktúrovanou databázou údržbárskeho, technického informačného systému.  Vytvorenie takéhoto spojenia umožní spracovávať identické operácie, aké sú implementované v samotnom TIS.  Priamo v grafickom module teda umožňuje prezeranie technických parametrov danej entity, alebo zobrazovanie a správu dynamických dát údržby (zaznamenané chyby, plán údržby, zoznam náhradných dielov, skladové položky, KPI, Stredná doba medzi poruchami, atď.)
Takýto spôsob spracovania a zobrazovania dát je pohodlný, lebo umožňuje orientáciu v priestore. Používateľ pritom nemusí detailne poznať presné názvoslovie či označovanie objektov. Tiež je dôležité že sa zobrazujú technologicky príbuzné entity, ktoré nemusia byť v reálnom hierarchickom zozname objektov zaradené pri sebe. Typickým príkladom je meracia a riadiaca technika, ktorá sa zlučuje do obvodov, ale v priestore je spravidla rozvetvená.
Ďalším pozitívnym efektom prepojenia grafickému súboru prvkov s databázovým prostredím je fakt, že IS dokáže automaticky identifikovať, kde je daný objekt použitý v schéme. Čiže ešte pred zobrazením schémy je možné získať zoznam objektov, ktoré sa v danej schéme nachádzajú. Samozrejme aj opačne, teda v ktorých schémam je daný objekt zobrazený. Výsledkom tejto vlastnosti je pre používateľa pohodlné prechádzanie medzi rôznymi schémami reprezentujúcimi zobrazenie zapojenia rovnakého prvku.  Jeden objekt môže byť logicky použitý v rôznych schémach (strojné, elektro atď.), alebo schémy môžu mať rôznu úroveň skreslenia. Na obr. 2 je uvedený príklad prechodu schémy zapojenia rozvodnej skrine z jej predného pohľadu na konkrétne zapojenie.
Stačí teda žiadať od systému zobrazenie požadovaného zoznamu schém, zoznamu objektov, či ich parametre podľa toho aké dáta užívateľ v danej chvíli potrebuje.

Modelovacie funkcie
Prepojenie grafických prvkov na databázové prostredie umožňuje implementáciu modelovacieho matematického aparátu. Takto je umožnené riešiť simulácie rôznych prevádzkových stavov. TIS môže realizátorovi údržby dať v krátkom čase odpoveď na otázky týkajúce sa prípravy, alebo samotného dôsledku zásahu.
Vzhľadom na existujúce prepojenie medzi grafickými prvkami a databázou informačného systému môže výpočet simulácie brať do úvahy aj konkrétne technické parametre jednotlivých objektov.
Pri údržbe vykonávanej nie počas celkovej generálnej odstávky sa často naskytá otázka, ako odpojiť časť technológie, bez dopadu na ostatné výrobné kapacity. Práve v tomto môže modelovanie pomôcť.
Jednoducho sú dostupné pomocné informácie, napr. ktoré elektrické ističe treba/možno odpojiť, ktoré armatúry treba uzavrieť atď. Zároveň zodpovie, aký to bude mať vplyv na okolitú technológiu.
Na obr. 3 je uvedený príklad modelovacej funkcie, ktorá pomáha pri odstávke vybraného rozvodu určiť, ktoré armatúry treba uzavrieť. Zobrazené je aj to, kde nebude dostupné médium v produktovodoch.
Nasadenie  takéhoto riešenia nie je zďaleka tak nákladné, alebo časovo náročné, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Stačí zaviesť jednoduché  a jasné pravidlá pri spracovaní dokumentácie a okrem ich jednotnosti je výsledkom aj spomínaný benefit. Podmienkou pre funkcionality grafického prostredia je, samozrejme, aktualizácia stavu na základe skutočného stavu v technológii.

Pokročilé modelovacie funkcie so sledovaním on-line stavu
Najsofistikovanejšou metódou využitia grafického prostredia TIS je spôsob, pri ktorom existuje okrem prepojenia na databázu aj prepojenie so sledovacími systémami výroby, resp. na diagnostickými zariadeniami prediktívnej údržby. Pravidelne aktualizované zobrazenie aktuálneho stavu technológie (napätie, tlak, množstvo...) je informácia, ktorá môže zjednodušiť a urýchliť údržbárske zásahy, prípadne predísť bezpečnostným incidentom. Grafické prostredie sa pri tom prispôsobuje aktuálne dodávaným hodnotám zo snímačov. Napríklad sa môžu jednotlivé trasy prefarbovať na základe hodnôt, môžu blikať zariadenia pri prekročení limitných stavov a pod. Na to treba prispôsobiť používateľský interfejs, na základe aktuálnej potreby (správa prepojení, zadávanie hornej a dolnej limitnej hranice, editácia požadovanej reakcie systému atď...)
Riešení snímania existuje veľké množstvo, a to s nepreberným množstvom komunikačných protokolov. Nasadenie on-line sledovania stavu je preto aj otázkou konkrétnej kustomizácie šitej na mieru danému prostrediu.

Záver
Vo všetkých spomínaných úrovniach nasadenia je najpodstatnejším prvkom "zinteligentnenie" skupiny čiar reprezentujúcich daný objekt. Táto vlastnosť umožňuje narábať s grafickým prvkom identicky ako s databázovou entitou. Rýchly vývoj sieťových komponentov dnes umožňuje zobrazenie požadovaných dát z ľubovoľného miesta vo výrobe. Nástup prenosných zobrazovacích zariadení priam predurčuje takýto vývoj grafických modulov z pohľadu údržby. Aktuálne sa stále rozširuje ponuka takýchto priemyselných riešení, vrátane riešení do  výbušného prostredia. Prvou podmienkou takéhoto nasadenia je, samozrejme, existujúci technický informačný systém s modulom určeným na plánovanie a sledovanie jeho plnenia s pohľadu údržby. Na takýto systém je možné nasadiť nadstavbu so spomínanými vlastnosťami.

Literatúra:
[1]  Firemné materiály, sféra, a.s.

Ing. Marek Molnár
manažér  pre projekty
sféra, a.s.
[email protected]

celý článok: 94 kB

/Zdroj: ATP journal 8/2013/


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®