všetky novinkyNovinkyÚspech energetickej konferencie ENERGOFÓRUM 2012

V roku 2006 sa spoločnosť sféra, a.s., známa ako dodávateľ informačných systémov hlavne v oblasti energetiky, rozhodla zorganizovať odbornú energetickú konferenciu zameranú na vtedy aktuálne problémy rozvoja trhu s elektrinou. Po úspešnom uvedení novej konferencie spoločnosť každoročne pokračuje v organizácii tohto podujatia. Správnosť tohto rozhodnutia potvrdili pozitívne ohlasy účastníkov a z roka na rok zvyšujúci sa záujem odbornej verejnosti o konferenciu . V dňoch 25.-26. októbra 2012 sa konal už 7. ročník konferencie ENERGOFÓRUM®. Zúčastnilo sa ho  viac ako 230 účastníkov a obsadili nie len hotel Sitno vo Vyhniach, kde sa konferencia konala, ale aj ďalšie okolité hotely a penzióny. O tom aký bol prínos  siedmeho ročníka konferencie sa s riaditeľom úseku obchodu Oskárom Halzlom rozprával publicista Jozef Šucha.

Vieme, že konferencií s energetickou tematikou na slovenskom a českom trhu stále pribúda a viaceré z nich majú problém so zabezpečením, resp. udržaním si dostatočného počtu účastníkov. Čo je podľa vás dôvodom, že v prípade konferencie ENERGOFÓRUM® je to naopak?
Naša spoločnosť sa líši od organizátorov podobných podujatí, ktorí sa buď organizovaním konferencií živia alebo sa venujú rôznorodým témam. My pôsobíme v sektore energetiky už viac ako 20 rokov a okrem toho, že sme dodávateľmi SW riešení a ICT služieb, venujeme sa aj odbornému poradenstvu v energetike, spolupracujeme pri tvorbe energetickej legislatívy, a preto veľmi intenzívne sledujeme aktuálne dianie na energetickom trhu. Preto sa nám ľahšie identifikujú zaujímavé témy ktorými oslovujeme odbornú verejnosť a  renomovaných odborníkov. Kvalitu našej konferencie  oceňujú aj štátne orgány. Každoročne sa nám darí získavať podporu Ministerstva hospodárstva SR, ktoré drží záštitu nad konferenciou, a tiež podporu partnerov z významných energetických spoločností. Sme vďační aj za podporu našich mediálnych partnerov, ako je aj spoločnosť EUROREPORT plus, ktorí nám pomáhajú s propagáciou podujatia.

Čo podľa Vás pritiahlo taký veľký počet záujemcov na tohtoročnú konferenciu?
Po rokoch zamerania sa hlavne na oblasť elektroenergetiky bol predchádzajúci ročník doplnený aj aktuálnymi otázkami liberalizácie trhu so zemným plynom. V tomto roku sme pokračovali v tomto trende, čím  sa rozšíril okruh záujemcov o ENERGOFÓRUM®. Darí sa naplniť aj zámer posilnenia medzinárodného charakteru konferencie. Okrem tradičných účastníkov z Českej republiky prišli na konferenciu aj ďalší zahraniční hostia. Za významný úspech pokladáme účasť zástupcu ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), ktorý prezentoval aktuálny stav i zámery celoeurópskej integrácie trhu s elektrinou. V spolupráci s európskymi inštitúciami chceme v ďalších ročníkoch pokračovať a približovať účastníkom komplexnú problematiku cesty k integrovanému európskemu trhu. Budúceho ročníka by sa mal zúčastniť aj o zástupca analogickej inštitúcie pre plyn (ENTSOG).

Zahŕňa program konferencie aj doplnkové spoločenské akcie?
Nezabúdame ani na to, že úspech konferencie závisí okrem kvalitného odborného programu aj od doplnkových služieb a pohodlia účastníkov. V aktuálnom ročníku sme pre nich okrem kvalitných služieb hotela Sitno pripravili v rámci večerného programu aj súťaže o zaujímavé ceny.

Myslíte si, že konferencie typu ENERGOFÓRUM® môžu pozitívne ovplyvňovať rozvoj na energetickom trhu?
Nepochybne, aj keď ide samozrejme len o nepriame efekty. Na konferencii ENERGOFÓRUM® sa každoročne zídu predstavitelia rozhodujúcich štátnych orgánov pre riadenie trhu s energiami (Ministerstvo hospodárstva SR a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví), a tiež zástupcovia všetkých významných energetických spoločností - výrobcov, distribútorov, dodávateľov i ďalších profesijných organizácií. Táto skutočnosť pri nastoľovaní aktuálnych, horúcich tém umožní reagovať na mnohé otvorené otázky a odhaľovať nedostatky v legislatíve i v jej praktickom uplatňovaní. Aj počas tohto ročníka boli niektoré nové legislatívne návrhy podrobené silnej kritike a vyvolali diskusie, či už priamo v pléne alebo počas kuloárnych stretnutí. Väčšina účastníkov nám potvrdila, že práve možnosť neformálnych diskusií za účasti množstva odborníkov, ktorí  ENERGOFÓRUM® pravidelne navštevujú, je jedným z dôvodov ich záujmu o túto konferenciu.

Integrácia trhu  slovenského a českého denného trhu s elektrinou prebehla už v roku 2009, v tomto roku sa pripojilo Maďarsko a záujem majú aj Bulhari, Poliaci a Rumuni.
Jedným z cieľov energetickej politiky Európskej únie je integrovaný európsky trh s elektrinou (s účasťou väčšiny štátov EÚ) do roku 2014, čo na tohtoročnej konferencii ENERGOFÓRUM® potvrdil aj zástupca ENTSO-E. Predpokladá sa, že sa budú postupne prepájať už existujúce regionálne prepojenia. Naša spoločnosť sa bude snažiť byť pri tomto významnom procese pretože už od jeho začiatku sme realizovali projekty prepojenia s českým, neskôr s maďarským trhom.

V súčasnosti dodávatelia začínajú  ponúkať odberateľom spoločnú dodávku elektriny a plynu. Ako vidíte tento vývoj?
Na konferencii sme hovorili aj o združovaných dodávkach elektriny a plynu. Tento vývoj je výhodný aj pre spoločnosti (rozšírenie portfólia) ale aj pre odberateľov. Zákazníkom to môže priniesť predovšetkým zjednodušenie byrokracie, obidve komodity má na jednej faktúre. Naša spoločnosť má riešenia pre takto integrované obchodné aktivity.

Pohyb na trhu s elektrinou a plynom zažíva nie len kvantitatívne, ale aj kvalitatívne zmeny. Určite už teraz začínate uvažovať o témach budúcoročnej konferencie. Čo prinesie rok 2013?
Určite nové zaujímavé témy a inšpirácie pre odborný program konferencie. Po schválení kľúčových zákonov o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach prichádza na rad sekundárna legislatíva. Nové, pripravované pravidlá trhu s elektrinou naznačujú ďalší pozitívny posun v často skloňovanej téme, ktorou je štandardizácia elektronickej komunikácie s prevádzkovateľmi distribučných sústav. Zmeniť by sa mal model zúčtovania odchýlok. Stále aktívnym procesom, ktorý pozorne sledujeme, je integrácia trhov, či už s elektrinou alebo zemným plynom. Myslím si, že organizačný výbor 8. ročníka konferencie ENERGOFÓRUM® bude mať široké možnosti pri zostavovaní programu a účastníci sa majú na čo tešiť. A my s nimi.

celý článok, veľkosť: 139 kB

Zdroj: EUROREPORT plus, december 2012


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®