všetky novinkyNovinkyUrobiť poriadok, udržiavať ho, ľahko a efektívne spravovať majetok, či riadiť jeho údržbu

Množstvo spoločností, a aj v oblasti energetiky, zápolí s nezanedbateľnými problémami v efektívnej správe majetku a neraz si to ani nechcú priznať. Je všeobecne známe, že mnohé zariadenia boli budované ešte v čase, keď nefungovali elektronické systémy, a teda technická a technologická dokumentácia, či iné podklady na správu majetku neexistujú inak ako v papierovej forme. Celý rad kľúčových informácií má v svojej pamäti len zamestnanec. Je zrejmé, že pri každej zmene sa celá dokumentácia elektronicky neprepracovávala, a pri práci s takouto dokumentáciou sa po rokoch vyskytujú často neprekonateľné problémy v dohľadávaní a zisťovaní skutočnosti. "Všeobecne, aj v iných, nielen v energetických firmách, sa stretávame s takýmto problémom a riešenia, ktoré ponúkame prinášajú používateľom významnú pomoc v efektívnejšej správe majetku a v prevádzke technických zariadení", hovorí  riaditeľ úseku služieb spoločnosti sféra, a.s., Ing. Rastislav Krbaťa, PhD., MBA. "Ide o náš produkt XMatik®.NET, ktorý je univerzálnym nástrojom na budovanie technických informačných systémov v oblasti správy a údržby technologického a výrobného majetku v rôznych typoch podnikov a organizácií. Aktuálne, po dvadsiatich rokoch rozvoja, ponúkame jeho vyzrelú 10. verziu a dnes môžeme smelo uviesť, že v oblasti správy, prevádzky a údržby technologických zariadení patríme na Slovensku medzi špičku", povedal. Už niekoľko rokov tieto služby využíva aj spoločnosť Duslo, a.s. Chceli sme vidieť praktický dosah spomínaného riešenia, a preto sme sa obrátili s otázkami na Ing. Máriu Beštendigovú, technickú pracovníčku Technického úseku spoločnosti Duslo, a.s.:

o Duslo, a.s., v riadení procesov  spoločnosti využíva rôzne informačné systémy. V roku 2010 ste dospeli k rozhodnutiu riešiť niektoré problémy v správe a údržbe majetku. O čo všetko v požiadavke na dodávateľa informačného systému išlo a čo všetko ste potrebovali riešiť?
Potrebovali sme riešiť predovšetkým informačný systém na správu majetku. V oblasti údržby nám išlo o riešenie pasportizácie, ktorá mala slúžiť na zdokumentovanie technického stavu existujúcich objektov a sústredenie príslušných dokumentov (projektová dokumentácia, výkresy, schémy zapojenia objektov, ich sieťové vzťahy, fotografická a videodokumentácia,...) a záznamov k realizovaným akciám údržby, to znamená na zdokumentovanie životného cyklu objektov (zmluvy, cenové ponuky, sprievodná dokumentácia,...). Systém mal umožniť aj efektívne prepojenie grafických a textových dát, umiestnenie zariadenia v rámci nehnuteľnosti, vizualizáciu zariadení v podlažných plánoch a možnosť okamžitého prístupu ku kmeňovým dátam (parametrom) a dokumentácii zariadení. Na realizačnú časť akcií údržby sme od r. 2006 využívali SAP modul PM. Správa technických objektov (pasportizačný modul) v SAP PM je pre veľkú firmu s tisíckami objektov a dokumentov veľmi nepraktická a náročná na udržiavanie, v Dusle kapacitne neúnosná. Rovnaký problém vyvstal s plánovacím modulom SAP PM, a tiež sme potrebovali riešiť výstupy z informačného systému (IS), to znamená on-line dostupnosť informácií, výpočet a stav ukazovateľov výkonnosti údržby pre manažérske rozhodovania a riadenie, a tiež odbúrať potrebu exportu a analýzy dát v MS Excel. Potrebovali sme systém umožňujúci vytváranie preddefinovaných a užívateľských reportov z dát evidovaných v databázach rôznych informačných systémov Duslo, ktorý umožní aj prepojenia na riadiace statické, ale aj mobilné systémy. Rovnako sme hľadali systém s možnosťou fungovať sieťovo a zároveň umožňujúci využívať webové  rozhranie. Chceli sme umožniť prístup klientov (interných užívateľov, ale aj dodávateľov) cez zabezpečené internetové rozhranie k vybraným dátam, najmä k zadaniu požiadaviek na údržbu alebo dopytovaniu dodávateľov. Takže systém musel spĺňať aj túto požiadavku. Pre údržbu Duslo je rovnako dôležitá správa kontaktných informácií, napr. o dodávateľoch, prideľovanie zodpovedností za jednotlivé činnosti a notifikovanie zodpovedných osôb.
o  Spoločnosť Duslo, a.s., sa rozhodla riešiť uvedené otázky  v spolupráci s  odborníkmi spoločnosti sféra, a.s. Aké riešenia využívate, v čom sú zaujímavé a ako sa Vám spolupracuje s odborníkmi zo spoločnosti sféra, a.s.?
Pôvodne sme požadovali riešenie pre spomínané problémy ako nadstavbu SAP modulu PM. V priebehu analýzy riešenia a prípravy vykonávacieho projektu, na základe požiadavky užívateľov SAP PM, bolo rozhodnuté, že XMatik®.NET/FMM prevezme prakticky všetky užívateľské funkcie SAP PM a stane sa základným IS pre údržbu a správu majetku v Duslo, a.s. K TOP dôvodom nášho   rozhodnutia patrí tiež prevádzka XMatik®.NET/FMM na tzv. plávajúcich licenciách a prevádzka požiadavkového systému údržby cez web-ové rozhranie, čím Duslo šetrí náklady na stovky licencií SAP. Ústretový prístup spoločnosti sféra, a.s., najviac dokumentuje fakt, že k tomuto rozhodnutiu prišlo z našej strany až vo fáze prípravy vykonávacieho projektu, to znamená po ukončení výberového konania, a teda nemalo vplyv na cenu základnej investície, ale malo veľký vplyv na rozsah riešenia. Spoločnosť sféra, a.s., ako jediná už pri vstupnej prezentácii pred výberovou komisiou zohľadnila požiadavky zo zadania Duslo postupom: naša požiadavka - ich ponúkané riešenie (ostatné firmy prezentovali a ponúkali ich štandardný produkt). A tak je to dodnes. Moji kolegovia charakterizujú produkt XMatik®.NET/FMM citujem: "Je to systém, ktorý sa prispôsobuje našim požiadavkám, namiesto systému, ktorému by sme museli prispôsobiť naše procesy. Je to perspektívne komplexný IS na riadenie údržby s podporou všetkých procesov bez obmedzení SAP, ktorý sa však kvôli účtovnému systému musí zachovať." Uvedená charakteristika platí aj na pracovníkov zo spoločnosti sféra, a.s. Veľkým plusom je aj možnosť spravovania časti dát vlastnými pracovníkmi, napr. číselníky, nastavenie väzieb číselníkov a pravidiel, automatické dopĺňanie údajov, upozorňovanie na chyby, prideľovanie prístupových práv alebo zodpovedností až na úroveň jednotlivca a mnohé iné, čo je pre nás v rámci budovania "blbovzdornosti" IS dôležité. Každý modul má určeného správcu, ktorý rieši zmeny a všetky problémy sám, alebo zabezpečí ich riešenie. Výhodou je operatívnosť, nie sme odkázaní na pracovníkov IT a spoločnosti sféra, a.s. Všetko, čo sa dá, si v bežnej prevádzke môžeme urobiť sami, pracovníci spoločnosti sféra, a.s., nás bez problémov zaučia a ušetrené náklady môžeme použiť na ďalší rozvoj IS. V podmienkach Dusla je zmien veľa a náklady na udržiavanie IS v aktuálnom stave cez spoločnosť sféra, a.s., resp. vyťaženie kapacít IT pracovníkov Duslo, by boli značné.
o Je zrejme ešte veľa vecí, ktoré je potrebné vyriešiť a aj počas riešenia vyvstávajú ďalšie otázky,  ktoré niekedy navigujú  možnosti na ďalšie využitie použitých informačných systémov. V tomto roku ste spoluprácu s odborníkmi sféra, a.s., ešte rozšírili. O čo konkrétne išlo?
Univerzálnosť a otvorenosť nasadeného systému umožňuje aj priebežne rozširovať dátové štruktúry a dopĺňať aplikačné funkcie a moduly podľa požiadaviek našich užívateľov alebo manažmentu. SW podpora procesov je dnes nevyhnutná, najmä pre veľké spoločnosti akou je Duslo, ale produkt, na ktorý sme vsadili nás okrem toho navigoval k možnosti jeho transformácie zo statusu IS na riadiaci systém procesu údržby, resp. aj iných podporných procesov Duslo. Začali sme obstarávacím procesom údržby, vrátane riadenia a kontroly zmluvných vzťahov a materiálno - technického zásobovania. Sú to najdôležitejšie subprocesy údržby, ktorých riadenie podľa definovaných pravidiel a nijak inak, prinesie zvýšenie transparentnosti, možnosť kontroly a posúdenie efektívnosti vynaložených nákladov. Pevne veríme, že vynaložené investície sa nám čoskoro vrátia v podobe úspory nákladov a ušetrené financie budeme môcť použiť na ďalší rozvoj produktu XMatik®.NET/FMM a Dusla. Plánov a projektov máme veľa, momentálne až do horizontu rokov 2013-2016, uvidíme, ako budeme stíhať ich realizáciu, lebo prioritou musí zostať udržanie funkčných modulov v aktuálnom, prevádzkyschopnom stave. 

 celý článok     35 kB

Zdroj: Hospodárske noviny, 26.6.2013


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®