všetky novinkyNovinkySpráva majetku podľa sféra, a.s.

Spoločnosť sféra, a.s., je na slovenskom a českom trhu známa predovšetkým dodávkami informačných systémov a súvisiacich služieb v energetike, o čom ste sa mohli viac dočítať v predchádzajúcich vydaniach. sféra, a.s., má ale za sebou aj viac ako dve desaťročia úspešného pôsobenia na trhu s informačnými systémami pre oblasť správy a údržby majetku. A práve o tom bol náš rozhovor s riaditeľom úseku služieb Ing. Rastislavom Krbaťom, PhD, MBA.

Mohli by ste v skratke opísať historický vývoj v oblasti systémov pre správu majetku z pohľadu vašej spoločnosti?
Na trh sme vstúpili v čase, keď sa o počítačovej podpore pre oblasť správy a údržby majetku dalo hovoriť len veľmi ťažko a väčšina údajov sa uchovávala v papierovej podobe. Od toho sa prakticky aj odvíjali naše aktivity. V tomto ranom období sme sa zamerali na konzultačné aktivity a prvé naše objednávky sa niesli v duchu motta "urobíme vám poriadok v údajoch". Až o čosi neskôr sme začali klientom ponúkať aj náš vlastný nástroj na udržanie poriadku v ich dátach - technický informačný systém XMatik®. Tento sme postupne rozširovali a zdokonaľovali (aktuálne ponúkame jeho 10. verziu) a dnes môžeme smelo prehlásiť, že v oblasti správy, prevádzky a údržby technologických zariadení patríme na Slovensku medzi špičku. Charakterizuje ho hlavne jedinečné prepojenie grafickej a údajovej základne do jedného integrálneho celku. Tieto moje slová potvrdzuje aj skutočnosť, že TIS XMatik®.NET je v súčasnosti prevádzkovaný vo viacerých veľkých priemyselných podnikoch z chemického a energetického odvetvia, teda v oblastiach, ktoré sú z pohľadu správy a údržby majetku najzložitejšie a najkomplexnejšie. Treba tiež podotknúť, že v súčasnosti neponúkame len vyššie spomenutý softvérový nástroj ale dodávame komplexné riešenie, ktoré pozostáva z konzultácií, analýz, implementácie samotného systému, prevádzkovania, ako aj jeho podpory.
 
Čo považujete za výhody vami ponúkaného riešenia oproti konkurencii?
Okrem samotného informačného systému, ktorý sa, ako som už spomínal, vyznačuje unikátnym prepojením databázovej a grafickej časti, je to práve starostlivosť o zákazníka. Či už v implementačnej, zavádzacej alebo produkčnej fáze, naši odborníci sú vždy pripravení pomôcť riešiť problémy zákazníka. A tým nemyslím len riešenie technických otázok prevádzky informačného systému, ktoré považujeme za samozrejmosť, ale najmä riešenie odborných profesných problémov. Za roky vývoja a podporovania nami ponúkaných riešení sa naši pracovníci vypracovali na skutočných odborníkov v daných oblastiach. Títo častokrát hrajú významnú úlohu aj v základných prevádzkových procesoch zákazníkov, čo vytvára medzi nami viac ako len vzťah dodávateľ - odberateľ.
Nedá mi ešte nevrátiť sa k už spomínanej grafickej časti našich riešení, ktorá je postavená na produktoch spoločnosti Bentley Systems (aktuálne máme ako jediný na Slovensku vývojársky štatút BDN - Bentley Developer Network). Tzv. inteligentné schémy, ktoré sú integrálnou súčasťou našich riešení, ponúkajú neštandardný vizualizovaný pohľad na spravované objekty s nadstavbovými možnosťami hĺbkových a sieťových analýz vzájomných vzťahov týchto zariadení. Dovolím si tvrdiť, že funkčnosti tohto typu sú pre systémy, o ktorých sa tu bavíme, jedinečné. 
 
Pre koho je toto riešenie určené?
Postupne, ako sa rozširovali funkčnosti systému, rozširovali sa aj oblasti a odvetvia, v ktorých je možné a vhodné ho použiť. Jeho univerzálnosť umožňuje vybudovať komplexný technicko-prevádzkový informačný systém na podporu správy majetku prakticky nad ľubovoľnými reálnymi objektmi, ako sú napríklad inžinierske a rozvodné siete, produktovody, technologické celky, výrobné zariadenia, budovy a ich vybavenie atď. To je aj odpoveď na Vašu otázku. Zo skúseností tiež vieme povedať, že pozitívny efekt zavedenia takéhoto riešenia sa zvyšuje spolu s veľkosťou firmy, resp. spolu s počtom spravovaných objektov. Najlepšie výsledky sa nám podarilo dosiahnuť pri nasadení nášho systému vo veľkých priemyselných podnikoch elektrotechnického a chemického priemyslu.

Prečo by sa mal potenciálny zákazník rozhodnúť práve pre vás?
Všetci dobre vieme, že dodať informačný systém vie v dnešnej dobe už nemálo firiem, oveľa dôležitejšie je však zabezpečiť jeho reálne uplatnenie v prevádzke a jeho trvalo udržateľný rozvoj. A práve v tejto oblasti vieme klientom poskytnúť viac ako konkurencia. My zákazníka nikdy nevnímame ako príležitosť na krátkodobé obohatenie, našou snahou je budovať s ním dlhodobý a obojstranne prospešný vzťah. Nezanedbateľná je tiež skutočnosť, že sme slovenskou spoločnosťou, ktorá veľmi dobre pozná lokálne špecifiká nášho trhu. Nami ponúkané riešenia sú vždy  prispôsobené aktuálnym legislatívnym požiadavkám. Ak dôjde k akýmkoľvek úpravám v tejto oblasti, vieme im naše riešenia upraviť a prispôsobiť výrazne rýchlejšie, ako prípadná zahraničná konkurencia. Zároveň tiež platí, že od istej veľkosti už podniky nie sú ochotné nasadzovať autonómne "krabicové" produkty pre každú potrebnú oblasť. Buď požadujú jedno komplexné riešenie, alebo ak to nie je možné, silnú integráciu všetkých prevádzkovaných informačných systémov do jedného celku. A práve modularita, flexibilita a škálovateľnosť nami ponúkaného riešenia spolu s našimi dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti sú zárukou jeho jednoduchej integrovateľnosti do komplexného informačného systému daného podniku.

Prečo niektoré nasadenia systémov na správu majetku končia nezdarom?
Najčastejšou chybou, ktorej sa dopúšťajú podniky nasadzujúce akýkoľvek informačný systém je domnienka, že stačí vybrať kvalitný produkt a úspech je automaticky zaručený. Žiaľ, nie je to pravda. Je to len nutná, ale nie postačujúca podmienka úspešného prevádzkovania takéhoto systému. Oveľa dôležitejšie je súčasne s nasadením nového riešenia zabezpečiť aj úpravu príslušných podnikových procesov a ich následné dôsledné dodržiavanie, čo väčšina podnikov fatálne zanedbáva. Preto v našej spoločnosti kladieme veľký dôraz na zabezpečenie týchto zmien ako aj na zavádzaciu fázu, v ktorej sa rozhoduje o skutočnom zaintegrovaní nového informačného systému do reálneho života daného podniku. A o to nám predovšetkým ide. Ako som už spomínal skôr, našim cieľom je v prvom rade spokojný zákazník, lebo platí, že ak je spokojný on, sme spokojní aj my.

celý článok, veľkosť: 2404 kB

Zdroj: EUROREPORT plus, september 2012


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®