všetky novinkyNovinkyŠIRŠIA PONUKA RIEŠENÍ SFÉRY, A.S., PRE ENERGETIKU

Informačné systémy s rýchlou reakciou na zmeny okolia

V slovenskej a českej energetike je spoločnosť sféra, a.s., známym dodávateľom informačných systémov a súvisiacich služieb. Jej riešenia sú zamerané najmä na oblasť elektroenergetiky, hlavne pre významné tradičné slovenské a české elektroenergetické spoločnosti (Slovenské elektrárne, a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., slovenské a české distribučné spoločnosti) a pre nových, alternatívnych obchodníkov, dodávateľov a distribútorov elektriny. Akým smerom rozširuje spoločnosť sféra, a.s., svoje riešenia pre energetiku, hovorí generálny riaditeľ spoločnosti RNDr. Eduard HALUŠKA, CSc.:

-Vzhľadom na to, že na slovenskom i českom trhu sa rozširuje okruh používateľov nášho produktu XMtrade® urobili sme v ostatných rokoch viac inovatívnych riešení. XMtrade® podporuje široký okruh procesov od plánovania odberu alebo dodávky energií, cez spracovanie nameraných údajov, zúčtovanie, komplexné fakturačné procesy až po riadenie rizík a technický kontroling. Najvýznamnejšími riešeniami v predchádzajúcich rokoch boli v celoslovenskom meradle informačný systém zúčtovateľa odchýlok (XMtrade®/ISZO) a informačný systém organizátora krátkodobého trhu (XMtrade®/ISOT) pre SEPS, a.s., ktoré sú od začiatku roku 2011 prevádzkované v novovzniknutej dcérskej spoločnosti SEPS - OKTE, a.s. Druhý z uvedených systémov je zároveň úspešným a významným medzinárodným projektom, pretože jeho podstatou bola v roku 2009 integrácia slovenského denného trhu s elektrinou s českým. Odvtedy permanentne zabezpečujeme podporu prevádzky a rozvoja tohto riešenia. Výsledkom minuloročného riešenia projektu bolo jeho rozšírenie o integráciu s maďarským trhom, čo opäť prispelo k zlepšeniu dostupnosti elektriny v príslušnom regióne a je ďalším dôležitým krokom v procese postupnej integrácie európskeho trhu s elektrinou.

Pre komfortné užívateľské prostredie.
Našou ambíciou je rozšírenie ponuky riešení a služieb o podporu ďalších energetických komodít - ako sú plyn, teplo, voda, prípadne emisie. Dnes však už nehovoríme len o cieľoch do budúcnosti. Od začiatku roka 2010 ponúkame softvérové riešenie pre oblasť plynu pre obchodníkov a dodávateľov, ktorí pôsobia na Slovensku alebo v Čechách. Ide o prirodzené rozšírenie produktu XMtrade®, ktorý je od roku 2009 prevádzkovaný obchodníkmi a dodávateľmi elektriny. Výhodou pre zákazníkov, ktorí podnikajú s oboma komoditami je jednotné a komfortné užívateľské prostredie a riadenie procesov pre obe komodity. Riešenie je rovnako ako v oblasti elektriny plne kompatibilné s aktuálnou legislatívou v oboch krajinách.

Správa a rozvoj systémov v súlade s požiadavkami trhu.
Treba zdôrazniť, že na neustále dynamicky sa rozvíjajúcom liberalizovanom trhu s energiami je pre podnikateľské subjekty mimoriadne dôležité, aby informačné systémy, o ktoré sa pri svojom podnikaní opierajú, veľmi rýchle reagovali na zmeny okolia, predovšetkým na zmeny primárnej alebo sekundárnej legislatívy, pravidiel pre výmenu meraných údajov a ďalších informácií alebo legislatívy v ekonomickej oblasti. Napr. v predchádzajúcich rokoch bolo nevyhnutné prispôsobovať riešenia na podporu procesov na trhu s energiami zmenám v komunikačných protokoloch na výmenu meraných údajov, ktoré definovali distribučné spoločnosti. Taktiež zmenám v pravidlách trhu, viacerým zmenám v ekonomických zákonoch, a samozrejme vzniku nového subjektu (OKTE, a.s.), ktorý od začiatku roka 2011 zabezpečuje pre slovenský trh s elektrinou zúčtovanie odchýlok a organizovanie krátkodobého trhu. Darí sa nám spravovať a rozvíjať naše systémy v súlade s požiadavkami trhu vďaka vyše 20-ročnému pôsobeniu vo významných energetických spoločnostiach, znalostiam prostredia a odborne zdatnému tímu, ktorý sa okrem tvorby SW riešení podieľal a podieľa aj na návrhu a realizácii zmien energetickej legislatívy a konzultačnej činnosti vo viacerých podnikateľských subjektoch. Jedným zo strategických zámerov je profilácia našej spoločnosti na spoločnosť konzultačného typu.

Zameranie na komplexnosť riešení a stály rozvoj systému.
Na rozšírenie ponuky súčasných softvérových riešení o oblasť plynu nadväzuje komplexná správa energetických komodít. V týchto riešeniach budú využité moduly produktu XMtrade® na podporu obchodných a fakturačných procesov, ale aj nástroje, ktoré sú využívané v riešeniach spoločnosti sféra, a.s., pre elektroenergetické a obchodné dispečingy, uplatnené aj v železničných spoločnostiach. Jedným zo súčasných zámerov je dobudovanie kompletných prostriedkov pre komplexné energetické hospodárenie v podnikoch - sledovanie, monitorovanie, vyhodnocovanie odberov energií, riadenie a optimalizácia ich nákupu, podpora procesov na zníženie nákladov na spotrebu energií. 
Podobne ako v ostatných riešeniach, ponúkame aj komplexné služby súvisiace s ich dodávkou - analýzu potrieb konkrétneho zákazníka s návrhom prispôsobenia riešenia jeho špecifickým potrebám (väzby na špecifické procesy ovplyvňujúce odber energií, integrácia s existujúcimi informačnými systémami, špeciálne požiadavky). V komplexnej ponuke služieb je tiež implementácia s naplnením potrebných dát, nasadenie riešenia do produkčnej prevádzky, podpora prevádzky (s možnosťou outsourcingu niektorých procesov), správa databáz a neustály rozvoj systému.

Budúcnosť je v inteligentných meracích systémoch.
Jednou z preferovaných tém energetickej politiky EÚ je zavádzanie inteligentných meracích systémov (IMS, Smart Metering), ktoré umožňujú diaľkovo merať priebeh spotreby energií a poskytujú aj ďalšie funkcie. Hlavným cieľom je energetická efektívnosť, ktorú je možné dosiahnuť spresnením údajov o spotrebe. Takéto informácie môžu prispieť k eliminácii odchýlky v elektrizačnej sústave, zníženiu strát, identifikácii neoprávnených odberov a motivácii koncových odberateľov optimalizovať svoju spotrebu.
V súčasnosti budujeme pre spoločnosť OKTE, a.s., centrálny dátový sklad XMtrade®/ISOM, ktorý zabezpečí zber a správu nameraných údajov pre všetky odberné a odovzdávacie miesta na Slovensku. Tieto údaje budú zbierané od všetkých prevádzkovateľov regionálnych a miestnych distribučných sústav, prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľov priamych vedení a výrobcov. XMtrade®/ISOM na základe týchto údajov spracuje bilancie, ktoré vstúpia do procesov zúčtovania odchýlok a centrálnej fakturácie. Namerané aj bilančné údaje budú zároveň sprístupnené jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou. Pripravovaný systém XMtrade®/ISOM, vrátane procesov zberu a správy dát, už v súčasnosti počíta s jeho ďalším prirodzeným rozšírením v súvislosti so zavádzaním inteligentných meracích systémov.
    
Príležitosť na výmenu názorov.
V podmienkach súčasného rozvoja a liberalizácie energetického trhu, jeho užšej európskej integrácie a nástupu nových technológií do jeho riadenia je neodmysliteľnou súčasťou pôsobenia v tejto oblasti výmena názorov odborníkov z oblasti elektroenergetiky, plynárenstva a uplatnenia IT technológií. Príležitosťou na to je odborná konferencia ENERGOFÓRUM®, ktorá si získava z roka na rok väčšiu obľubu medzi účastníkmi trhu. Zúčastňujú sa na nej špičkoví odborníci z elektroenergetiky a plynárenstva. Minulý rok bola zameraná na integráciu trhov a dodávok energií. Pri organizovaní konferencie je našou snahou reagovať na najaktuálnejšie témy rozvoja slovenského a európskeho energetického trhu a vytvoriť kvalitný odborný priestor na diskusiu, výmenu poznatkov, sprostredkovanie informácií a vznik nových tvorivých myšlienok.

celý článok, veľkosť: 1950 kB

Zdroj: Časopis pre elektrotechniku a energetiku, február 2013


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®