všetky novinkyNovinkyS novým systémom chceme znížiť operatívne skladové zásoby až o 70 %

Množstvo výrobných podnikov čelí problémom s efektívnou správou majetku, zariadení ako aj s prehľadnou a ľahko prístupnou evidenciou a riadením skladových zásob materiálovo technického zabezpečenia (MTZ) údržby.

Zásoby často viažu významnú časť finančných zdrojov spoločnosti. V závislosti od veľkosti podniku sa ich hodnota môže pohybovať v stovkách tisíc až miliónov eur. Efektívne riadenie stavu zásob znamená značné finančné úspory a má významný dopad na hospodárske výsledky celého podniku. Na druhej strane, nesprávne riadenie zásob má za následok množstvo nevyužiteľného materiálu na sklade,  zvyšujúci sa počet interných objednávok a obrovské finančné straty.

"S takýmito problémami zápasí veľa slovenských firiem. Aj keď niektoré si to neraz nechcú ani priznať. Proces zmeny sa im zdá zdĺhavý a náročný. Na druhej strane vedia, že aktuálny stav nie je dlhodobo udržateľný. Preto spolu hľadáme riešenia a možnosti zefektívnenia správy majetku, prevádzky a údržby technických zariadení." hovorí riaditeľ úseku služieb spoločnosti sféra, a.s., Rastislav Krbaťa.

"Ide o náš produkt XMatik®.NET, ktorý je nástrojom na budovanie technických informačných systémov v oblasti správy a údržby technologického a výrobného majetku v rôznych typoch podnikov a organizácií.  Keďže sa jedná o modulárne riešenie, prakticky ho každému zákazníkovi vyskladáme na mieru podľa potrieb a požiadaviek. Aktuálne, po viac ako dvadsiatich rokoch rozvoja, ponúkame jeho vyzretú 10. verziu a dnes môžeme smelo uviesť, že v oblasti správy, prevádzky a údržby technologických zariadení patríme na Slovensku medzi špičku", dodáva Krbaťa. Už niekoľko rokov tieto služby využíva aj spoločnosť Duslo, a.s. Chceli sme vidieť praktický dosah spomínaného riešenia, a preto sme sa s otázkami obrátili na Gabriela Zsilinszkého, vedúceho odboru podpory a rozvoja údržby spoločnosti Duslo:

Duslo, a.s., využíva na správu a údržbu majetku informačný systém už niekoľko rokov. Nedávno ste zaviedli systém pre riadenie materiálového hospodárstva. Čo vás k tomu viedlo?

Naše úsilie o trvalo udržateľný rozvoj sa odzrkadľuje aj v spôsobe akým riadime procesy. Potrebovali sme optimalizovať nákup materiálu a množstvo skladových zásob, ako aj zjednodušiť, sprehľadniť a stransparentniť procesy pri zabezpečovaní materiálu na akcie údržby. V konečnom dôsledku znížiť náklady. V našich podmienkach to tiež nebolo jednoduché rozhodnutie. Projekt sme pripravovali vyše roka. Nutne musíme zabezpečiť aby nedostupnosť zásob nespôsobila výrobné prestoje a na druhej strane, aby zásoby zbytočne neviazali kapitál podniku. Bolo treba "kus odvahy, dobrý tím a spoľahlivú SW podporu".

Aký bol východzí stav?

Stav nebol vôbec uspokojivý. Kontinuálne nám rástli zásoby pri približne rovnakej spotrebe. Evidenciu skladov máme rozdelenú pod viacero závodov v rámci podniku, pričom každý sklad bol kvôli účtovníctvu spravovaný zvlášť. V každom z nich sa viedla samostatná evidencia materiálu bez jednotného názvoslovia a ošetreniu voči duplicitám. To malo za následok, že zisťovanie či daný materiál je na sklade bolo problematické. Navyše nebola k dispozícii centralizovaná evidencia zásob na všetkých skladoch, čoho dôsledkom bolo, že pracovníci údržby požiadali o nákup nového materiálu aj v prípade, že bol k dispozícii na inom sklade. A to bol TOP dôvod, prečo nám skladová zásoba z roka na rok rástla. Zavedenie kontroly či  daný materiál nie je na inom sklade viazalo kapacity, čo následne znižovalo efektívnosť opatrenia.

Nevedeli sme sledovať adresnosť objednávania materiálu a zodpovednosti, t. j. na aký účel/akciu/vybavenie, kto požadoval nákup a napr. aj nespotreboval.

Problémov viac než dosť. Čo bolo hlavným spúšťačom, že daný stav chcete zmeniť?

V zásobách sú viazané peniaze, ktoré neprinášajú zisk ani úrok. Potrebovali sme eliminovať "ľudský faktor" a zaviesť hladinové riadenie zásob MTZ. Vykonali sme hĺbkovú analýzu procesu, navrhli a konzultovali riešenia. Interne aj externe s odborníkmi, napr. aj zo Žilinskej univerzity. SW podpora pri hladinovom riadení zásob je totiž nevyhnutná. Výsledkom analýzy a konzultácií bolo, že potrebujeme SW nástroj na "centrálnu evidenciu a riadenie MTZ" ako nadstavbu účtovného systému SAP. Podnik ako Duslo má obrovskú množinu materiálových položiek a táto SA NEDÁ RIADIŤ v členení na nekonzistentné podmnožiny bez spoločného menovateľa jednotlivých položiek. Potrebovali sme jednoznačný identifikátor bez duplicít ako základný predpoklad hladinového riadenia každej položky.

Pre spomínané obmedzenia sme sa rozhodli základné skladové hospodárstvo v SAP-e doplniť o riešenie materiálovo technického zabezpečenia v informačnom systéme XMatik od spoločnosti Sféra, ktorý je v Dusle aplikovaným SW nástrojom na riadenie procesov údržby a správy majetku od roku 2011. Po dôslednej príprave zadania sme v roku 2013 začali projekt s cieľom optimalizácie a zefektívnenia MTZ údržby.

Prečo ste sa rozhodli pre spoluprácu na tomto projekte so spoločnosťou sféra?

Bolo nám predstavených niekoľko produktov od rôznych dodávateľov. Nevyhovovali naším požiadavkám. Neboli také komplexné a najmä flexibilné ako sme zvyknutí pri riešeniach spoločnosti Sféra. Samozrejme, dôležitým rozhodovacím kritériom bola aj cena, v pomere cena/výkon, flexibilta/udržiavacie, resp. prevádzkové poplatky. Boli nám ponúkané riešenia neporovnateľne drahšie ako riešenie od spoločnosti Sféra. Navyše sme nemuseli zavádzať nový systém ale rozšírili sme už zavedený XMatik, o nový modul MTZ. Vedeli sme, že splnia všetky požiadavky, ktoré sme na systém riadenia MTZ kládli. Bez technického riešenia aké umožnil XMatik by sme nevedeli prekonať problém s adresnou evidenciou a pohybom materiálu k akciám údržby a s identifikáciou zodpovedností, resp. by sme museli riešiť rozhrania medzi novým SW, XMatikom a SAP-om. Navyše systém XMatik už bol a je prepojený aj na SAP, do ktorého sú synchronizované schválené požiadavky na objednávky či  rezervácie materiálu.

V čom vidíte hlavný prínos zefektívnenia procesov údržby v Dusle?

Rozšírením systému XMatik o modul MTZ výrazne zefektívnime a zvýšime transparentnosť nášho skladového hospodárstva. Objednať materiál bude možné len cez akciu údržby adresne ku konkrétnej činnosti a zariadeniu a až po poklese hladiny pod systémom vypočítanú MIN hladinu. Vďaka systému bude známa zodpovednosť a sledovateľnosť pohybu materiálu. Považujeme to za potrebné najmä v súvislosti s tzv. ležiakmi, keď sa pýtame: "Kto ich a načo objednal"? SW položky s  nulovou obrátkou odsleduje systém  a my budeme môcť prijať včas opatrenia na elimináciu strát. Po postupnej eliminácii nadzásob a optimalizácii rezervného koeficientu, očakávame výraznú redukciu skladových zásob. V rozhodovacom procese o investícii sme efektívnosť projektu  vedeniu Dusla preukázali simuláciou aplikácie hladinového riadenia na súčasný stav zásob. V spolupráci s pracovníkmi Sféry - doporučujeme aplikovať. Dosiahli sme teoretické zníženie zásob bežných materiálových položiek  až o cca 85 % pri rezervnom koeficiente 1,3 a cca 70 % pri rezervnom koeficiente 1,5. U strategických náhradných dielov cca o 15 %, pri súčasnom nastavení procesov nákupu materiálu pre údržbu. V podmienkach Dusla hovoríme o miliónoch ušetrených euro.

celý článok, veľkosť: 128 kB
Zdroj: Hospodárske noviny, september 2015


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK