všetky novinkyNovinkyRok z pohľadu organizátora krátkodobého trhu s elektrinou

Rok 2013 bol tretím rokom v histórii fungovania organizátora krátkodobého trhu s elektrinou - spoločnosti OKTE, a. s. Činnosti, ktoré vykonávala, vyplývali z platnej medzinárodnej a národnej energetickej legislatívy. OKTE, a. s. pokračovala v plnení povinností súvisiacich so zabezpečovaním zúčtovania odchýlok a organizovaním a vyhodnocovaním krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou. Realizácia týchto činností potvrdila, že OKTE, a. s. ich má dobre zvládnuté a stali sa tak integrálnou súčasťou trhu s elektrinou. Okrem uvedených aktivít sa spoločnosť venovala hlavne vývoju informačných systémov pre nové funkcie súvisiace so správou a zberom nameraných údajov a s výkonom centrálnej fakturácie poplatkov za systémové služby a prevádzku systému. Nové činnosti OKTE, a. s. vykonáva od 1. 1. 2014. Vývojová a implementačná aktivita v tejto oblasti bola sústredená do druhej polovice roka 2013.

ZÚČTOVANIE ODCHÝLOK

V priebehu roku 2013 bolo v informačnom systéme zúčtovateľa odchýlok (www.ISZO.sk) zaevidovaných 82 subjektov zúčtovania odchýlok. Zúčtovanie odchýlok prebiehalo v dekádnom a mesačnom cykle, pričom konečné zúčtovania odchýlok v roku 2013 prebiehalo ešte v osemmesačnom cykle. V súvislosti s novou legislatívou o pravidlách vnútorného trhu boli zrealizované zmeny pri zverejňovaní vyhodnotenia odchýlok. V oblasti zúčtovania odchýlok bol počas roku 2013 vyvinutý nový model zúčtovania, ktorý umožnil od roku 2014 skrátiť dobu konečného vyúčtovania odchýlok z pôvodných osem na dva mesiace. Týmto OKTE, a. s. úspešne naplnila požiadavky trhu. Ďalšou zásadnou zmenou bol prechod na synchrónnu registráciu denných diagramov, pri ktorej mohol subjekt zaregistrovať svoje denné diagramy na dlhšie časové obdobie, pričom o výsledku registrácie bol ihneď informovaný.

ORGANIZOVANIE KRÁTKODOBÉHO CEZHRANIČNÉHO TRHU S ELEKTRINOU

Denné obchodovanie medzi trhovými oblasťami Slovensko/Česko a Slovensko/Maďarsko prebiehalo v sedemdňovom režime prostredníctvom ePortálu (www.ISOT.sk). V roku 2013 bolo v ISOT zaregistrovaných 45 účastníkov. Organizovanie a vysporiadanie organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou prebiehalo na dennej báze s konečným mesačným zúčtovaním. Celkové zobchodované množstvo elektriny v roku 2013 pokleslo o 34 % oproti roku 2012. Uvedený pokles bol zapríčinený významnou zmenou na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou - zavedením spoločného trhu CZ-SK -HU, výsledkom ktorej sa Slovensko stalo z časti len tranzitnou krajinou medzi Českom a Maďarskom. Na druhej strane, toto rozšírenie spoločnej obchodnej oblasti sprístupnilo pre obchodníkov nové obchodné oblasti a stabilizovalo ceny elektriny v regióne. V oblasti činnosti organizovania a vyhodnocovania krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou sa aktivita sústredila na projekt rozšírenia existujúcej cezhraničnej spolupráce s českým a maďarským trhom, ktorá efektívne funguje od septembra 2012. Prepojenie národných trhov s elektrinou je jedným z krokov, ktoré majú viesť k vytvoreniu jednotného európskeho trhu s elektrinou. Projekt sa rozvíja v súlade s cieľmi a pripravovanými predpismi Európskej únie s rešpektovaním názorov a požiadaviek dotknutých účastníkov trhu s elektrinou. Začiatok prevádzky cezhraničného krátkodobého trhu s elektrinou rozšíreného o Rumunsko, sa predpokladá koncom roku 2014.

ROZVOJ SPOLOČNOSTI

OKTE, a. s. je členom rôznych domácich a zahraničných pracovných skupín a projektov, kde sa usiluje presadzovať funkcie spojené s úlohami energetických búrz a organizátorov trhu v rámci Európskej únie, o zvyšovanie hospodárskej súťaže prostredníctvom cenovej transparentnosti a o riešenie otázok spojených s vytvorením jednotného európskeho trhu s elektrinou.

V uplynulom roku spoločnosť OKTE, a. s. implementovala do svojho portfólia ďalšie regulované funkcie - zber, správu a sprístupňovanie nameraných údajov a centrálnu fakturáciu poplatkov za systémové služby a prevádzku systému. Zber nameraných údajov do centrálneho dátového skladu informačného systému OKTE, a. s. sa začal realizovať v druhej polovici roku 2013 ako prípravná fáza pre získanie nameraných dát o spotrebe pre proces centrálnej fakturácie.

Funkcia zberu, správy a sprístupňovania údajov z meraní zabezpečuje centrálnu správu nameraných dát zozbieraných od všetkých prevádzkovateľov sústav a od výrobcov elektriny. Sumárne ide o približne 2,5 milióna meracích miest, namerané údaje poskytuje približne 2 500 účastníkov trhu s elektrinou. Vzhľadom na množstvo zainteresovaných subjektov a interakcií so všetkými účastníkmi trhu s elektrinou ide o veľmi významnú zmenu, porovnateľnú so zavedením systému zúčtovania odchýlok. Realizáciou tejto funkcie sa vytvára na Slovensku jeden centrálny bod, v ktorom sú evidované merané údaje z celej elektrizačnej sústavy. Implementáciou funkcie centrálnej fakturácie sa dosiahlo zjednodušenie a sprehľadnenie finančných tokov a skvalitnenie fakturačných služieb.

Centrálny dátový sklad informačného systému OKTE, a. s. je vybudovaný tak, aby v budúcnosti umožnil rozšírenie o zber ďalších meraných dát od relevantných účastníkov trhu, tvorbu bilancií a štatistík a poskytovanie týchto dát odberateľom a ďalším účastníkom trhu. Prirodzené rozšírenie tejto funkcie predstavujú ďalšie informácie, ktoré budú v blízkej budúcnosti uchovávané v centrálnom dátovom sklade, vznikajúce zavádzaním inteligentných meracích systémov.

Centrálna fakturácia sa vzťahuje na poplatky za systémové služby a za prevádzkovanie systému, ktorými je zaťažená koncová spotreba elektriny. OKTE, a. s. vykonáva vyhodnotenie údajov o odbere elektriny koncovými odberateľmi, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny výrobcov elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny odobratej zo sústavy, z ktorých vytvára podklady pre účastníkov trhu s elektrinou na fakturáciu za množstvo elektriny podliehajúce tarife za systémové služby a tarife za prevádzkovanie systému a fakturuje subjektom zúčtovania. Portfólio služieb, ktoré OKTE, a. s. od roku 2014 poskytuje pre elektroenergetický trh, jednoznačne vedie k posilneniu významu spoločnosti v zmysle napĺňania funkcie dobre fungujúceho organizátora trhu, s ambíciou a kapacitou rozširovať svoje aktivity v rámci trhu s energiami v Slovenskej republike.

celý článok, veľkosť: 1 440 kB

/Zdroj: Ročenka energetiky 2014/


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®