všetky novinkyNovinky



Pohľad sféry na rozvoj trhu s elektrinou

Slovenský trh s energiami prechádza postupnými zmenami, ktoré jednoznačne smerujú k zvýšeniu jeho transparentnosti, integrácii dodávok komodít (elektrina a plyn) a jeho prepojeniu na trhy ostatných európskych krajín. V tejto oblasti dlhodobo pôsobí aj spoločnosť sféra, a.s., ktorá sa podieľa na tvorbe legislatívy, pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou, prevádzkových poriadkov účastníkov trhu, je tiež aktívnym účastníkom mnohých rozvojových projektov a dodávateľom IT riešení v energetike. O pohľad spoločnosti sféra, a.s., na rozvoj trhu s elektrinou sa s nami podelil riaditeľ úseku vývoja Mgr. Libor Láznička, MBA. 

Ako hodnotíte súčasný stav liberalizácie trhu s elektrinou na Slovensku?
Oddelenie činností distribúcie od dodávky elektriny umožňuje všetkým odberateľom zvoliť si svojho dodávateľa elektriny. Ten ale musí spĺňať legislatívou stanovené predpisy. Distribučné služby, ktoré sú naďalej v rukách prirodzených monopolov, sú regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Počet dodávateľov elektriny na našom trhu neustále narastá, čo prispieva k zdravej podnikateľskej súťaži na úrovni zvyšovania kvality zákazníckych služieb a znižovania koncových cien elektriny. Noví dodávatelia elektriny stále častejšie vyhľadávajú konzultačné služby našej spoločnosti, ktoré im pomáhajú vstúpiť do energetiky. V súčasnosti sa stále častejšie stretávame s ponukou integrovanej dodávky elektriny s plynom, čomu prispelo aj postupné otváranie trhu plynom. V budúcnosti môžeme očakávať rozšírenie dodávky o ďalšie komodity a služby aj z iných odvetví.
Účastníci trhu sa tiež stále viac zaujímajú o sledovanie svojej skutočnej spotreby, aby s ňou následne mohli lepšie hospodáriť. Aktuálne riešime zaujímavú problematiku v oblasti železničnej energetiky, kde vyhodnocujeme spotrebu rušňov - pohyblivých odberných miest, ktoré prirodzene menia svoju polohu v čase a priestore.

Zdá sa, že slovenský trh s elektrinou je už pomerne vyspelý. Je potrebné ďalej ešte niečo zlepšovať?
Určite áno. Veľké rezervy sú v kvalite nameraných údajov odberu a dodávky elektriny, za ktoré zodpovedajú prevádzkovatelia distribučných sústav. Keďže tieto merania priamo vstupujú do zúčtovania odchýlok a fakturačných procesov, sú častým predmetom reklamácií a sporov. Ďalším problémom je nejednotná implementácia postupov a výmeny dát medzi účastníkmi trhu a prevádzkovateľmi distribučných sústav. V prípade, že dodávatelia elektriny majú svojich zákazníkov pripojených do rôznych distribučných sústav, musia vo svojich informačných systémoch implementovať rôznorodé prístupy, čo zbytočne zvyšuje ich náklady. Prekážkou je aj nepripravenosť mnohých prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav na zabezpečenie legislatívnych povinností v súvislosti so zmenou dodávateľa vo vnútri ich sústav. Legislatíva tiež mešká s transpozíciou 3. energetického balíčka, v rámci ktorej má dôjsť aj k skráteniu doby vykonania zmeny dodávateľa zo súčasných 40 na 21 dní. Niektoré problémy sa ale medzičasom už vyriešili. Ako príklad môžeme uviesť viacnáklady, ktoré vznikali pri zúčtovaní odchýlok a predstavovali jeho netransparentnú a nepredikovateľnú zložku. Od začiatku tohto roku bol zavedený nový model zúčtovania odchýlok, ktorý tieto viacnáklady úplne odbúrava. Pred jeho zavedením do praxe sme implementovali simulačný model a vypracovali dopadovú štúdiu, ktorej výsledky potvrdila súčasná prax.

Ako by bolo možné odstrániť Vami uvedené prekážky?
Rôznorodú implementáciu postupov a procesov u prevádzkovateľov sústav je možné riešiť buď dôsledným zjednotením príslušných postupov s legislatívnou podporou (prevádzkové poriadky, technické špecifikácie pre výmenu dát, uplatňovanie zvyškového diagramu a pod.), alebo ich centralizáciou, ktorá by účastníkom trhu zabezpečila jednotný komunikačný kanál. K zlepšeniu kvality nameraných údajov môže zase prispieť zavedenie sankcií, ale tiež zvýšenie dostupnosti dát v takej podobe, ktorá umožní ich lepšiu kontrolu. S týmto zámerom pripravuje spoločnosť OKTE k budúcemu roku vybudovanie centrálneho zberu a správy nameraných údajov pre všetky odberné miesta a ich sprístupnenie príslušným účastníkom trhu. V súčasnosti sú tieto dáta pre potreby zúčtovania odchýlok nahlasované prevádzkovateľmi sústav len v agregovanej podobe, z ktorej nie je možné v dostatočnej miere dohľadať príčinu reklamácie. Súčasťou nového riešenia bude aj centrálna fakturácia, ktorá zjednoduší a zefektívni niektoré komplikované finančné toky, ktoré vyplývajú zo súčasnej decentralizácie.

Aké očakávate ďalšie smerovanie slovenského trhu s elektrinou v európskom kontexte?
Ambicióznym zámerom európskej energetickej politiky je do roku 2014 postupne zintegrovať európske trhy s elektrinou. Táto aktivita si vyžaduje úzku spoluprácu jednotlivých prevádzkovateľov prenosových sústav, organizátorov trhov a regulačných úradov.
V roku 2009 týmto smerom vykročila aj Slovenská republika, keď spolu s českými partnermi úspešne spojili svoje denné trhy s elektrinou. Objednávky na nákup a predaj elektriny zadávajú účastníci trhu prostredníctvom svojich lokálnych organizátorov trhu (OKTE a OTE). Tieto objednávky z oboch obchodných zón sú následne anonymne párované s ohľadom na voľnú cezhraničnú prenosovú kapacitu. Takýmto spôsobom vzniká prirodzená požiadavka na import alebo export elektriny so susednou obchodnou zónou, ktorý sa uskutočňuje automaticky prostredníctvom implicitnej aukcie. Naša spoločnosť implementovala informačný systém pre riadenie denného trhu s elektrinou a prepojila ho s českou stranou. Tento projekt bol zároveň prvý svojho druhu v regióne CEE. Jeho prínosom je optimálne využívanie cezhraničných prenosových kapacít a zvýšenie likvidity trhu. Aktuálne je sféra zapojená do ďalšieho medzinárodného projektu, ktorého cieľom je rozšíriť súčasné riešenie o maďarský trh s elektrinou. Spustenie spoločného denného trhu troch krajín je naplánované na jeseň tohto roku a záujem o pokračovanie v integrácii už ohlásili aj Poľsko a Rumunsko. Rozhodnutie o implementácii pripravovaného riešenia na báze algoritmov, ktoré sa využívajú v regióne CWE, umožní v budúcnosti regióny CEE a CWE jednoduchšie prepojiť.

celý článok, veľkosť: 1988 kB

Zdroj: EUROREPORT plus, máj/jún 2012


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®