všetky novinkyNovinkyOdborná diskusia v energetike je stále viac a viac žiadaná

Spoločnosť sféra, a.s., je už dvadsaťdva rokov známa predovšetkým ako dodávateľ informačných systémov a s tým súvisiacich služieb v energetike, ako aj organizátor vzdelávacích podujatí v uvedenom sektore. Odborní konzultanti spoločnosti sa podieľajú na návrhu a realizácii zmien energetickej legislatívy. Je priamym účastníkom významných udalostí v energetike, čo je dôvodom na náš rozhovor s jej obchodným riaditeľom Ing. Róbertom FRANČEKOM.

Sféra, a.s., sa predovšetkým vníma ako dodávateľ riešení pre energetiku. Čo nové ste priniesli zákazníkom v poslednom období?

Dodávateľom elektriny a plynu je k dispozícii nová verzia informačného systému XMtrade®V1.6, ktorá prináša významné rozšírenia. Môžu využívať nový modul a automatizovanú podporu na výmenu údajov s tretími stranami, ako elektronickú faktúru a upomienky vrátane zaručeného elektronického podpisu alebo výmenu dát s účtovným systémom. Technologickou novinkou XMtrade®V1.6 sú webové portály. Konkrétne to sú: interný portál dodávateľa na prístup k manažérskym štatistikám a sledovanie kľúčových procesov a zákaznícky portál pre koncových odberateľov s prehľadom odberných miest, faktúr a úhrad.

Rozširujeme informačné systémy XMtrade®/ISZO (IS zúčtovania odchýlok), XMtrade®/ISOT (IS organizátora krátkodobého trhu s elektrinou), XMtrade®/ISOM (IS operátora meraní) a XMtrade®/ISCF (IS centrálnej fakturácie) o podporu procesov, ktoré vyplývajú zo zmien v aktualizovanom prevádzkovom poriadku spoločnosti OKTE, a.s. Ďalšie zlepšenia a inovácie, ktoré vychádzajú zo skúseností s doterajšou prevádzkou systémov, zohľadňujú aj námety účastníkov trhu. Prvá časť bola v uvedených systémoch implementovaná k 30. septembru 2014, druhá časť bude dostupná od 1. januára 2015.

Teší nás výsledok interaktívneho hlasovania na októbrovej konferencii ENERGOFÓRUM® - Elektrina o novom systéme zúčtovania odchýlok, ktorý väčšina účastníkov považuje za vhodnejší v porovnaní s rokom 2013.

Poskytujeme aj certifikačné služby, čo sme nedávno rozšírili o možnosť vydávať certifikáty na dohodnutom mieste ako mobilná registračná autorita. Našou výhodou je niekoľkoročná spolupráca so spoločnosťou OKTE, a.s., pri zabezpečovaní technickej podpory prevádzky ich informačných systémov. Pridanou hodnotou pre našich zákazníkov je pomoc pri inštalácii certifikátu a overení prístupu do informačných systémov OKTE, a.s.

Spoločnosť sféra, a.s., získala účasť v projekte "Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov". Čo vám to prinesie?

Jedným z cieľov projektu je vybudovať a prevádzkovať vedecko-výskumné centrum v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov. V nasledujúcich dvoch rokoch sa projekt sústredí aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: inteligentná sieť - smart grid, bezpečnosť - kryptografia a veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný aplikovaný výskum. Problematika, známa pod názvom Big Data, je v energetike obzvlášť významná a nepochybne jej patrí budúcnosť.

Spomenuli ste konferenciu ENERGOFÓRUM®. Prečo ju organizujete dvakrát ročne?

Úvodný ročník konferencie bol v roku 2006. Neskôr, v roku 2012, sme do programu okrem problematiky elektroenergetiky zaradili aj otázky týkajúce sa sektora plynu. Avšak táto téma je taká rozsiahla a na sektor majú dosah globálne vplyvy, že vyžaduje širší priestor ako len jeden prednáškový blok. Aj na základe požiadaviek účastníkov konferencií sme od roku 2013 začali organizovať na jar konferenciu ENERGOFÓRUM® - Plyn a na jeseň ENERGOFÓRUM® - Elektrina.

Zdá sa, že to bol úspešný krok. Ako by ste ho zhodnotili?

Obidve konferencie sa od svojho začiatku konajú pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Tešia sa vysokej účasti odborníkov zo súkromných i štátnych spoločností a organizácii. ENERGOFÓRUM® - Elektrina je jednou z najväčších energetických konferencií na Slovensku.

Posledná konferencia bola len nedávno. Čomu sa venovala?

Deviaty ročník konferencie sa uskutočnil 16. - 17. októbra 2014 vo Vyhniach. Hovorilo sa o pripravovaných legislatívnych zmenách a energetickej politike SR v elektroenergetike, či o úlohe Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v kontexte novej legislatívy EÚ pre rozvoj trhu s elektrinou, ale aj o ďalšej integrácii trhov. Hodnotilo sa aj podnikateľské prostredie a trh s elektrinou na Slovensku. Na tomto ročníku sa zúčastnilo viac ako 230 odborníkov v energetike, čo len potvrdzuje potrebu udržania priestoru na odbornú diskusiu.

Aké zmeny čakajú energetiku na Slovensku?

Ministerstvo hospodárstva SR v súčasnosti pripravuje novelu zákona o energetike, a taktiež zákon o energetickej efektívnosti, ktorým sa transponuje smernica 2012/27/EÚ. Pripravované návrhy zmien sa majú týkať legislatívnych obmedzení na získanie osvedčenia na výstavbu energetických zariadení. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy spoločnosť SEPS, a.s., navrhuje doplniť do zákona o energetike ustanovenia o stave núdze v elektroenergetike. Navrhované zmeny sa týkajú aj merania elektriny; poskytovania, správy a zberu nameraných údajov a centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou systému vo vzťahu k OKTE.

Rozširuje sa krátkodobý trh SK-CZ-HU o Rumunsko (tzv. 4M MC) medzinárodne odskúšanou metódou Market Coupling. Ide o prepojenie českého, slovenského, maďarského a rumunského krátkodobého trhu s elektrinou, ktorého spustenie je naplánované na 19. november 2014 s prvým obchodným dňom 20. november 2014. Nepochybne tento krok zhodnotí postavenie nadnárodnej trhovej oblasti a spoločnosť sféra, a.s., je neustále v centre diania.

celý článok, veľkosť: 91 kB

/Zdroj: Parlamentný kuriér, november 2014/


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®