všetky novinkyNovinkyNové výzvy pre informatikov v energetike

Krajiny Európskej únie vrátane Slovenska sa v súčasnosti intenzívne venujú najdôležitejším energetickým témam Európy, ktorými sú zvyšovanie energetickej bezpečnosti, energetickej efektívnosti a znižovaniu závislosti krajín EÚ od Ruskej federácie v dodávkach ropy a zemného plynu. Čo znamenajú tieto témy a z nich iniciované zmeny na energetických trhoch pre dodávateľov ICT v energetike, sme sa opýtali RNDr. Oskára Halzla, podpredsedu predstavenstva akciovej spoločnosti SFÉRA, ktorá už 25 rokov ponúka na našom trhu informačné systémy a služby pre energetiku.

Nové výzvy pre informatikov v energetike

Ako môžu dodávatelia informačných systémov na Slovensku pomôcť zvyšovaniu energetickej bezpečnosti a efektívnosti?

Nová európska, ale aj slovenská energetická legislatíva a konkurenčné prostredie, ktoré dnes predovšetkým v rámci EÚ nepozná hraníc, núti všetkých účastníkov na energetickom trhu (výrobcov, prevádzkovateľov sústav, dodávateľov i odberateľov) optimalizovať náklady na energie, minimalizovať straty vo výrobe, prenose, distribúcii, znižovať energetickú náročnosť podnikových procesov. Bez zapojenia informačných technológií a špecializovaných informačných systémov je dnes tieto úlohy zvládnuť už nepredstaviteľné. Úlohou nás, informatikov, je ponúknuť riešenia, ktoré do veľkej miery automatizujú sledovanie a vyhodnocovanie energetickej náročnosti, poskytnú informácie pre optimalizáciu nákupu, optimalizujú predikciu odberu energetických komodít, rozúčtovanie energií a pod. Nevyhnutnosťou je zároveň poskytovať kvalitné a komplexné služby tak, aby bolo možné tieto riešenia rýchle prispôsobovať dynamicky sa meniacemu legislatívnemu prostrediu.

Aké konkrétne výzvy v oblasti energetiky prináša rok 2015 pre ICT komunitu?

Príkladom je nový zákon o energetickej efektívnosti ako transpozícia smernice EÚ, ktorý bol prijatý v NR SR koncom roka 2014. Tento zákon kladie nové požiadavky na mnohé (hlavne energetické a veľké) spoločnosti - monitorovanie a vykazovanie odberov všetkých energetických komodít, prijímanie nových opatrení za účelom znižovania energetickej náročnosti, vykonávania energetických auditov. Cieľom je, aby Slovensko splnilo celoeurópsku požiadavku zníženia primárnej energetickej spotreby do roku 2020 o 20%. Špecializované softwarové nástroje, resp. informačné systémy môžu byť v týchto procesoch užitočné pre plnenia legislatívnych požiadaviek, ale predovšetkým pre reálne znižovanie energetickej náročnosti, a tým zvýšenie konkurencieschopnosti spoločností. Ďalšie príležitosti prináša pokračujúca liberalizácia trhu s energiami, otváranie a prepájanie európskych trhov, vznik a posilňovanie nových subjektov, ktoré bez silnej ICT podpory nemôžu konkurovať tradičným hráčom na energetickom trhu. Spoluprácu európskych trhov bude ďalej akcelerovať Energetická únia, o ktorej zriadení rozhodol v Bruseli, v marci tohto roku summit členských krajín Európskej únie, pričom významný podiel na jej vzniku má slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý je vo funkcii podpredsedu EK priamo zodpovedný za vznik a rozbeh európskej energetickej únie. Som presvedčený, že Energetická únia prinesie nové príležitosti nielen subjektom na energetickom trhu, ale aj spoločnostiam ICT, ktoré sa venujú energetike, čiže aj našej spoločnosti.

Ako je pripravená Vaša spoločnosť na nové výzvy v energetike?

Tak ako to platí pre všetky oblasti energetiky, ktorým sa naša spoločnosť venuje od začiatku 90. rokov, aj v oblasti energetickej efektívnosti i ďalších zmien na energetickom trhu sa nesnažíme byť len v pozícii IT dodávateľa. Našou stratégiou je posilňovanie interdisciplinarity, a preto naďalej budujeme tímy, ktoré aktívne sledujú energetickú legislatívu, poznajú požiadavky energetického trhu a zároveň sú schopné navrhnúť a implementovať špičkové IT riešenia. Typickým príkladom v súčasnosti je implementácia nariadenia REMIT (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou), ktorého vykonávacie nariadenie vydala Európska komisia tesne pred koncom roka 2014. Dnes už realizujeme projekt implementácie požiadaviek tohto nariadenia v prostredí organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE, a.s.)  a účastníci trhu s elektrinou a plynom, ktorí budú mať na základe tohto nariadenia povinnosť poskytovať informácia pre ACER, budú potom môcť pre tieto účely využiť aj služby OKTE, a.s.

Venuje sa Vaša spoločnosť aj požiadavkám zákona o energetickej efektívnosti?

Príprave na podporu energetickej efektívnosti sme sa venovali už v procese prípravy zákona v kontakte s tvorcami legislatívy a organizáciami, ktoré majú dôležité úlohy pri uplatňovaní nového zákona. Okrem návrhu a implementácie softvérových nástrojov, na nasadzovaní ktorých už v súčasnosti spolupracujeme s našimi zákazníkmi, ponúkame konzultačnú činnosť pre podporu plnenia požiadaviek zákona. Energetická efektívnosť bude témou aj niektorých energetických seminárov, ktoré organizujeme pre verejnosť a bude jednou z tém oboch konferencií ENERGOFÓRUM®, ktorých organizátorom je naša spoločnosť (www.energoforum.sk).

Čo ďalšie môže očakávať energetická obec od tohtoročných konferencií ENERGOFÓRUM?

Ako každý rok, našou snahou je maximálna aktuálnosť týchto konferencií, t. j. v prezentáciách renomovaných odborníkov a v panelových diskusiách reaguje ENERGOFÓRUM® vždy na najčerstvejšie a najdôležitejšie udalosti na energetickom trhu. Okrem spomenutej energetickej efektívnosti bude významnou témou oboch konferencií Energetická únia a samozrejme analýza nových legislatívnych zmien a ich uplatňovania, s čím nie vždy sú rovnako spokojní všetci účastníci trhu. Októbrová konferencia ENERGOFÓRUM® - elektrina bude navyše aj jej malým jubileom - 10. výročím. Odborná konferencia ENERGOFÓRUM® začala písať svoju históriu v roku 2006. Odvtedy sa každý rok v októbri, vždy pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, stretávajú predstavitelia štátneho, súkromného a akademického sektora, aby prebrali aktuálne témy v energetike u nás a v zahraničí. Deväť predchádzajúcich ročníkov konferencie ENERGOFÓRUM®, od roku 2013 samostatne pre komodity elektrina a zemný plyn, predstavuje spolu 1874 účastníkov z viac ako 200 spoločností a inštitúcií.

To už znie ako pozvánka na tieto obľúbené podujatia.

Áno, všetkých záujemcov o aktuálne informácie na energetickom trhu, o stretnutia s odborníkmi významných štátnych inštitúcií, energetických spoločností, o možnosť formálnych i neformálnych otvorených diskusií srdečne pozývam na obe podujatia - ENERGOFÓRUM® - plyn 22.-23. júna 2015, hotel Senec, Slnečné jazerá a ENERGOFÓRUM® - elektrina, 15.-16. októbra 2015, hotel Sitno, Vyhne.  Počet záujemcov o tieto konferencie z roka na rok rastie, vo veľkej väčšine prípadov platí, že prvá účasť na konferencii  ENERGOFÓRUM® generuje nového pravidelného návštevníka.

celý článok, veľkosť: 2 273kB

Zdroj: Parlamentný kuriér, apríl 2015


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK