všetky novinkyNovinkyLepšie dáta pre energetikov

Nový systém zberu údajov o spotrebe elektriny má vniesť viac svetla do zúčtovania odchýlok v sústave
31.05.2013 / Marek Legéň
Trh s elektrinou už onedlho čakajú novinky, na ktoré sa tešia najmä dodávatelia. Do praxe sa chystajú zlepšenia procesov odohrávajúcich sa za horizontom vnímania koncových odberateľov. Prinesie ich so sebou nový systém centrálneho zberu nameraných údajov o spotrebe elektriny, ktorý má zabezpečovať Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).
 Dodávatelia si od nových postupov sľubujú vyššiu transparentnosť a efektívnosť využívania dát, ktoré slúžia ako podklad pre takzvané zúčtovanie odchýlok - spoplatnených rozdielov medzi tým, koľko elektriny sa "naženie" do sústavy a aký objem sa v tom istom čase reálne spotrebuje. Za zúčtovanie odchýlok zodpovedá OKTE, dcéra štátom kontrolovaného prevádzkovateľa vysokonapäťových vedení Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS).
Zahmlené dáta
Reformu čaká spôsob, akým sa údaje o spotrebe elektriny dostávajú do formátu pre zúčtovanie odchýlky. Dáta z elektromerov odčítavajú prevádzkovatelia sústav (najčastejšie trojica regionálnych distribučiek). Potom ich poskytujú dodávateľom, aby tí mohli svojim zákazníkom vyfakturovať dodávku a distribúciu elektriny.
No nielen im. Údaje o spotrebe distribučky nahlasujú tiež OKTE, kde slúžia na zúčtovanie odchýlky. No v tomto prípade už nejde o dáta za každé odberné miesto zvlášť, ale sumárny údaj za všetky odberné miesta, ktoré patria pod konkrétneho dodávateľa. Tu je kameň úrazu, lebo dodávateľ do agregácie distribučky "nevidí" a nevie si tak skontrolovať prípadné nezrovnalosti. Podobne je na tom aj OKTE.
Situáciu komplikuje a zneprehľadňuje aj to, že dodávatelia nemávajú zákazníkov len v jednom regióne Slovenska. Údaje o spotrebe elektriny tak získavajú od viacerých prevádzkovateľov sústav a sumarizujú ich vo vlastnej réžii. Pracujú pritom s rôznorodými informačnými systémami a dátami v odlišných formátoch, čo zvyšuje náklady na takúto komunikáciu.
Sumárne namerané hodnoty o spotrebe zákazníkov si dodávatelia môžu zaobstarať aj centrálne cez OKTE. Tie však často nesedia s podrobnými údajmi od prevádzkovateľov sústav a chyba sa potom veľmi ťažko odhaľuje. "Práca s meranými dátami v jednotlivých distribučných spoločnostiach bola v posledných rokoch veľmi kritizovaná. Celý proces bol deformovaný aj legislatívou a historickými zvyklosťami," potvrdzuje Martin Ondko, konateľ alternatívneho dodávateľa energií Magna EA.
Súčasný spôsob hromadenia podkladov na zúčtovanie odchýlok sťažuje vybavovanie dodávateľských reklamácií. Keďže údaje sa nahlasujú OKTE v agregovanej podobe, nedá sa z nich zistiť presná príčina nezrovnalosti. Zvyčajne sa príde na to, že odberné miesto bolo zaradené k nesprávnemu dodávateľovi alebo došlo k výpadkom v meraniach či chybne použitým vzorcom.
Vyššia transparentnosť a efektívnosť
Kľúčová zmena v systéme má nastať od 1. júla. Prevádzkovatelia sústav začnú zasielať OKTE namerané dáta už za jednotlivé odberné miesta, údaje o stratách a vlastnej spotrebe v sústave. Za merané dáta a priradenie odberného miesta do bilančnej skupiny ponesie naďalej zodpovednosť prevádzkovateľ sústavy, za výpočty už OKTE.
Výhodou nového systému je, že všetky podrobné údaje o spotrebe sa budú zhromažďovať na jednom centrálnom mieste, kde sa vyrátajú aj sumáre pre zúčtovanie odchýlky. To dodávateľom elektriny priamo uľahčí identifikáciu problémov pri reklamáciách. "Dátový sklad môže príjemne prekvapiť," myslí si M. Ondko.
Prevádzkovatelia sústav budú po novom OKTE nahlasovať tiež informácie o zmene dodávateľa a bilančnej skupiny či o prerušení distribúcie. Okrem poskytovania údajov o odberných miestach sa zmena týka rovnako aj odovzdávacích miest, čiže výrobcov elektriny. Aj v ich prípade môže vzniknúť odchýlka, napríklad ak nastanú technické problémy v produkcii elektriny.
Naplno od roka 2014
Do konca roka plánuje OKTE postupne vyhodnocovať novým spôsobom získavané údaje o elektrine. Na plnohodnotnú prevádzku má systém centrálneho zberu dát nabehnúť od januára 2014. OKTE ho spustí už nad vlastnými agregovanými údajmi.
Pripravované nové postupy v elektroenergetike si vyžiadali úpravy informačných systémov, ktoré má na starosti dlhodobý dodávateľ IT riešení v energetike, spoločnosť sféra. Za úlohu dostala rozšíriť informačný systém na zúčtovanie odchýlok a na organizovanie krátkodobého trhu o funkcie operátora merania (s centrálnym dátovým skladom) a centrálnej fakturácie. Výsledkom projektu bude systém integrovaný zo štvorice funkčných modulov s označením XMtrade/ISO. OLepšie dáta pre enekrem samotného systému dodávateľ spracoval aj koncepciu, procesný návrh a legislatívny rámec nových modulov a nesie zodpovednosť aj za servisné služby na podporu celého integrovaného riešenia.
Nový systém poslúži tiež na účely centrálnej fakturácie poplatkov za prevádzkovanie systému, systémové služby a odvody do Národného jadrového fondu. Tieto položky obsahuje koncová cena elektriny a vyzbierané peniaze od spotrebiteľov dnes putujú na "miesto určenia" od dodávateľov cez distribučky. Financie vybrané cez tarifu za prevádzkovanie systému napríklad plynú na dotácie povinného výkupu zelenej energie či podporu baníctva. Výhľadovo sa uvažuje, že funkciu "rozdeľovača" by mohol prevziať OKTE. Poplatky by tak už netiekli cez distribučky.
Čo je odchýlka
Nevyhnutná regulácia
Odchýlka v elektrizačnej sústave je rozdiel medzi objemom vyrobenej a spotrebovanej elektriny, ktorá sa vyrába na základe objednávok dodávateľov. Tí sa pri nákupe riadia predikciami spotreby zákazníkov. Skutočnosť sa spravidla od týchto predpokladov líši. Dôvodom môže byť zmena počasia či neočakávaný výkyv v spotrebe. Keďže elektrina sa neskladuje a sústava musí zotrvávať v rovnováhe, odchýlka si vyžaduje jej neustálu reguláciu. Každý odberateľ (alebo výrobca) môže za svoje odberné alebo odovzdávacie miesta priamo prebrať zodpovednosť za odchýlku či ju preniesť na iný subjekt, zvyčajne na dodávateľa elektriny. Účastníci trhu, ktorí zodpovednosť preberú, sa nazývajú "subjekty zúčtovania".
Odchýlka zvyšuje riziko nestability v sústave a vyvoláva priame náklady na obstaranie regulačnej elektriny. Preto na trhu funguje mechanizmus zúčtovania odchýlok, ktorý zabezpečuje Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE). Každý subjekt zúčtovania, ktorý prispel k odchýlke v sústave, uhrádza platbu odvodenú od výšky ním spôsobenej odchýlky. Systém motivuje k presnejšej predikcii správania odberateľov a výrobcov, aby sa tak prirodzene znižovalo riziko nestability sústavy. Subjekt zúčtovania môže zo svojej odchýlky aj profitovať, ak je orientovaná v opačnom smere ako odchýlka v sústave. Ide o prípady, keď je v sústave nedostatok elektriny, pričom odber subjektu zúčtovania bol nižší, ako plánoval, alebo naopak. V istom zmysle tu ide o reguláciu sústavy, preto sú v takýchto prípadoch zo systému vyplácané financie. Sumy sa zmenou spôsobu zúčtovania znižujú tak, aby sa predišlo špekuláciám.
Peniaze získané zo zúčtovania odchýlok OKTE distribuuje poskytovateľom podporných služieb a uhrádza tak náklady za dodávku regulačnej elektriny. Na ilustráciu, ročne sa od subjektov zúčtovania vyzbiera rádovo sto miliónov eur, z ktorých sa asi dve pätiny prerozdelia medzi subjekty, ktorých odchýlka pomáha eliminovať odchýlku v systéme. Zvyšok sa použije na úhradu nákladov na obstaranie regulačnej elektriny.

Článok vyšiel v TRENDE 21/2013 ako súčasť špeciálu TREND +Výzvy v energetike.

Partner projektu: spoločnosť sfera, a.s.

Celý článok: Lepšie dáta pre energetikov1              410 kB

                  Lepšie dáta pre energetikov 2            423 kB

/Zdroj: Trend 21/2013, Trend + výzvy v energetike/


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK