všetky novinkyNovinkyKompromisy medzi inováciami a tradíciami v energetike

Ak potápač stúpa na hladinu príliš rýchlo a nedodrží bezpečnostné prestávky, hrozí mu tzv. dekompresná choroba. Energetike, ktorú na hladinu tlačia rôzne technické a technologické inovácie, zaručuje bezpečnostné prestávky v určitej hĺbke legislatíva a regulácia. Lenže aj príliš dlhý pobyt pod hladinou môže mať rovnako deštrukčné následky ako rýchle vynorenie.

Technické a technologické výdobytky priťahujú ako magnet najmä zvedavé mladšie generácie. Ľahko im porozumejú a hľadajú prirodzene ich uplatnenie v biznise alebo v bežnom živote. Nový vietor zavial aj do programu a diskusií minulého ročníka konferencie ENERGOFÓRUM®. Konvenčná energetika už nie je ústrednou témou. Delí sa o pozornosť s potrebami aktívneho koncového odberateľa, ktorý má na dosah cenovo dostupné zariadenia a technológie. Chce ich využiť vo svoj prospech a možno v prospech životného prostredia. Rok 2018 sa nesie v znamení obnoviteľných zdrojov energie.

OZE sa vynárajú zo stop stavu

Stop stav na pripájanie nových zdrojov trvá od decembra 2013. Jeho uvoľnenie by mala zabezpečiť dlho očakávaná novela zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Ministerstvo chce vyriešiť doterajší vzniknutý deficit systému podpory, ktorý sa na konci roka 2018 očakáva vo výške približne 211 miliónov eur. Chce prijať také opatrenia, ktoré vzniku ďalšieho deficitu v budúcnosti budú predchádzať. Aktuálne je novela vo fáze vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania. Predložených bolo 613 pripomienok, z toho 475 zásadných. Finálny tvar novely bude závisieť aj od výsledkov rozporových konaní medzi Ministerstvom hospodárstva a predkladateľmi pripomienok.

Zaujímavým prvkom novely je lokálny zdroj. Ide o zariadenie na výrobu elektriny z OZE, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia. Ide o úpravu, vďaka ktorej si budú môcť napríklad firmy samy vyrábať elektrinu z fotovoltických panelov alebo veterných turbín a nebudú musieť platiť niektoré poplatky. Celkový inštalovaný výkon lokálneho zdroja v návrhu je obmedzený hodnotou 500 kW. Najviac však vo výške maximálnej rezervovanej kapacity takéhoto odberného miesta.

Mikrogridy ako ďalšia zastávka?

Legislatíva zatiaľ nepozná možnosť vzniku a fungovania spolupracujúcej lokálnej energetickej komunity výrobcov a odberateľov, tzv. mikrogrid. Zúčastneným subjektom by umožnila aj vzájomné obchodovanie s prebytkami elektriny, vyrobenými lokálnymi zdrojmi. Brooklyn Microgrid využíva na tento účel aukčný systém postavený na technológii blockchain. Odberateľ si zvolí cenu, za ktorú chce nakúpiť a výrobca zase cenu, za ktorú je ochotný elektrinu predať. „Ak dôjde k zhode, transakcia sa zapíše do účtovnej knihy transakcií v rámci blockchain a obchod sa uskutoční cez niektorého prostredníka, štandardnú energetickú spoločnosť s licenciou na nákup a predaj elektriny“, uvádza Libor Láznička v článku Digitálne trendy v energetike (ATP Journal 01/2018).

Elektrina sa skladovať nedá. V legislatíve

Svetovými lídrami v skladovaní elektriny sú USA, Čína a India. V rámci Európy je to Nemecko a Veľká Británia. Ide o činnosť, ktorá prináša benefity pre sústavy, výrobcov ako aj odberateľov. Tí získavajú možnosť časového posunu nákupu elektriny za nižšie ceny. Skladovanie môže pomôcť aj v dodržiavaní zmluvne stanoveného diagramu čerpaním uskladnenej elektriny. Veľké podniky ocenia elimináciu kolísania napätia v sústave, prípadne vyhnutie sa blackoutu. V slovenskej legislatíve však zatiaľ chýba definícia skladovania a jeho rôznych kategórií. Majitelia zariadení na skladovanie by pravdepodobne za súčasných podmienok platili dvojitú tarifu za spotrebu, aj za výrobu elektriny. V susednom Maďarsku sa toto znevýhodnenie podarilo čiastočne odstrániť. Rozbehli tiež projekt, zameraný na využívanie batérií na podporné služby pre prenosovú sústavu. Aj v Českej republike chce prevádzkovateľ prenosovej sústavy otvoriť dvere pre batériové systémy akumulácie elektriny pri poskytovaní podporných služieb. Zaradil ich do nového návrhu pravidiel, ktorého verejná konzultácia bola ukončená 24. mája 2018.  Súčasné znenie umožňuje poskytovanie služieb len parným, jadrovým, paroplynovým, plynovým, spaľovacím, vodným a prečerpávacím vodným elektrárňam.

Inovácie verzus tradície

Rovnakému tlaku, akému je vystavený sektor energetiky, čelí aj konferencia ENERGOFÓRUM®. Pre 300 návštevníkov pripravujeme vyvážený program, prednášky a diskusie. 18. a 19. októbra 2018 v Hoteli Partizán na Táloch budú inovácie striedať tradície, miestami sa budú vzájomne dopĺňať, ale aj konfrontovať. Vzhľadom na pohyby v legislatíve bude tohtoročná konferencia určite nabitá silnou energiou.

Celý článok: 107kb

Zdroj: ATP Journal, jún 2018


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®