všetky novinkyNovinkyInteligentné systémy a technológie v energetike prispievajú k ekologizácii

Budúcnosť je v inteligentných meracích systémoch.

Obnoviteľné zdroje (OZE) sú v ostatnom čase v našej a v elektrizačných sústavách okolitých krajín využívané čoraz vo väčšej miere. Kladú však veľmi vysoké nároky na reguláciu sústav a v neposlednom rade i na zabezpečenie cezhraničného obchodovania s elektrinou. Osobitné postavenie v zabezpečení tak chodu elektrizačnej sústavy, ako cezhraničného obchodu, zohrávajú inteligentné systémy a technológie. V oblasti zavádzania inteligentných systémov a technológií v energetike už vyše 20 rokov pôsobí spoločnosť sféra, a.s. Na otázky, aké sú jej súčasné aktivity v tejto oblasti, nám odpovedá generálny riaditeľ spoločnosti sféra, a.s., RNDr. Eduard Haluška, CSc. a riaditeľ úseku vývoja Mgr. Libor Láznička, MBA:

RNDr. Eduard Haluška, CSc. - Medzi preferované témy energetickej politiky EÚ, ktorá je koncipovaná v súlade s environmentálnou politikou, sa radí zavádzanie inteligentných meracích systémov (IMS, Smart Metering) a inteligentných sietí (smart grids). Okrem sofistikovaných úžitkových vlastností umožňujú diaľkovo merať priebeh spotreby energií a následne ich spracovávať. Jedným z prvoradých cieľov je energetická efektívnosť, ktorú je možné dosiahnuť spresnením údajov o priebežnej spotrebe. To významne prispeje k eliminácii odchýlky v elektrizačnej sústave, zníženiu strát, identifikácii neoprávnených odberov a predovšetkým k motivácii koncových odberateľov optimalizovať svoju spotrebu, čo znamená aj ich ekologickejšie správanie. V oblasti IT nie sme jediní, ale sme významným hráčom v sektore elektroenergetiky.
Mgr. Libor Láznička, MBA - V súčasnosti pre spoločnosť OKTE, a.s., budujeme centrálny dátový sklad XMtrade®/ISOM, ktorý zabezpečí zber a správu nameraných údajov pre všetky odberné a odovzdávacie miesta na Slovensku. Údaje budú zbierané od všetkých prevádzkovateľov regionálnych a miestnych distribučných sústav, prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľov priamych vedení a výrobcov. XMtrade®/ISOM na základe týchto údajov spracuje bilancie, ktoré vstúpia do procesov zúčtovania odchýlok a centrálnej fakturácie. Namerané aj bilančné údaje budú zároveň sprístupnené jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou. Pripravovaný systém XMtrade®/ISOM, vrátane procesov zberu a správy dát, už v súčasnosti počíta s jeho ďalším prirodzeným rozšírením v súvislosti so zavádzaním inteligentných meracích systémov.

V európskom kontexte je ponímanie energetického rozvoja úzko späté s integráciou trhov...
RNDr. Eduard Haluška, CSc. - Musím pripomenúť, že medzi kľúčové ciele Európskej únie patrí vytvorenie harmonizovaného a liberalizovaného podnikateľského prostredia v rámci celého európskeho trhu, ktorý zahŕňa 27 členských krajín s viac ako 500 miliónmi spotrebiteľov. Neoddeliteľnou súčasťou tohto prostredia sú aj energetické trhy, pre ktoré bol vytýčený veľmi ambiciózny cieľ ich prepojenia do roku 2014. Takto sa má v konečnom dôsledku vytvoriť spoločný interný energetický trh (IEM - Internal Energy Market), čo si vyžaduje úzku spoluprácu jednotlivých prevádzkovateľov prenosových sústav, organizátorov trhov a regulačných úradov. Podmienkou je aj dobudovanie dostatočnej infraštruktúry, ktorá bude schopná poskytnúť adekvátne prenosové kapacity nielen na hraniciach prenosových sústav, ale aj v rámci nich. Prvým výsledkom v oblasti integrácie trhov s elektrinou v našom regióne bolo v roku 2009 prepojenie českej a slovenskej obchodnej zóny prostredníctvom metódy Market Coupling, ktoré prinieslo významné zvýšenie likvidity denného trhu a zoptimalizovalo prideľovanie cezhraničných kapacít. Objednávky na nákup a predaj elektriny zadávali účastníci trhu prostredníctvom svojich lokálnych organizátorov trhu (OKTE a OTE). Spolupracujúce informačné systémy spoločností OKTE, a.s. , a OTE, a.s. , zabezpečili sumarizované párovanie objednávok spolu s prideľovaním cezhraničných kapacít a generovaním optimálnej ceny. Prvé objednávky z prepojených obchodných oblastí boli spoločne párované pre obchodný deň 1. septembra 2009. Informačný systém pre OKTE, a.s. , dodávala spoločnosť sféra, a.s., pričom sa dodnes úspešne prevádzkuje a ďalej rozširuje.
Mgr. Libor Láznička, MBA - Nasledoval projekt pripojenia maďarskej obchodnej oblasti k už prepojenému dennému trhu medzi Českou republikou a Slovenskom. Začal sa 30. mája 2011 podpísaním zmluvy o spolupráci (Memorandum of Understanding) zúčastnenými stranami - organizátormi trhov (OTE, OKTE a HUPX) a prevádzkovateľmi prenosových sústav (ČEPS, SEPS a MAVIR) s podporou príslušných ministerstiev a národných regulačných úradov (ERÚ, ÚRSO a MEH). Do projektu neskôr vstúpili aj dodávatelia príslušných informačných systémov, vrátane spoločnosti sféra, a.s., ako dodávateľa systému XMtrade®/ISOT pre OKTE, ktorí aktívne spolupracovali v rámci jednotlivých pracovných skupín. Prepojenie českého, slovenského a maďarského denného trhu s elektrinou sa stalo realitou dňa 11. septembra 2012, keď všetci registrovaní účastníci trhu mohli začať spoločne predávať a nakupovať elektrinu s využitím implicitnej aukcie na nasledujúci obchodný deň.

V čom spočíva prínos spomínanej metódy Market Coupling a aký bude ďalší vývoj?
Mgr. Libor Láznička, MBA - Mechanizmus Market Coupling umožňuje obchodovanie s elektrinou v prepojených obchodných oblastiach až do výšky dostupnej cezhraničnej kapacity. Predchádzajúci spôsob cezhraničného prenosu elektriny sa uskutočňoval v dvoch krokoch, kedy si účastníci trhu museli najprv alokovať cezhraničnú prenosovú kapacitu prostredníctvom explicitnej aukcie a až následne obchodovali s elektrinou na denných trhoch. Súčasný spôsob implicitnej aukcie poskytuje efektívnejšie prideľovanie voľných cezhraničných prenosových kapacít. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, rozšírením českého a slovenského trhu s elektrinou o maďarskú obchodnú zónu sa napĺňajú európske integračné zámery, ktoré účastníkom trhu uľahčujú podnikanie v regióne. Záujem o pokračovanie v integrácii už ohlásili aj Poľsko a Rumunsko. Nasledovať bude spolupráca na projekte zavedenia implicitnej aukcie na základe flow-based metódy prepojeného CEE a NWE regiónu. To je ďalší výrazný krok pre vytvorenie jednotného európskeho trhu s elektrinou.
RNDr. Eduard Haluška, CSc. - Záverom pripomínam, že pri cezhraničných prenosoch a obchodoch je elektrina limitovaná fyzikálnymi a technickými možnosťami prenosových sietí. Tým, že energia vyrobená zo zdrojov OZE nie je dostatočne predikovateľná, môže vyvolať neočakávané zmeny v sieťach, čo zvyšuje náklady na ich prevádzku a zabezpečenie s cieľom predchádzať prerušeniu dodávky alebo výpadkom. Niektoré krajiny sa bránia prílišnému zavádzaniu OZE, pretože sa zvyšuje miera neistoty. Opačným príkladom je Nemecko, ktoré po zatvorení jadrových elektrární pristupuje vo veľkej miere k využívaniu OZE. Podľa Európskej energetickej cestovnej mapy 2050 je zámerom do necelých 40 rokov znížiť využívanie uhlíkových zdrojov na výrobu energie o 80-90%. Aj z tohto dôvodu venujeme osobitnú pozornosť otázke využívania OZE na našich konferenciách určených odborníkom z oblasti energetiky. Na minuloročnej konferencii ENERGOFÓRUM® sme sa venovali hlavne vplyvu zavádzania OZE na bezpečnosť a stabilitu sietí a otázkam, ktoré je potrebné riešiť, aby sa rozvoj OZE mohol urýchliť, čo zahŕňa rozvoj sietí vrátane inteligentných meracích systémov, budovanie nových cezhraničných vedení a medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti. am

celý článok, veľkosť 210kB

Zdroj: EUROREPORTplus, február 2013


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK