všetky novinkyNovinkyIntegračné kroky Slovenska v oblasti liberalizovaného trhu s elektrinou

Od 1. júla tohto roka je už aj v Slovenskej republike zavedený organizovaný krátkodobý trh s elektrinou. Ministerstvo hospodárstva SR poverilo úlohou organizátora Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s. Pre zabezpečenie podpory procesov organizovaného krátkodobého trhu vybudovala spoločnosť sféra, a.s., nový informačný systém XMtrade®/ISOT. Euroreport plus hovoril s riaditeľom úseku vývoja tejto spoločnosti Liborom Lázničkom.

Na základe čoho sa rozhodlo o vstupe Slovenska na európsky liberalizovaný trh s elektrickou energiou?
Zavedenie organizovaného denného trhu na Slovensku bolo iniciované na základe protokolu z rokovania o prepojení národných trhov s elektrinou, ktorý ešte v máji 2008 podpísali minister priemyslu a obchodu Českej republiky Martin Říman a minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek. Realizáciou tohto zámeru boli poverené spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (SEPS) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou u nás, Operátor trhu s elektrinou ČR (OTE) a spoločnosť Česká elektrizačná přenosová soustava, a. s., (ČEPS) ako prevádzkovateľ českej prenosovej sústavy. Tieto spoločnosti založili medzinárodný projektový výbor za účasti národných regulačných orgánov a ďalších konzultantov, vrátane zástupcov spoločnosti Sféra, a.s., ktorý mal úlohu odštartovať a riadiť procesy vedúce k prepojeniu denných trhov na Slovensku a v Čechách. Neporovnateľne ťažšiu úlohu v tomto projekte mala slovenská strana, ktorá dovtedy nedisponovala žiadnym trhovým miestom, a už od 1. júla 2009 mala spoločnosť SEPS uviesť do produkčnej prevádzky domáci organizovaný denný trh s následným prepojením s českou stranou od 1. septembra 2009 s využitím metódy market coupling.

Aký bol prvý krok?
Nevyhnutnou podmienkou pre SEPS bolo čím skôr naštartovať prípravu legislatívneho prostredia minimálne na úrovni prevádzkového poriadku SEPS, vypracovať nové zmluvy s účastníkmi trhu, ale aj s partnermi OTE a ČEPS, interne vytvoriť podmienky na organizačnej úrovni a v neposlednom rade vybudovať nový informačný systém organizátora krátkodobého trhu. S týmto cieľom spoločnosť SEPS vybrala dodávateľa tohto informačného systému. Stala sa ním spoločnosť Sféra, a. s., ktorá bola postavená pred zložitú úlohu realizácie diela v rekordne krátkom čase. Už koncom roka 2008 dodala spoločnosti SEPS informačný systém zúčtovania odchýlok XMtrade®/ISZO, a tak bolo možné následne vybudovať nový systém XMtrade®/ISOT na základoch existujúceho systému. XMtrade®/ISOT bol vybudovaný v dvoch hlavných etapách. Prvou z nich bolo vybudovanie systémovej podpory pre domáci organizovaný denný trh, ktorý podľa plánu začal fungovať 1. júla 2009. Samostatný organizovaný denný trh v SR bol ukončený k termínu zavŕšenia druhej etapy, teda prepojením denných trhov v SR a ČR od 1. septembra 2009.

Na akom princípe systém funguje?
V režime spojeného trhu SR a ČR je zavedená rola primárneho a sekundárneho koordinátora trhu. Tieto roly sa pravidelne striedajú medzi SEPS a OTE v trojmesačných intervaloch. Informačné systémy na oboch stranách majú implementovaný algoritmus párovania objednávok, ktorý poskytuje identické výsledky. Sekundárny koordinátor vykonáva párovanie objednávok paralelne s primárnym, pričom platné sú vždy len výsledky primárneho koordinátora trhu, a výsledky sekundárneho koordinátora slúžia len na kontrolu jednotnosti výpočtov. Výslednú cenu a pridelené množstvo, ktoré stanoví primárny koordinátor, nie je možné reklamovať. Algoritmus párovania generuje krivky ponuky a dopytu a vyhľadáva ich priesečník s využitím optimalizačných metód, pričom berie do úvahy limitné podmienky vo forme cezhraničných kapacít a časovej nedeliteľnosti objednávok. Výstupom tohto procesu je stanovenie oblastnej, resp. systémovej ceny, pridelené množstvo pre jednotlivých účastníkov trhu a stanovenie exportov a importov, a to pre každú obchodnú hodinu.

Čo to prakticky znamená?
Prepojením oboch trhov zároveň zaniká denná alokácia kapacít na profile ČEPS/SEPS formou koordinovanej aukcie a nahrádza ju implicitná aukcia. Prevádzkovatelia prenosových sústav nahlasujú organizátorom trhu hodnotu market coupling capacity (MCC), ktorá vstupuje do algoritmu párovania objednávok. Primárny koordinátor na základe výsledkov denného trhu informuje prevádzkovateľov prenosových sústav o výsledkoch implicitnej aukcie a nahlasuje realizačné diagramy medzi subjektmi SEPS a OTE. Portál systému XMtrade®/ISOT je dostupný na internetovej adrese www.isot.sk a prostredníctvom svojich modulov poskytuje pre registrovaných účastníkov trhu najmä možnosť zadávania a správy objednávok na nákup a predaj (prostredníctvom webovej služby, webového formuláru, webového uploadu a zaslaním e-mailu), informácie o výsledkoch vyhodnotenia a zúčtovania denného trhu, prehľad o aktuálnom stave finančnej zábezpeky a depozitného účtu. Integrácia systému XMtrade®/ISOT so systémom XMtrade®/ISZO zabezpečuje automatickú registráciu úspešne zobchodovaných objednávok vo forme čiastkových denných diagramov do procesov zúčtovania odchýlok. Účastník trhu tak už nezadáva tieto hodnoty v rámci dennej registrácie denných diagramov. To je tiež dôvod, prečo sa pri registrácii objednávky kontroluje aj aktuálny stav finančného zabezpečenia u zúčtovateľa odchýlok.

Prepojenie denných trhov s elektrinou medzi SR a ČR funguje od 31. augusta 2009?
Áno, vtedy všetci registrovaní účastníci trhu mohli začať spoločne predávať a nakupovať elektrinu s využitím implicitnej aukcie na nasledujúci obchodný deň. Požiadavky z českej a slovenskej obchodnej zóny sú tak zosúhlasované spoločne, čo prispieva k vyššej likvidite oboch národných denných trhov. Metóda implicitnej aukcie zároveň zabezpečuje automatickú alokáciu cezhraničných prenosových kapacít.

Aké sú prvé skúsenosti?
Prvý deň sa do spoločného krátkodobého obchodovania s elektrinou zapojilo 50 českých a slovenských účastníkov, ktorí zaslali celkom 77 platných objednávok na nákup a predaj. Celkovo sa zobchodovalo 14 927,9 MWh elektriny. Za prvé dva mesiace fungovania spoločného denného trhu sa na slovenskej strane predalo 277 294 MWh a nakúpilo 424 262 MWh, pričom bolo uspokojených 99 percent ponúk na predaj a 98 percent ponúk na nákup. Za toto obdobie spoločného obchodovania bol priemerný cenový index BASE LOAD na úrovni 42,78 EUR/MWh, OFFPEAK LOAD na úrovni 33,46 EUR/MWh a PEAK LOAD na úrovni 52,11 EUR/MWh.

celý článok, veľkosť: 141 kB

Zdroj: EUROREPORT plus, november 2009


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®