všetky novinkyNovinkyFirmy často doplácajú na zbytočné chyby

Najčastejšou a zbytočnou chybou firiem v energetickom sektore je opomenutie povinností daných legislatívou. Pokuta 500 eur je v takýchto prípadoch viac než istá, varuje Lucia Liptáková zo spoločnosti sféra.

Aké informácie sa môžu firmy dozvedieť cez portál o legislatívnych povinnostiach firmy?

V databáze portálu je spracovaných 34 právnych predpisov, ktoré podnikanie v energetike riadia, regulujú alebo doň nejakým spôsobom zasahujú. Zamerali sme sa na elektroenergetiku, plynárenstvo a tepelnú energetiku. Firmy niekedy netušia, keď sa pustia do podnikania v energetike, čo všetko ich čaká. Iné nestíhajú sledovať a vyhodnocovať dosahy zmeny legislatívy na ich činnosť. Portál toto všetko pre nich zastrešuje.

Čo firemným zákazníkom najviac znepríjemňuje život?

Je to napríklad povinnosť predkladať dokumenty, ktorých znenie je aj tak predpísané všeobecne záväzným vzorovým dokumentom. Podnikatelia by namiesto generovania množstva papierov radšej predložili jedno vyhlásenie, že súhlasia so znením vzorového dokumentu a budú sa podľa neho riadiť. Záťažou sú aj niektoré duplicitné povinnosti nahlasovania údajov. Mohli by odpadnúť, ak by si ich inštitúcie vzájomne medzi sebou poskytovali. V tomto smere vidíme my aj účastníci trhu veľký priestor na zlepšenie. Vyžaduje si to však zmenu právnych predpisov.

Firmám portál pomáha plniť rôzne povinnosti voči spektru inštitúcií. O aké povinnosti ide?

Pokrýva činnosti výroby, distribúcie, respektíve rozvodu v prípade tepla a tiež dodávku jednotlivých komodít. Každá povinnosť má uvedené znenie, požadovaný termín plnenia, inštitúciu, voči ktorej je záväzná, právny predpis a sankciu. Niektoré sa opakujú denne, iné mesačne alebo ročne. Sú tam aj také, ktoré treba splniť až vtedy, keď nastane nejaká udalosť.

Aké typy sankcií často hrozia pri podnikaní v energetike?

Najčastejšou sankciou je pokuta. Za porušenie povinností z množiny nami spracovaných predpisov sa môže pohybovať od 30 do 10 000 000 eur. Jej výška závisí od závažnosti porušenia, spôsobu, času jeho trvania a možných následkov. Z minulosti je neslávne známa iná forma sankcie, ktorá postihla výrobcov elektriny z OZE a VÚ KVET. Stratili nárok na podporu výroby elektriny. Oplatí sa dať si pozor na opakované porušenie tej istej povinnosti. Pokuta sa vtedy môže zvýšiť až na dvojnásobok.

Uveďte rebríček najčastejších chýb podnikateľov...

Najčastejšou a zbytočnou chybou je opomenutie povinnosti. Čiže podnikateľ neoznámi alebo nepredloží v legislatívou stanovenej lehote to, k čomu ho zaväzuje. Napríklad údaje z evidencie sťažností odberateľov, vyhodnotenie štandardov kvality, vyplatené kompenzačné platby, výstupy z evidencie účtovníctva a ďalšie. Pokuta 500 eur je v týchto prípadoch viac než istá.

Päť tipov, na ktoré by ste nemali zabúdať v praxi

NOVINKY  Podniky i odberatelia musia myslieť na viacero povinností.

Viacero noviniek na energetickom trhu hýbe Slovenskom. Inteligentné meracie systémy sú na vzostupe. Veľké firmy majú mať zavedený povinný energetický audit. Vznikol aj nový portál legislatívnych povinností. Zorientovať sa v tom pomáha spoločnosť sféra.

Aká je momentálna situácia v SR, pokiaľ ide o inštaláciu inteligentných meracích systémov?
Inteligentné meracie systémy (IMS) sú postupne inštalované prevádzkovateľmi distribučných sústav u odberateľov s ročným objemom najmenej 4 MWh. Do roku 2020 je naplánované 80-percentné pokrytie týchto odberných miest. IMS poskytuje odberateľom presnejšie informácie o ich spotrebe. Zatiaľ však chýbajú variabilné časové tarify, ktoré by motivovali odberateľa k znižovaniu nákladov na energie s využitím IMS. Ďalší budúci prínos badať pri zavádzaní inteligentných sietí, ktoré v sebe kombinujú tradičné technológie s inovatívnymi riešeniami.

Ako fungujú povinné energetické audity pre veľké firmy v praxi?
Povinný energetický audit pre veľké podniky je zakotvený v zákone o energetickej efektívnosti. Skúsenosti ukazujú, že v niektorých podnikoch si túto povinnosť splnili len formálne, aby sa vyhli sankcii. Takýto prístup potláča pravý význam energetického auditu. Ak je totiž vykonaný precízne a audítorovi je naozaj umožnené nahliadnuť do vnútra fungovania podniku, s vysokou pravdepodobnosťou identifikuje tie miesta hospodárenia s energiami, kde môže podnik ušetriť. Možné úspory z celkových nákladov na energie sa pohybujú v rozmedzí 10 až 15 percent v podnikoch, ktoré sa danej problematike zatiaľ nevenovali.

Nedávno vznikol portál legislatívnych povinností pre účastníkov trhu. Pre koho je určený a čo ponúka?
Databáza portálu www.legislativnepovinnosti.sk vznikla analýzou viac ako tridsať právnych predpisov. Zamerali sme sa na legislatívne povinnosti subjektov, ktoré u nás podnikajú v elektroenergetike, plynárenstve a v teplárenstve. Ide o činnosti výroby, distribúcie, rozvodu a dodávky komodít. Každá povinnosť má uvedené presné znenie ako sa nachádza v legislatíve, ďalej termín plnenia a inštitúciu, na ktorú sa vzťahuje. Doplnili sme aj informáciu o sankcii, ktorá môže subjekty postihnúť, ak ju nesplnia. Dá sa tomu jednoducho predísť. Stačí si nastaviť upozornenie, ktoré potom dostane subjekt v predstihu e-mailom. Zabezpečujeme tiež priebežnú aktualizáciu databázy.

Akými kritériami sa riadiť, ak chceme na energiách ušetriť?
Cenu elektriny alebo plynu tvoria distribučné a iné poplatky a cena za komoditu. Ušetriť na energiách môžeme zmenou dodávateľa, ktorý je však schopný ovplyvniť len cenu za komoditu. Ďalšou možnosťou úspor je prípadná úprava distribučných poplatkov vzhľadom na charakter spotreby. Pri porovnávaní cenníkov dodávateľov je potrebné správne interpretovať fixné a variabilné zložky platieb za komoditu. Častým trikom dodávateľov je poskytnutie zľavy z ceny na 6 alebo 12 mesiacov pri dvojročnej viazanosti. Ale po rozpočítaní zľavy na celé zmluvné obdobie môže byť táto zľava zanedbateľná. Okrem ceny za elektrinu alebo plyn sú dôležitým faktorom pri výbere dodávateľa jeho referencie, dĺžka zmluvy a výpovedná lehota i kvalita zákazníckych služieb.

Aké riešenia pre dodávateľov energií a prevádzkovateľov distribučných sústav sú trendy?
Riešenia, ktoré sú spoľahlivé, dostupné vždy a všade. Čoraz viac firiem sa rozhoduje pre umiestnenie systémov do dátových centier. Tie garantujú 99,9-percentnú dostupnosť a solídny výkon za výhodnú cenu. Pre tých, ktorí nehľadajú trvalý licenčný vzťah, je určite trendy tzv. softvér ako služba. U nás sa daný model osvedčil pri zákazníckom portáli i pri obchodných systémoch. Pridali sme aj službu zabezpečenia dodávky a inštalácie IMS.

Zdroj: Hospodárske noviny, Energetický špeciál, máj 2016
celý článok, veľkosť: 629 kB


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®