všetky novinkyNovinkyENERGOFÓRUM® - PRIESTOR NA ENERGETICKÚ DISKUSIU

Aktuálne dianie na energetickom trhu
Súčasná energetika a dianie na energetickom trhu si priam žiada originálne riešenia. Tie neraz vznikajú v "horúcich"  odborných diskusiách. Dlhoročné účinkovanie spoločnosti sféra, a.s., ako dodávateľa informačných systémov hlavne v energetike, v roku 2006 viedlo k rozhodnutiu zúročiť bohaté skúsenosti a poznatky z diania v tejto oblasti, pomôcť energetike zlepšiť komunikáciu odborníkov a rozšíriť svoje služby energetike o zorganizovanie odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM®, zameranej na aktuálne problémy rozvoja trhu s elektrinou. Správnosť tohto rozhodnutia potvrdili pozitívne ohlasy účastníkov. Úspešnosť konferencie bola podnetom na vznik tradície usporiadať energetické fórum každoročne. Osožnosť takýchto stretnutí energetikov potvrdzuje aj z roka na rok sa zvyšujúci záujem odbornej verejnosti o konferenciu. Vlani v októbri sa uskutočnil už 7. ročník medzinárodnej konferencie ENERGOFÓRUM®. Zúčastnilo sa ho  viac ako 230 účastníkov a obsadili nie len hotel Sitno vo Vyhniach, kde sa konferencia uskutočnila, ale aj ďalšie okolité hotely a penzióny. O prínose a význame konferencie  ENERGOFÓRUM® riaditeľ úseku obchodu spoločnosti sféra, a.s., Oskár Halzl hovorí:
- Napriek tomu, že konferencií s energetickou tematikou na slovenskom a českom trhu stále pribúda a viaceré z nich majú problém so zabezpečením, resp. udržaním si dostatočného počtu účastníkov, konferencia ENERGOFÓRUM® si získava čoraz väčšiu obľubu. Líšime sa od organizátorov podobných podujatí, ktorí sa buď organizovaním konferencií živia alebo sa venujú rôznym témam. Pôsobíme v sektore energetiky už viac ako 20 rokov a okrem toho, že sme dodávateľmi SW riešení a ICT služieb, venujeme sa aj odbornému poradenstvu v energetike, spolupracujeme na tvorbe energetickej legislatívy, a preto veľmi intenzívne sledujeme aktuálne dianie na energetickom trhu. Aj z tohto dôvodu sa nám ľahšie identifikujú zaujímavé témy  a oblasti na prezentáciu a diskusné fórum pre odbornú verejnosť a  renomovaných odborníkov. Kvalitu našej konferencie  oceňujú aj štátne orgány, Ministerstvo hospodárstva SR každoročne drží nad konferenciou záštitu a konferencia má podporu partnerov z významných energetických spoločností. ENERGOFÓRUM® podporujú viacerí mediálni partneri aj z  odbornej energetickej oblasti.
ENERGOFÓRUM® nastoľuje aktuálne, horúce energetické témy
Energetika je nesmierne dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou a v budúcnosti bude mať nepochybne ešte väčší vplyv na rozvoj celej spoločnosti ako je tomu teraz. I keď ide len o nepriame efekty, nepochybujeme o tom, že konferencie takéhoto typu môžu pozitívne ovplyvňovať rozvoj na energetickom trhu. Na konferencii ENERGOFÓRUM® sa každoročne schádzajú predstavitelia rozhodujúcich štátnych orgánov na riadenie trhu s energiami (Ministerstvo hospodárstva SR a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví), a tiež zástupcovia všetkých významných energetických spoločností - výrobcov, distribútorov, dodávateľov i ďalších profesijných organizácií. Táto skutočnosť pri nastoľovaní aktuálnych, horúcich tém umožňuje reagovať na mnohé otvorené otázky a odhaľovať napríklad nedostatky v legislatíve i v jej praktickom uplatňovaní. Aj počas minulého ročníka boli niektoré nové legislatívne návrhy podrobené silnej kritike a vyvolali diskusie, či už priamo v pléne alebo počas kuloárnych stretnutí. Väčšina účastníkov nám potvrdila, že práve možnosť neformálnych diskusií za účasti množstva odborníkov, ktorí  ENERGOFÓRUM® pravidelne navštevujú, je jedným z dôvodov ich záujmu o túto konferenciu.
Informácie o európskych zámeroch integrácie energetického trhu
Darí sa naplniť aj zámer posilnenia medzinárodného charakteru konferencie. Okrem tradičných účastníkov z Českej republiky sa konferencie zúčastňujú aj ďalší zahraniční hostia. Za významný úspech pokladáme účasť zástupcu ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), ktorý prezentoval aktuálny stav i zámery celoeurópskej integrácie trhu s elektrinou. Jedným z cieľov energetickej politiky Európskej únie je integrovaný európsky trh s elektrinou (s účasťou väčšiny štátov EÚ) do roku 2014, čo na vlaňajšej konferencii ENERGOFÓRUM® potvrdil aj spomínaný zástupca ENTSO-E. Predpokladá sa, že už existujúce regionálne prepojenia sa budú postupne prepájať s ďalšími. Našou snahou je súčinnosť na tomto významnom procese aj z toho dôvodu, že už od jeho začiatku spoločnosť sféra, a.s., realizovala projekty prepojenia s českým a neskôr s maďarským trhom s elektrinou. Integrácia slovenského a českého denného trhu s elektrinou sa uskutočnila už v roku 2009, vlani sa k nám pripojilo Maďarsko a záujem majú aj Bulhari, Poliaci a Rumuni. V spolupráci s európskymi inštitúciami chceme v ďalších ročníkoch pokračovať a približovať účastníkom komplexnú problematiku cesty k integrovanému európskemu trhu.
Integrácia dodávateľa elektriny a plynu
Po rokoch zamerania sa hlavne na oblasť elektroenergetiky boli predchádzajúce ročníky doplnené aj o aktuálne otázky liberalizácie trhu so zemným plynom, čím  sa ešte viac rozšíril okruh záujemcov o konferenciu. Vlani sme hovorili aj o združovaných dodávkach elektriny a plynu. Tento vývoj je výhodný tak pre spoločnosti (rozšírenie portfólia) ako aj pre odberateľov. Zákazníkovi to môže priniesť predovšetkým zjednodušenie a zmenšenie byrokracie, obidve komodity by mal na jednej faktúre. Naša spoločnosť má riešenia pre takto integrované obchodné aktivity. Vzhľadom na veľmi obsiahle témy elektroenergetiky a plynárenstva a záujem odborníkov o ne, sme sa v tomto roku rozhodli uskutočniť dve konferencie: ENERGOFÓRUM® - plyn a ENERGOFÓRUM® - elektrina. Konferencia  ENERGOFÓRUM so zameraním na plyn sa uskutoční 27. až 28. mája v hoteli DRUŽBA v Jasnej. Mal by sa na nej zúčastniť aj o zástupca European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG). ENERGOFÓRUM so zameraním na elektrinu sa uskutoční 17. až 18. októbra v hoteli Sitno vo Vyhniach. Aj na tejto konferencii očakávame účasť zahraničných odborníkov a expertov, predovšetkým z ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity).
Kvantitatívne i kvalitatívne zmeny na energetickom trhu
Po schválení kľúčových zákonov o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach prichádzajú na rad zmeny aj v sekundárnej legislatíve. Nové pravidlá trhu s elektrinou naznačujú ďalší pozitívny posun v často skloňovanej téme, ktorou je štandardizácia elektronickej komunikácie s prevádzkovateľmi distribučných sústav. Zmeniť by sa mal model zúčtovania odchýlok. Stále aktívnym procesom, ktorý pozorne sledujeme, je integrácia trhov, či už s elektrinou alebo zemným plynom. Myslím si, že organizačný výbor konferencií ENERGOFÓRUM® má pri zostavovaní ich programu široké možnosti a účastníci sa môžu tešiť na nové zaujímavé témy a inšpirácie.
ENERGOFÓRUM® je predovšetkým diskusné fórum
Na našich odborných konferenciách často vyvstávajú ďalšie nové témy a otázky, ktoré si zaslúžia následnú diskusiu. Je zrejmé, že energetika je živý organizmus, ktorý musí mať stabilný priestor na diskusiu a výmenu názorov o riešení otvorených problémov a tém. Osobitne chcem upozorniť na náš portál ENERGOFÓRUM - www.energoforum.sk. Je určený širokej odbornej verejnosti, ktorá sa zaujíma o dianie v energetike. Jeho cieľ je prinášať informácie, umožniť výmenu názorov a  pokračovať v diskusiách, ktoré sa okrem iného začali  aj na spomínaných konferenciách. Návštevníci portálu sa dozvedia  aj podrobnosti o uskutočnených a hlavne pripravovaných konferenciách, môžu aktívne vstúpiť do diskusie, prezentovať svoje informácie a názory z oblasti energetiky, prípadne položiť otázky, na ktoré budeme spolu s odborníkmi hľadať a dávať odpovede.             am

celý článok, veľkosť 1 427kB

Zdroj: Časopis pre elektrotechniku s energetiku, apríl 2013


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®